За нас защитата на личните данните е важна

Обобщение на цялата информация за защита на личните данни тук

Декларация за поверителност

ВЪВЕДЕНИЕ

Внимателно прочетете тази декларация, за да се запознаете с нашите политики и практики по отношение на Вашите лични данни и с това как ще ги третираме. За кратко резюме, моля, щракнете тук. Жителите на Калифорния могат да намерят по-конкретна информация в „Допълнението към декларацията за поверителност на потребителите в Калифорния“. Жителите на Квебек могат да намерят по-конкретна информация в „Допълнението към декларацията за поверителност на потребителите в Квебек“. Данните за контакт с нас са посочени в края на декларацията и можете да ни изпращате обратна връзка или всякакви запитвания относно поверителността.

Тази декларация се отнася за дружествата, които са част от групата Paysafe и използват различни търговски наименования на различни територии, а списъкът на дружествата на Paysafe, които събират или обработват лични данни съгласно тази декларация, може да бъде намерен в края на този документ. Позоваването на Paysafe (включително „ние“, „нас“ или „наш“) включва тези дружества и всички дъщерни дружества на групата. Тази декларация не отменя никакви права, предоставени Ви съгласно местните закони за поверителност и защита на данните, които се прилагат във Вашата юрисдикция.

Позоваванията на „Вие“ в тази декларация се отнасят за физическото лице, което прави запитвания, осъществява достъп или кандидатства за използване на услугите (както е дефинирано по-долу) или от Ваша собствена сметка, или от името на бизнес, или във връзка с представители или трети страни, действащи от Ваше име. По отношение на клиент или бъдещ клиент на Paysafe това включва всеки едноличен търговец и ръководител, включително управляващите и финансовите директори, други директори и служители, акционери, съдружници, партньори и действителни собственици на клиента, както и всеки член на персонала или представител, който осъществява достъп или използва услугите или предоставя, или изисква информация от името на клиента. За служителите и кандидатстващите за работа в Paysafe се прилага отделна декларация за поверителност.

Paysafe се ангажира да пази Вашето право на неприкосновеност на личния живот и ще предприеме всички необходими мерки, за да гарантира, че Вашите лични данни се третират по сигурен начин и ще бъдат събирани, използвани, съхранявани и оповестявани в съответствие с тази декларация. Тази декларация (заедно с нашите условия за ползване, приложими за конкретни услуги, които можете да закупите или използвате) е приложима:

 • за уеб порталите, функциите и услугите, които Ви предоставяме, когато посещавате нашите уебсайтове, портали или панели за плащане, които нашите клиенти могат да използват на техните уебсайтове;
 • когато отправяте запитване, кандидатствате за използване и/или използвате продуктите и услугите на Paysafe (включително всякакви програми за лоялност или награди, независимо дали са базирани на точки или не („Лоялност“), както и когато поискате промени в услугите, които използвате;
 • при използването от Ваша страна на софтуер, включително терминали, мобилни и настолни приложения, предоставени от Paysafe; и
 • за имейли, други електронни съобщения, включително SMS, телефон, уебчат, уебсайт/портал и други начини за комуникация между Вас и Paysafe.

В тази декларация всички те заедно се наричат „Услуги“.

ДАННИ, КОИТО МОЖЕМ ДА СЪБИРАМЕ ОТ ВАС

Лични и нелични данни

Събираме и обработваме лични и нелични данни, свързани с Вас.

Личните данни са данни, които могат да се използват с цел пряко или косвено уникално идентифициране на дадено лице.

Paysafe събира също нелични данни или може да анонимизира личните данни с цел да ги направи нелични. Нелични данни са данни, които не позволяват дадено лице да бъде идентифицирано пряко или косвено. Paysafe може да събира, създава, съхранява, използва и разкрива такива нелични данни за всякакви разумни стопански цели. Paysafe може например да използва обобщена информация за трансакциите за търговски цели, като например анализ на тенденциите и анализи на данните с цел правене на изводи и получаване на практическа информация относно моделите и използването на платежни трансакции.

Доколкото IP адресите (или подобни идентификатори) са ясно дефинирани като лични данни съгласно който и да е местен закон и когато този местен закон е приложим за услугите, ние ще третираме тези идентификатори като лични данни.

Имайте предвид, че Paysafe предоставя услуги както на физически лица, така и на корпоративни клиенти. Тази декларация за поверителност е приложима и за двата случая, ето защо трябва да се чете и тълкува по съответния начин.

ДАННИ С ПО-ВИСОК РИСК

Може да събираме информация за Вас, която е от чувствителен характер, като например така наречените данни от специална категория или чувствителни данни. Такъв тип информация може да се отнася до:

 • Раса или етнически произход
 • Политически възгледи
 • Религиозни или философски убеждения
 • Членство в профсъюз
 • Генетични данни
 • Биометрични данни
 • Здравни данни
 • Данни, които се отнасят до сексуалния живот или сексуалната ориентация на дадено лице
 • Данни за престъпления или предполагаеми престъпления
 • Данни за местоположението на дадено лице в реално време

Местните закони може да забраняват или ограничават използването на такива данни и да изискват изпълнението на специфични задължения. В рамките на Европа ОРЗД обикновено ще изисква второ правно основание за такава обработка, като например (a) Вашето изрично съгласие, (b) за целите на установяването, упражняването или защитата на правни искове, (c) по причини от съществен обществен интерес, или (d) когато обработването е необходимо за Вашите или на друго физическо лице жизненоважни интереси.

СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Събираме посочените по-долу данни по следните начини:

Данни, които Вие ни давате: Получаваме и съхраняваме всички лични данни (включително финансова информация), които ни предоставяте, включително когато Вие (или Вашата фирма) изпращате запитвания или кандидатствате за услугите; се регистрирате, за да използвате и/или използвате услугите; качвате и/или съхранявате данни при нас с помощта на услугите; и когато общувате с нас чрез имейл, SMS, уебсайт или портал, по телефона или с други електронни средства, напр. в контекста на връзка с нас относно Вашата сметка или Вашите трансакции. Тези данни може да са свързани с Вас или Вашите клиенти и да включват:

 • име, включително собствено и фамилно име, дата на раждане, възраст, имейл адрес, адрес за фактуриране, потребителско име, парола и/или снимка, биометрични данни, адрес, професия, националност и държава на пребиваване, копие от документ за самоличност, като например Вашата шофьорска книжка или паспорт, социалноосигурителен номер и/или други държавни идентификационни или регистрационни данни;
 • номер на основната сметка на картата, дата на изтичане на картата, данни за CVC/CVV (код за сигурност на картата), номера на сметки, салда по сметки и продължителността на времето, през което сте поддържали тези сметки, данни за банката и/или издателя;
 • данни, свързани със закупени продукти, включително местоположението на покупката, стойността, времето и обратна връзка, която е била дадена във връзка с такава покупка, включително лични данни, свързани с пътуване, когато Вие или Вашият клиент извършвате трансакции за купуване на самолетни билети или други услуги, свързани с пътуване;
 • информация за използването на услугите от Ваша страна, като например информация за това колко често извършвате трансакции с нас, средния обем на трансакциите, салда по сметки, както и за хората и търговците, на които изпращате пари и от които получавате пари и, когато предоставите съгласие, информация от Вашия списък с контакти;
 • точки или награди, спечелени или изплатени по програма за лоялност;
 • снимки и видеоклипове направени по време на събития на Paysafe, за които сте се регистрирали, за разпространение сред участниците в събитието и в нашите рекламни материали за бъдещи събития; и
 • всяка друга информация, която Вие или Вашият клиент предоставяте или е генерирана в контекста на използването на услугите.

Когато се изисква от приложимите разпоредби, можем допълнително да обработваме личните данни на уязвими клиенти. Понятието „уязвим клиент“ варира в различните юрисдикции. Ако имате въпроси или Ви е необходима допълнителна информация, моля, свържете се с нас от раздела Данни за контакт по-долу.

Данни, които събираме за Вас автоматично: Paysafe получава и съхранява определена информация автоматично, когато взаимодействате с Paysafe, независимо дали откривате сметка или извършвате трансакция с нас; например чрез „бисквитки“ или подобна технология. Също така получаваме определени данни, когато Вашият браузър има достъп до услуги, реклами и друго съдържание, предоставено от или от името на Paysafe на други уебсайтове или при кликване върху имейли. Събирането на тези данни ни позволява да разберем по-добре потребителите и клиентите, които използват и взаимодействат с Paysafe, откъде идват и как използват услугите ни. Използваме тези данни за целите на анализа и за да подобрим качеството и уместността на нашите услуги за нашите потребители и клиенти. Можем да използваме тези данни за регулаторни цели, наши собствени комплексни проверки, срещу измами и за управление на риска. Тези данни включват:

 • Техническа информация, включително адреса на интернет протокола (IP), използван за свързване на Вашия компютър или устройство с интернет, Вашата информация за влизане, тип и версия на браузъра, тип оборудване, настройка на часовата зона, типове и версии на добавките на браузъра, платформа на операционната система, честота и продължителност на посещенията и върху какви връзки кликвате. От съображения за предотвратяване на измами и за сигурност използването на прокси IP адреси обикновено е забранено при свързване към системи на Paysafe.
 • Данни за Вашето посещение или дали сте отворили имейл, включително историята на посетените пълни URL адреси, чрез и от нашия сайт (включително дата и час); продукти или услуги, които сте преглеждали или търсили; време за отговор на страниците, грешки при изтегляне, продължителност на посещенията на определени страници, данни за взаимодействието със страници (като превъртане, кликване и задържане на курсора на мишката) и методите, използвани за напускане на страницата, и всеки телефонен номер, използван за обаждане до нашия номер за обслужване на клиенти.

Данни, които се събират чрез нашите приложения: Ако изтегляте или използвате мобилни или настолни приложения, предоставени от Paysafe, може да получаваме данни за Вашето местоположение, устройство или услугата, която използвате (включително откъде се извършва дадена платежна трансакция). Някои устройства дават на приложенията достъп до данни за местоположението в реално време (напр. GPS). Нашите мобилни и настолни приложения може да събират такива данни от Вашето мобилно устройство или компютър по всяко време, докато изтегляте или използвате нашите приложения, ако на устройството Ви е активиран достъпът до данни за местоположението в реално време. Когато е необходимо, винаги ще се стремим да Ви уведомяваме, ако имаме намерение да събираме данни за местоположението в реално време и също така ще получим Вашето съгласие, когато това се изисква от закона. Можем да използваме тези данни за регулаторни цели, наши собствени комплексни проверки, както и за да разберем по-добре моделите на трансакциите и да оптимизираме Вашето потребителско изживяване.

Имейл и други средства за комуникация: Може да получаваме данни за Вас и използването на услугите от Ваша страна, когато комуникираме помежду си, включително когато отваряте съобщения от нас, и от използването на електронни идентификатори (понякога наричани „пръстови отпечатъци на устройството“), напр. IP адреси или телефонни номера.

Данни от други източници: Може да получаваме данни за Вас от други източници и да ги добавяме в информацията за сметката, включително когато кандидатствате за използване на услугите. Например ние работим в тясно сътрудничество и получаваме информация от трети страни като бизнес партньори, банки и други финансови институции, търговци, подизпълнители в технически услуги, услуги за плащане и доставка, рекламни мрежи, доставчици на анализи, доставчици на информация за търсене, официални списъци и бази данни, сайтове на социални медии (включително публикации, направени от или за Вас или нас), кредитни справки и агенции за предотвратяване на измами. Начинът на работа с агенциите за кредитен рейтинг и агенциите за предотвратяване на измамите е описан по-долу. Може също така да преглеждаме публично достъпни коментари и мнения в социалните мрежи (напр. Facebook и Twitter), за да разберем по-добре нашите клиенти и за по-добро предоставяне и разработване на услугите.

Данни за други хора: Ако ни предоставяте данни за други хора, трябва да сте ги информирали предварително (напр. като ги запознаете с декларацията за поверителност) и трябва да сте сигурни, че имате право да го направите.

ЗА КАКВО ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ   

Може да използваме и споделяме личните данни, които събираме, за следните цели:

 • Да предоставяме услугите на Вас и Вашия бизнес, включително да изпълняваме задълженията на Paysafe към Вас или към финансови и други институции във връзка с услугите, които предоставяме на Вас (и/или Вашата фирма). В този контекст записваме и проследяваме детайли за трансакциите, които Вие (и/или Вашите клиенти) извършвате във връзка с услугите; анализираме и отчитаме Вашето (и/или на Вашите клиенти) използване на всяка услуга за лоялност; улесняваме събирането или осребряването на точки или други награди във връзка с програми за лоялност; уведомяваме Ви за важни промени и обстоятелства около нашия уебсайт или нашите стоки и услуги.
 • Да усъвършенстваме и развиваме нашия бизнес, включително без ограничение да оптимизираме нашите уебсайтове/портали, продукти и услуги. Това може да включва използването на данни, които въвеждате във формуляри, но не ни изпращате, напр. като използваме тези данни, за да оптимизираме нашите уебсайтове, и да се свързваме с Вас за целите на обслужването на клиенти и маркетингови цели във връзка с този формуляр. Можем също така да използваме Вашите лични данни за разработване и тестване на нови продукти и услуги, включително в нашата защитена и контролирана тестова среда или понякога в тези на нашите доставчици.
 • Да управляваме и упражняваме правата си, условията за ползване или други договори с Вас (и/или Вашата фирма), включително да управляваме всякакви обстоятелства, при които се оспорват трансакции, награди или точки; да управляваме, разследваме и разрешаваме оплаквания; или да събираме вземания или във връзка с Вашата несъстоятелност.
 • За да управляваме и ограничаваме нашите кредитни рискове и търговските условия. Ако кандидатствате за един от нашите финансови продукти, ние може да оценим финансовото Ви състояние (и/или на Вашия бизнес), доколкото това е предвидено в приложимите условия за използване. Тази кредитна проверка също ще обхване всички свързани страни като директори, акционери и ръководни лица. Можем да я направим, като получаваме и споделяме информация от и с агенции за кредитен рейтинг и агенции за предотвратяване на измами. Тази кредитна проверка ще засегне и всеки, с когото имате обща сметка или сходна финансова връзка. Ако става въпрос за обща заявка, а такава връзка все още не съществува, тогава тя може да бъде създадена. Тези връзки ще продължат да съществуват, докато не подадете „молба за прекъсване на връзка“ в агенциите за кредитен рейтинг, до степента, в която такова прекъсване на връзка е допустимо. За Ваше сведение, агенциите ще записват нашите запитвания, които могат да бъдат видени от други компании, които също извършват свои собствени кредитни запитвания; а на Вашето кредитно досие може да бъде сложен „отпечатък“, независимо дали сте одобрени или не за наш клиент. Ако сте директор, ще поискаме потвърждение от агенциите за кредитен рейтинг, че постоянният адрес, който сте предоставили, е същият като този, който се съхранява в регистъра на съответните компании (където е приложимо). Освен това, когато получавате услуги от нас, ще предоставяме информация за начина, по който управлявате сметките си на агенциите за кредитен рейтинг. Ако не изплащате дължимите от Вас суми в пълен размер и навреме, агенциите за кредитен рейтинг ще записват неизплатените задължения и може да споделят тази информация с други организации, които извършват проверки, подобни на нашите. Записите обикновено се пазят в архивите на тези агенции в продължение на 6 години след приключване на случаите, независимо дали сте уредили задълженията си или са останали неуредени, въпреки че периодът на съхранение може да варира в различните агенции и държави. Ако желаете да получите допълнителна информация за услугите, които използваме от агенциите за кредитен рейтинг, свържете се с нас.
 • За да потвърдим Вашата самоличност, да предотвратим и/или открием измамни приложения, финансови престъпления, да управляваме риска и да защитим себе си, нашите клиенти и целостта на финансовата система. За тези цели може да обработваме и/или разкриваме Вашите чувствителни лични данни (понякога известни като специална категория лични данни, включително биометрични данни). Когато потвърждаваме самоличността Ви, нашите проверени доставчици трети страни използват биометрична технология за лицево разпознаване, за да определят дали снимката на Вашето лице съвпада със снимката във вашата лична карта и да извършват проверки срещу измами.  По време на този процес се генерират Ваши биометрични данни, за да се създаде цифрова карта на лицето Ви и да се извърши съпоставяне на лица.  Вашите биометрични данни също се използват от Paysafe, за да се гарантира непрекъснатото подобряване на нашите модели за откриване на измами.  Ние ще поискаме Вашето съгласие, преди да обработим Вашите биометрични данни.  Ако искате да научите повече за нашите политики по отношение на Вашите биометрични данни или за използването от наша страна на всякакви други чувствителни или специални категории лични данни, можете да намерите информация как да се свържете с нас в раздел „Данни за контакт“.
 • За предотвратяване, откриване и наказателно преследване на измами и други престъпления и злоупотреби с финансовата система, или за подпомагане на други в това, включително неспазване на търговските условия и което може да включва споделяне на всяка уместна или необходима информация, която сме събрали или извели заедно с трети страни за такива цели. Paysafe участва в инициативи за борба с измамите, които включват оценка на Вас (и/или Вашите клиенти) и наблюдение на Вашите трансакции и/или местоположения, за откриване на модели, изискващи разследване, или по друг начин профилиране и оценка на вероятността от възникване на измама или неспазване на нашите или други търговски условия, включително изисквания, свързани с политически значими личности (ПЗЛ) и санкционирани лица. Можем да правим това, като използваме продукти и услуги на трети страни. Освен това, ако ни дадете фалшиви или неточни данни за Вас или идентифицираме или подозираме, че е налице измама или престъпление, можем да предадем Вашите данни на агенциите и организациите за предотвратяване на измами и на правоприлагащите агенции и други подобни органи или можем да решим да предприемем съдебни действия срещу Вас. За целите на предотвратяването, разкриването и наказателното преследване на измами ние ще разкрием Вашите биометрични данни само когато ни е разрешено от закона или по друг начин подлежим на законово задължение за разкриване, като например съдебно разпореждане или подобно искане от правоприлагащи или други органи.
 • За да се свържем с Вас относно Вашата сметка, да Ви предупредим за потенциални проблеми и да отговорим на Вашите въпроси към нас;
 • За управление на рискове, като напр. кредитен и валутен риск, както и за предотвратяване или намаляване на риска за информационната сигурност.
 • Когато това е разрешено от закона, можем да използваме информация, свързана с финансовото благосъстояние и други кредитни или рискови фактори, за да вземаме решения относно ценообразуването на нашите услуги.
 • Да изпращаме маркетингови съобщения, да Ви предоставяме информация за продуктите и услугите, които сте поискали или смятаме, че биха Ви заинтересували; да получаваме Вашето мнение за нашите стоки, услуги и уебсайтове; във връзка с маркетинг, пазарни проучвания и други подобни дейности може да използваме Вашите лични данни за такива цели, независимо дали сте приети като клиент или продължавате да получавате услуги. Ако вече не желаете да получавате маркетингова или промоционална информация от Paysafe, винаги може да се откажете. Повече информация за това ще намерите в раздел „Вашите права във връзка със защитата на данни“.
 • Да спазваме местните и националните закони.
 • За изпълнение на искания от правоприлагащи и регулаторни органи на основание обществен интерес или от търговски организации, с които имате или сте имали отношения, за установяване, упражняване или защита на правни претенции или за защита на Вашите жизненоважни интереси или тези на други лица, напр. за подпомагане на тези власти или други организации в борбата срещу престъпността и тероризма; и
 • Да спазваме правилата на картовите платежни системи и търговските условия.

Ако предоставите данни, които да бъдат публикувани или показвани на публични места в уебсайта/портала, предадени на други потребители на уебсайта/портала или на трети страни, Вие приемате, че тези данни могат да бъдат използвани от трети страни, които имат достъп до тях, за всякакви цели.  Вие публикувате тези данни на свой собствен риск и трябва да спазвате условията за ползване на този сайт.

РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ДАННИ

Не разкриваме данни, които биха могли да доведат до идентифициране на самоличността Ви, на никого, с изключение на случаите, описани в тази декларация, както е разрешено или се изисква от закона и/или за целите, описани в тази декларация, включително:

 • В рамките на Paysafe групата, за да си помогнем при предоставяне на нашите услуги и управлението на взаимоотношенията с клиентите, аналитични и отчетни цели;
 • На получатели/изпращачи на плащане в контекста на конкретната съответна трансакция (като цяло информацията е ограничена до пълното име и имейл адрес);
 • На агенции за кредитен рейтинг (където е разрешено в условия за използване или друг договор), както е описано по-горе. Ако желаете да получите допълнителна информация за това как използваме агенциите за кредитен рейтинг, моля, свържете се с нас;
 • На агенции за предотвратяване на измами, както е описано по-горе, включително Бюрото за финансови измами и машинации, както и други организации, които ни помагат при управлението на предотвратяването на измами и бизнес риска;
 • Кредитни и финансови институции трети страни (където е разрешено съгласно условия за ползване или друг договор), включително кредитната институция, в която изпращачът или получателят (или съответно техни фирми) имат свои банкови сметки и картовите платежни системи, регулиращи издаването и използването на кредитни, дебитни или други разплащателни карти, алтернативни разплащателни системи и всякакви други финансови институции, които могат да обработват плащания и които не оперират под контрола на Paysafe или някого, за чиито действия или бездействия Paysafe носи отговорност.
 • Когато предоставяме услуги чрез трети страни, като например банки и други организации, може да се наложи да разкрием Вашите данни (включително всякакви данни за „опознаване на клиента“ и „източник на богатство“) на такива организации, за да подпомогнем техните собствени регулаторни задължения или оценки на риска;
 • На доставчици на услуги трети страни, включително доставчици, които ни помагат за предоставянето на услуги, включително обработка на поръчки, изпълнение на поръчки, обработка на плащания, управление на кредитни, охранителни, секторни рискове и рискове, свързани с измами, потвърждаване на самоличност, маркетинг, маркетингови проучвания и проучвания, извършвани от името на Paysafe. Понякога може да използваме услугите на доставчици трети страни, за да Ви помогнем с предоставянето на услуги, които може да изискват използването на Вашите лични данни, включително за целите на тестване на данни на живо и за които ще бъдат приложени подходящи мерки за сигурност;
 • На трети страни, които не действат съгласно нашите инструкции като доставчик на услуги (но ще бъдат обект на собствените си законови задължения да пазят данните защитени), за да улеснят предоставянето на услуги. Например банки и организации, които подпомагат търговията с Вашите акции, криптовалути и други финансови инструменти;
 • За да предотвратим и/или разкрием измами, финансови престъпления, да управляваме риска и да защитим по-добре себе си и нашите клиенти, може да се наложи да обработваме и разкриваме чувствителни лични данни (понякога известни като специална категория лични данни) на трети страни, които ни помагат в управлението такива рискове, включително проверка на самоличността;
 • Когато това се изисква от нас или сме задължени по закон, Paysafe може да бъде задължена по закон да предостави данни за Вас на регулаторните и правоприлагащите органи по цял свят, или ние можем по друг начин да определим, че това е целесъобразно или необходимо. Тези искания за разкриване на данни може да включват искания от държавни и публични органи или търговски организации, с които може да сте имали взаимоотношения и които се стремят да минимизират риска от измами или кредитния риск, или неспазване на търговските условия, или за целите на съдебни спорове или процеси, националната сигурност или където преценим, че е налице национален или обществен интерес, както и когато по друг начин сме законово задължени да го направим. Paysafe по принцип няма да оспорва връчването на съдебни или подобни разпореждания, изискващи разкриване;
 • Прехвърляне на предприятия. Paysafe може да купува или продава бизнес подразделения или дъщерни дружества. При тези обстоятелства можем да прехвърлим или получим информация за клиента като бизнес актив. Без да се ограничава гореизложеното, ако нашият бизнес влезе в съвместно предприятие с или бъде продаден или обединен с друг бизнес субект, Вашите данни могат да бъдат разкрити на нашите нови бизнес партньори или собственици. При тези обстоятелства ще уведомим получателя, че Вашите данни трябва да се третират в съответствие със стандартите, описани в настоящата декларация; и
 • Ако дадете своето разрешение, Вашите данни могат да се използват и за други цели, за които сте дали конкретно разрешение.

 

Освен ако е необходимо за изпълнението на нейните услуги и както е описано по-горе/приложено, компанията Paysafe не продава, отдава под наем, споделя или по друг начин разкрива лични данни за своите клиенти на трети страни за тяхна собствена маркетингова употреба от трети страни, без да отговаря на необходимите законови задължения (напр. съгласие, отказ или по друг начин, разрешено от закона). Калифорнийският закон за защита на личните данни на потребителите използва много широко определение за „продажба“ на данни и жителите на Калифорния трябва да прочетат раздела „CCPA“ по-долу по отношение на продажбата на данни.

АГЕНЦИИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ИЗМАМИ

Личните данни, които сме събрали от Вас, ще бъдат споделени с агенции за предотвратяване на измами, които ще ги използват за предотвратяване на измами и пране на пари и за потвърждаване на Вашата самоличност. Ако бъде открита измама, може да Ви бъдат отказани определени услуги или финансиране. Агенциите за предотвратяване на измами могат да съхраняват Вашите лични данни за различни периоди от време. Ако ние или агенция за предотвратяване на измами установим, че представлявате риск от измама или пране на пари, може да откажем да предоставим услугите или финансирането, които сте поискали, или да спрем да Ви предоставяме съществуващи услуги. Запис на всеки риск от измама или пране на пари ще се съхранява от агенциите за предотвратяване на измами и може да доведе до отказ на други да Ви предоставят услуги или финансиране.

Ако сте жител на Обединеното кралство, Вашите лични данни ще бъдат споделени с Cifas. Допълнителни подробности за това как Вашите данни ще бъдат използвани от нас и Cifas, както и Вашите права за защита на данните, можете да намерите тук.

КАК РАБОТИМ С ДРУГИ УСЛУГИ И ПЛАТФОРМИ

Където е възможно, може да можете да свържете своята сметка със сметка или платформа на трета страна. За целите на тази Декларация за поверителност „връзка със сметка“ с такава трета страна е връзка, която Вие разрешавате или активирате между Вашата сметка и сметка, платежен инструмент или платформа, която не е на Paysafe, и която законно контролирате или притежавате. Когато разрешите такава връзка, Paysafe и третата страна ще обменят Вашите лични данни и друга информация директно. Примерите за връзки със сметки включват:

 • свързване на Вашата сметка с трета страна за събиране на данни или компания за финансови услуги, ако предоставите на такава компания идентификационните данни за влизане в сметката; или
 • използване на Вашата сметка за извършване на плащания към търговец или позволяване на търговец да таксува Вашата сметка.

 

Ако създадете връзка със сметка, може да получим информация от третата страна за Вас и използването от Ваша страна на услугата на третата страна. Ако свържете сметката си с трета страна, може да имаме достъп до салдото по сметката Ви и информация за трансакции, като например покупки и парични преводи. Ние ще използваме цялата подобна информация, която получаваме от трета страна чрез връзка със сметка по начин, съвместим с настоящата Декларация за поверителност.
 

Информацията, която споделяме с трета страна въз основа на връзка със сметка, ще бъде използвана и разкрита в съответствие с практиките за поверителност на третата страна. Преди да упълномощите връзка със сметка, трябва да прегледате декларацията за поверителност на всяка трета страна, която сте упълномощили да има връзка със сметката, която ще получи достъп до Вашите лични данни като част от връзката със сметката. Например личните данни, които Paysafe споделя със сметка или платформа на трета страна, като напр. акаунт в социални медии, могат на свой ред да бъдат споделени с определени други страни, включително обществеността, в зависимост от сметките или практиките за поверителност на платформата.

НАБЛЮДЕНИЕ

Може да наблюдаваме или записваме телефонни разговори, имейли, уебчатове или друга комуникация с Вас за регулаторни цели, за целите на сигурността, осигуряването на качество или обучението. При посещение в нашия офис е възможно да работят камери за видеонаблюдение, системи за контрол на достъпа и/или други системи за наблюдение от съображение за сигурност и за целите на управлението на здравето, сигурността и офиса.

КЪДЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние, нашите доставчици на услуги и други страни, с които може да споделяме Вашите лични данни (както е описано по-горе), може да обработваме Вашите лични данни на територии, които са извън Европейското икономическо пространство („ЕИП“) или по друг начин извън територията, в която пребивавате. Те също така може да се обработват от служители (наши или на нашите доставчици), работещи извън ЕИП или територията, на която са събрани личните данни. Тези служители могат да бъдат ангажирани, освен с други неща, и с изпълнение на нареждания, обработка на данни за плащания и оказване на помощ при предоставянето на услугите. Тези държави може да имат различни стандарти за защита на данните (и в някои случаи по-ниски) от тези на територията, на която пребивавате.

При тези обстоятелства ние ще предприемем необходимите мерки, за да защитим Вашите лични данни в съответствие с тази декларация за поверителност и приложимите закони за защита на данните; включително използвайки всички подходящи защитни мерки, изисквани от закона, за да се гарантира, че всички международни прехвърляния на данни са законосъобразни. Paysafe обикновено използва „образци на клаузи“, одобрени от Европейската комисия, при договаряне с получатели на данни от трети страни извън ЕИП, които получават данни от територията на ЕИП за целите на обработката на лични данни, прехвърлени извън ЕИП.

КАК ГАРАНТИРАМЕ СИГУРНОСТТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Въвели сме технически, физически и организационни/административни мерки, предназначени да защитят Вашите лични данни от случайна загуба и от неупълномощен достъп, използване, промяна и разкриване. Тези мерки включват:

 • Писмена програма за информационна сигурност;
 • Назначаване на главен служител по информационна сигурност („CISO“), който да наблюдава, внедрява и прилага програмата за информационна сигурност;
 • Назначаване на старши надзорник за защита на личните данни („CPO“), който да наблюдава, внедрява и прилага програмата за поверителност;
 • Постоянна оценка и мониторинг на уязвимостите;
 • Наличие на политики и процедури за управление на риска за информационната сигурност;
 • Наличие на установен план за реакция при инциденти;
 • Контрол на достъпа до информационни системи, предназначени да удостоверяват самоличността на потребителите и да позволяват достъп само на оторизирани лица;
 • Ограничаване на достъпа до физически местоположения, съдържащи лични данни, само до упълномощени лица;
 • Защита на цялата лична информация, както при пренасяне, така и при съхранение;
 • Многофакторно удостоверяване за всички служители, които имат достъп до лични данни;
 • Поддържане на одитни пътеки, свързани с вътрешния и външния достъп до лична информация и нейните промени;
 • Възприемане на практики за сигурна разработка на вътрешно разработени приложения;
 • Извършване на надлежна проверка на информационната сигурност на доставчици на услуги трети страни;
 • Редовно провеждане на обучение за повишаване на информираността относно сигурността.

 

Безопасността и сигурността на Вашите данни зависят и от самите Вас. Ако сме Ви предоставили (или сте избрали) парола или код за достъп до определени части от нашия уебсайт/портал, мобилните приложения и други подобни, Вие носите отговорност за запазването на тази парола и/или кода за достъп в тайна. Не трябва да споделяте паролата и/или кода за достъп с никого. Трябва да сте сигурни, че няма неразрешена употреба на Вашата парола или код за достъп. Paysafe ще действа при получаване на инструкции и информация от всяко лице, което въвежда Вашето потребителско име и парола, а Вие разбирате, че сте изцяло отговорни за всяка употреба и всички действия, които могат да настъпят по време на използване на Вашата сметка, освен ако не е предвидено друго от закона. Незабавно трябва да уведомите Paysafe за всички данни, която сте ни предоставили и при които има промяна.

Предаването на данни по интернет не е напълно сигурно. Въпреки че ще направим всичко възможно, за да защитим Вашите лични данни, не можем да гарантираме тяхната сигурност, когато се предават към нашия сайт, освен ако не комуникирате с нас чрез сигурен канал, който е бил предоставен от нас. След като получим Вашите данни, ще използваме най-стриктни процедури и функции за сигурност, за да се опитаме да предотвратим неразрешен достъп.

КОЛКО ВРЕМЕ ПАЗИМ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние ще пазим Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо или разрешено в зависимост от контекста и целта, за която са събрани, вида на данните и в съответствие с приложимите местни закони или разпоредби. 

Това означава, че когато използвате нашите услуги, ние ще съхраняваме Вашите лични данни, колкото е необходимо за предоставянето на услугите и за всяка свързана законна стопанска цел. Това включва използването и съхраняването на Вашите лични данни, когато започнете да кандидатствате за нашите услуги, независимо дали сте попълнили такова заявление или сте приети като клиент. Например данните за сметката обикновено се съхраняват до 7 години след закриването на сметката, за да се приведат в съответствие със сроковете за давност в случай на жалби или правни спорове. Може също така да бъдем законово задължени да съхраняваме данни например съгласно законите за борба с изпирането на пари или законите за несъстоятелност или когато това се изисква от правоприлагащите органи или подобни правителствени агенции. Моля, имайте предвид, че съответните условия за съхранение може да варират според юрисдикцията.

Ще съхраняваме лични данни като доказателство за нашите взаимоотношения с Вас, независимо дали е имало някакви финансови трансакции, за одит и практики за съответствие, за управление на всякакви запитвания или спорове, включително за защита или завеждане на правни искове. Може да продължим да Ви изпращаме маркетингови и за целите на директния маркетинг съобщения, обект на местното законодателство, ако не сте се възразили срещу такъв маркетинг.

Може също да използваме технологии за минимизиране на данни, известни като псевдонимизиране, за да защитим по-добре Вашата информация. След като Вашата информация вече не е необходима, ние може да я анонимизираме или обединим с друга информация, за да я направим неидентифицируема като алтернатива на изтриването.

ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЩИТАТА НА ДАННИ

В зависимост от вашата юрисдикция или държава на пребиваване може да имате едно или повече от следните права:

 • Право да бъдете информирани: включително чрез предоставянето на тази декларация.
 • Право на достъп: поискайте копие от данните, които съхраняваме за Вас.
 • Право на изтриване: поискайте изтриване на Вашите данни
 • Право на ограничение: поискайте да ограничим обработката на Вашите данни.
 • Право на корекция: поискайте да коригираме определени данни, които съхраняваме за Вас.
 • Право на преносимост на данните: поискайте да предоставим на Вас или друга организация електронно копие на данните, които сте ни предоставили.
 • Право на възражение: поискайте да спрем да обработваме Вашите лични данни.
 • Право на отказ от маркетинг: премахнете данните си от нашата маркетингова база данни.
 • Права, свързани с автоматизирано вземане на решения, включително профилиране: вижте раздел „Автоматизирано вземане на решения“ по-долу.
 • Право на отказ от продажбата на Вашите данни

 

Тези права могат да се прилагат съгласно няколко различни регламента, например Общия регламент за защита на данните (ОРЗД), който обикновено се прилага за жителите на ЕИП. Правата, приложими за жителите на Калифорния съгласно Калифорнийския закон за защита на потребителите, изменен от Калифорнийския закон за защита на личните данни на потребителите, са посочени в Допълнението към декларацията за поверителност на потребителите в Калифорния по-долу.

Освен това такива права могат да бъдат квалифицирани или ограничени. Например може да не сме длъжни да удовлетворим Вашето искане, тъй като може да сме задължени по закон да продължим обработката ѝ или да подадем жалба. По същия начин не можем да изтрием Вашите данни, ако искате да продължите да използвате нашите услуги или когато такива данни са необходими за записване на нашите договорни отношения; изисква се от закона (напр. за запазване на изискванията за идентифициране и проверка за борба с измамите или „опознаване на клиента“); или за целите на защита или отстояване на законни права и правни действия.

Когато прекратите отношенията си с нас и спрете да използвате услугите ни, по закон ни е разрешено да съхраняваме данните Ви за определен период, за да докажем отношенията си с Вас, както беше обяснено по-рано. Това ще се извършва в съответствие с нашите вътрешни политики и процедури за съхранение. За повече информация относно съхранението на данни, моля, вижте съответния раздел в тази Декларация.

Когато ни дадете съгласие да използваме Вашите лични данни, можете да го оттеглите по всяко време до степента, в която се прилага ОРЗД, Оттеглянето на Вашето съгласие няма да засегне законосъобразността на всяка обработка, която е била извършена преди него, нито ще повлияе на обработката на Вашите лични данни, извършена въз основа на законосъобразни основания, различни от даденото от Вас съгласие. Можете например да спрете получаването на всички маркетингови съобщения, които Ви изпращаме, като щракнете върху връзката „Отписване“ или „Отказ“ в съобщенията, които получавате, или според инструкциите, които предоставяме всеки път, но ние ще продължим да Ви изпращаме служебни съобщения или съобщения във връзка с услугите, които използвате.

Винаги имате право да подадете жалба до орган за защита на данните, ако не сте доволни от събирането и използването на Вашите лични данни от наша страна. За повече информация се свържете с местния орган за защита на данните. Също така може да заведете съдебен иск и да поискате обезщетение за вреди или страдания, причинени от неспазването на законодателството за защита на данните от наша страна.

Ако искате да научите повече за Вашите права или искате да ги упражните, моля, посетете специалната страница за правата на уебсайта на Paysafe. Тук можете да поискате информация за Вашите права директно от съответния екип, а като алтернатива можете да се свържете с нас чрез данните, предоставени в раздел Данни за контакт.

АВТОМАТИЗИРАНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

В някои случаи използването на Вашите лични данни може да доведе до автоматизирано вземане на решения (включително профилиране), които Ви засягат в голяма степен юридически или по подобен начин.

Автоматизирано вземане на решения означава, че отнасящо се до Вас решение се взема автоматично на базата на компютърно определяне (включително използване на машинно обучени софтуерни алгоритми или модели на изкуствен интелект), без преглед от човек от наша страна. Използваме автоматизираните решения например за извършване на кредитни оценки или оценки на риска за Вас, когато кандидатствате за определени Услуги, или за извършване на проверки за борба с измамите, както е обяснено в раздел „За какво използваме Вашите лични данни“. Подобна оценка вероятно ще включва множество точки с данни, включително държавата, в която живеете, сигурността на Вашите данни за идентификация и използването на нашите продукти, в допълнение към точките с данни, посочени в раздел „Събиране на лични данни“. Последиците за Вас могат да бъдат отказ от предоставяне на услуги или предоставяне на услуги само при определени условия, включително изискване да направите допълнително потвърждение на самоличността си, да предоставите документ, доказващ източник на доход и/или източник на средства.

Взехме мерки за защита на правата и интересите на лицата, чиито лични данни са обект на автоматизирано вземане на решения. Ако използвате Услугите в рамките на Европейското икономическо пространство, имате право да възразите срещу автоматизираното вземане на решения, да изразите гледната си точка и да поискате преглед на решението от човек. Доколкото такива права се прилагат по силата на законодателството в други територии и са приложими към Услугите, ние ще спазваме това законодателство. За да упражните това право, моля, попълнете нашия формуляр за упражняване на права или се свържете с нас от секция Връзка с нас.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТКАТА

Paysafe ще обработва Вашите лични данни само в съответствие със закона. Тези закони варират за различните територии и при поискване можем да предоставим допълнително конкретна информация. Като цяло Paysafe ще обработва лични данни:

 • Въз основа на Вашето съгласие, напр. за да Ви изпращаме маркетингови съобщения за продукти и услуги в съответствие с Вашите интереси и предпочитания, когато такова съгласие се изисква по закон;
 • Когато е необходимо за изпълнението или сключването на договор, който имаме с Вас, например, за да Ви предоставим услугите, за които сте се абонирали – в този контекст се нуждаем от тази информация, защото в противен случай не бихме могли да Ви предоставим услугите. Например, ако от нас се изисква да потвърдим Вашата самоличност и Вие не ни предоставите съответните данни, може да не сме в състояние да Ви открием сметка;
 • Когато Paysafe има легитимен интерес да обработва данни, при условие че тази обработка не погазва Вашите собствени права и свободи при възражение срещу такава обработка. Например, за да Ви информираме за използването на услугите от Ваша страна, да подобряваме и развиваме услугите, да правим онлайн реклама или да провеждаме други маркетингови дейности, както и да управляваме и налагаме всякакви искове;
 • Когато Paysafe има правно задължение да събира, използва и/или разкрива личните Ви данни или по друг начин се нуждае от личните Ви данни, за да защити Вашите жизненоважни интереси или тези на друго лице. Когато е необходимо, напр. за изпълнението на правилата, наложени от нашите или други приложими регулатори; или
 • По изключение можем да споделим Вашите данни с трета страна, когато е необходимо, в обществен интерес, например, когато правоприлагащи органи или други трети страни, с които може да сте имали отношения, поискат информация за разследване на престъпление или по друг начин нарушаване на търговските условия на трета страна.

Ако имате въпроси или Ви е необходима допълнителна информация Във връзка с правното основание, на база което събираме и използваме Вашите лични данни за определени дейности по обработката, моля, свържете се с нас, като използвате данните, предоставени в раздел Данни за контакт по-долу.

ЗАБРАНА НА ПРОСЛЕДЯВАНЕТО И СИГНАЛИ ЗА ГЛОБАЛЕН КОНТРОЛ НА ПОВЕРИТЕЛНОСТТА

Някои браузъри и разширения на браузъри поддържат функциите за контрол „Забрана на проследяването“ („DNT“) или „Глобален контрол на поверителността“ („GPC“), които могат да изпратят сигнал до уебсайтовете, които посещавате, показвайки избора Ви да се откажете от определени видове обработка на данни, включително продажби на данни. При откриване на сигнали за GPC/заявка от браузъра за DNT ние ще предприемем разумни стъпки, за да уважим избора Ви, както се изисква от приложимото законодателство.

БИСКВИТКИ

Моля, информирайте се също и от нашата Политика за бисквитките за подробности как събираме, използваме или разкриваме данни по отношение на бисквитките. Като алтернатива можете да се свържете с нас чрез раздела Данни за контакт по-долу.

ПРОМЕНИ В ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Периодично може да извършваме промени в декларацията за поверителност. Ако извършим съществени промени във връзка с начина на третиране на Вашите данни, ще Ви уведомим чрез известие на този уебсайт/портал. Датата, на която декларацията за поверителност е била последно изменена, е посочена в тази декларация. Моля, уверете се, че периодично посещавате нашия уебсайт/портал и тази декларация за поверителност, за да проверявате за евентуални промени. Ако все пак сме задължени от закона да Ви уведомим предварително за всички промени в тази декларация за поверителност и/или да поискаме Вашето съгласие за промени в използването от наша страна на Вашите лични данни, то ние ще изпълним това задължение.

ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Понякога нашият сайт може да съдържа връзки към и от уебсайтовете на нашите партньорски мрежи, рекламодатели и дъщерни дружества. Ако отворите такава връзка, имайте предвид, че тези уебсайтове имат свои собствени политики за поверителност и бисквитки и че Paysafe не поема никаква отговорност или гаранция за уебсайтовете на трети страни.

 

ГЛОБАЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ

Тази декларация е глобална, но няма за цел да отменя каквито и да е законови права или забрани в която и да е територия, където са в сила такива права или забрани. В такъв случай правата и задълженията, изложени в тази декларация, ще са приложими и ще бъдат обект на изменения само съгласно приложимото местно законодателство, което има превес.

 

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА ЕС

Компаниите от Paysafe групата, които са базирани извън ЕИП, избраха за свой представител за ЕС следното юридическо лице: „Пейсейф България“ ЕООД, бул. „Цариградско шосе“ № 90, София 1784, България. Можете да се свържете с представителя за ЕС, използвайки данните в раздел Данни за контакт по-долу.

 

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

До степента, изисквана съгласно Закона за оттегляне от Европейския съюз от 2018 г. или друго законодателство по отношение на „Брекзит“, компаниите от Paysafe групата, които са базирани извън Обединеното кралство, са избрали за свой представител за Обединеното кралство следното юридическо лице: Skrill Holdings Limited, 25 Canada Square, Лондон, Англия, E14 5LQ, Обединено кралство. Можете да се свържете с представителя за ОК, използвайки данните в раздел Данни за контакт по-долу.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Всякакви коментари, запитвания и искания във връзка с Вашите лични данни са добре дошли.  Ако искате да упражните което и да е от Вашите права, трябва да попълните нашия специализиран формуляр за права. Като алтернатива можете да упражните правата си, като се свържете с нас на посочените по-долу данни. За допълнителна информация относно дружествата от Paysafe групата, за които декларацията е приложима, ни пишете на адреса по-долу, отбелязан с FAO Privacy Department или се свържете с нас.

 

Служителят по защита на личните данни на Paysafe групата е посочен по-долу. Можете да се свържете с него от Данни за контакт или на адреса по-долу:

Derek A Wynne

Paysafe, 2 Gresham Street, 1st Floor, Лондон, Обединеното кралство, EC2V 7AD

Калифорнийски закон за защита на личните данни на потребителите (CCPA)

Ако сте жител на Калифорния и използвате нашите потребителски услуги, може да имате определени права съгласно Калифорнийския закон за защита на личните данни на потребителите (CCPA), които са описани по-долу.

 

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ?

 

През последните 12 месеца събрахме следните лични данни:

 • Идентификатори, като например Вашето име, възраст, дата на раждане, адрес и други данни за контакт, копие от документ за самоличност (например шофьорска книжка или паспорт), както и социалноосигурителен номер и/или други официални идентификационни или регистрационни данни.
 • Професионални или свързани с работата Ви данни, като например Вашата професия.
 • Интернет активност, както е посочено в нашата Известие за бисквитките, но включително история на посещенията и взаимодействията с нашите услуги, IP адрес, тип браузър, език на браузъра и друга информация, събирана автоматично.
 • Данни за геолокация, доколкото са ни необходими, за да потвърдим местоположението Ви за регулаторни цели или за целите на борбата с измамите в зависимост от предоставяните услуги и използването им (например някои закони може да изискват от нас да идентифицираме местоположението Ви, ако използването на която и да е услуги включва хазарт).
 • Търговски данни, като например данниза Вашите банкови взаимоотношения, включително номера на сметки, номера на дебитни и кредитни карти, салда по сметки и продължителността на времето, през което сте поддържали тези сметки.

 

Събираме тези лични данни, за да удостоверим и създадем Вашата сметка и за да Ви предоставим нашите услуги.

„Не споделяйте и не продавайте моите лични данни“

През последните 12 месеца споделихме с трети страни данните, описани по-горе, за нашите стопански цели, напр. с нашите дъщерни дружества или във връзка с използването на доставчик на услуги, който ни помага да Ви предоставим услуги. Категориите на такива доставчици на услуги са описани в раздел „Разкриване на Вашите данни“.

Ние не „продаваме“ лични данни в традиционния смисъл, но продаваме лични данни в смисъла, в който терминът се използва в CCPA. През последните 12 месеца сме продавали индивидуални идентификатори чрез използването на бисквитки и подобни технологии за потребители, които не са се отказали от такова използване на данните. Ние продаваме тези идентификатори на доставчици на рекламни технологии и рекламодатели, които предоставят насочен онлайн маркетинг.

Можете да включите или изключите употребата на бисквитки в онлайн таблото за управление, достъпно чрез връзката „Настройки на бисквитките“ на всички наши уебсайтове и портали. За да се откажете от споделянето или продажбата на Вашите лични данни в нашите мобилни приложения, моля, използвайте раздела „Настройки за поверителност“ във Вашия профил.

 

Право на ограничаване на използването и разкриването на чувствителни лични данни

Ако сте жител на Калифорния, считано от 1 януари 2023 г., имате право да ограничите използването от наша страна на чувствителни лични данни за всякакви цели, различни от предоставянето на услугите или стоките, които сте поискали, или както е разрешено по друг начин от закона. За да се откажете от такива допълнителни цели, свържете се с нас чрез този формуляр или чрез обаждане на безплатен номер +1 855 719 2087 (безплатен номер, достъпен от 9:00 до 19:00 EST)

 

ВАШИТЕ ПРАВА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ СЪГЛАСНО CCPA

Имате права във връзка с Вашите лични данни, които можете да упражните. По-специално:

 • Право на достъп: можете да поискате информация относно категориите лични данни, която сме събрали за Вас, категориите източници, от които са събрани Вашите лични данни, стопанската или търговска цел за събиране или продажба на Вашите лични данни, както и категориите трети страни, с които можем да споделяме или на които продаваме Вашите лични данни и категориите лични данни, които са били предоставени на такива трети страни. Можете също така да ни поискате копие от конкретни части от личните данни, които сме събрали за Вас в машинно четим формат.
 • Право на изтриване: имате право да поискате изтриването на Вашите лични данни.
 • Доколкото продаваме Вашите лични данни, Вие имате право да поискате от нас да спрем да продаваме лични данни за Вас на трети страни или можете да изключите настройките си за бисквитки от тук(което ще има същия ефект като отказ от продажба на Вашите лични данни).
 • Право на недискриминация: имате право да не бъдете дискриминирани, защото сте упражнили някое от Вашите потребителски права, изброени по-горе. С други думи, ние няма да Ви предоставим услуги с различно качество, защото сте избрали да упражните някое от правата си.
 • Можете да упълномощите лице да действа от Ваше име във връзка с упражняването на тези права, но може да се наложи да предприемем определени стъпки, за да проверим дали направеното искане е легитимно, т.е. дали наистина идва от Вас и че е направено от Ваше име. Например може да изискаме подписано от Вас разрешение, доказващо, че сте упълномощили посредника да подаде искането от Ваше име.

Моля, имайте предвид, че когато използваме и разкриваме лични данни за цели, свързани със сигурността, откриване на измами и други подобни цели, някои от Вашите права може да бъдат ограничени. По тази причина имайте предвид, че може да има случаи, в които Вашето искане не може да бъде изпълнено. Например, както е разрешено от CCPA, е възможно да не изпълним искане за изтриване на Вашите лични данни, ако тази информация ни е необходима за целите на откриване на инциденти със сигурността или защита срещу злонамерени, лъжливи, измамни или незаконни дейности, когато такава информация е необходима за записване на нашите договорни отношения или Вашите трансакции или когато се изисква или по друг начин е разрешено от закона.

Ако искате да научите повече за правата си или да ги упражните, данните за връзка с нас са посочени в раздел „Данни за контакт“.

 

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

 

Жителите на Калифорния могат също да се свържат с нас на +1 855 719 2087 (безплатен номер, достъпен от 9:00 до 19:00 EST) или чрез информацията за контакт с нас, предоставена по-долу.

 

Тази декларация е последно преработена 15 декември 2023 г.

Списък на субектите, обработващи лични данни

Paysafe групата се състои от Paysafe Group Holdings Limited, заедно с нейните дъщерни дружества. По-долу е даден списък на субектите на Paysafe групата, които обработват лични данни в обхвата на Глобалната декларация за поверителност на Paysafe Group:

 • cpt Dienstleistungen GmbH (Германия)
 • EcomAccess Inc (Канада)
 • IA Digital Marketing Inc. (Канада)
 • NT Services Limited (Канада)
 • Openbucks, Corp (САЩ)
 • Pays Services Italy S.r.l (Италия)
 • PAYS Services UK Limited (Обединено кралство)
 • Пейсейф България ЕООД (България)
 • Paysafe Bulgaria EOOD Irish Branch (Ирландия)
 • Paysafe Financial Services Limited (Обединено кралство)
 • Paysafe Financial Services Limited Irish Branch (Ирландия)
 • Paysafe Finance Canada Inc. (Канада)
 • Paysafe Limited (Остров Ман)
 • Paysafe Holdings (US) Corp. (САЩ, Делауеър)
 • Paysafe Holdings UK Limited (Обединено кралство)
 • Paysafe Merchant Services Corp. (САЩ, Делауеър)
 • Paysafe Merchant Services Inc. / Services aux commerçants Paysafe Inc. (Канада)
 • Paysafe Direct LLC (САЩ, Делауеър)
 • Paysafe Payment Processing Solutions LLC (САЩ, Делауеър)
 • Paysafe Payment Asia PTE. Ltd (Сингапур)
 • Paysafe Payment Solutions Limited (Ирландия)
 • Paysafe Prepaid Services Limited - Gibraltar Branch (Гибралтар)
 • Paysafe Prepaid Services Limited (Ирландия)
 • Paysafe Technologies Inc. / Technologies Paysafe Inc. (Канада)
 • paysafecard Ön Ödeme Servisleri Ltd. Şti. (Турция)
 • paysafecard.com Argentina S.R.L. (Аржентина)
 • paysafecard.com MENA DMCC (ОАЕ)
 • paysafecard.com Mexico S.A. de C.V.(Мексико)
 • paysafecard.com Schweiz GmbH (Швейцария)
 • Paysafecard.com USA Inc (САЩ)
 • paysafecard.com Wertkarten GmbH (Австрия) )
 • paysafecard.com Wertkarten UK (Обединено кралство)
 • paysafecard.com Wertkarten (Ирландски клон; Ирландия)
 • paysafecard.com Wertkarten Vertriebs GmbH (Австрия)
 • Prepaid Services Company Limited (Обединено кралство)
 • SaftPay Inc. (САЩ)
 • SaftyPay del Peru S.A.C (Перу)
 • SaftyPay Mexico S. de R.L. de C.V (Мексико)
 • SafetyPay Europe, S.A. Unipersonal (Испания)
 • SafetyPay Chile S.P.A (Чили)
 • SaftyPay de Centro America S.A. (Коста Рика)
 • SafetyPay Colombia S.A.S (Колумбия)
 • SaftyPay Soluciones, S.A. (Гватемала)
 • Saftypay S.A. (Еквадор)
 • SafetyPay Brasil Servicios de Pagamentos LTDA (Бразилия)
 • Skrill Limited (Обединено кралство)
 • Skrill Limited Irish Branch (Ирландия)
 • Skrill USA Inc. (Делауеър, САЩ)
 • Viafintech GmbH (Германия)
 • Viafintech Zweigniederlassung (Клон; Швейцария)

Имаш въпроси?

Тук ще намериш най-често задаваните въпроси и отговори за използването на Paysafecash.

Отиди към ЧЗВ