За нас защитата на личните данните е важна

Обобщение на цялата информация за защита на личните данни тук

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ВЪВЕДЕНИЕ

Внимателно прочетете тази декларация, за да се запознаете с нашите политики и практики по отношение на Вашите лични данни и с това как ще ги обработваме. Кликнете тук, за да видите съкратената версия. Жителите на Калифорния могат да намерят по-конкретна информация за Закона за поверителност на потребителите в Калифорния (CCPA) и техните права в раздел "CCPA" по-долу. Данните за контакт с нас, където можете да ни изпращате обратна връзка или запитвания относно поверителността, са посочени в края на декларацията.

Тази декларация се отнася за дружествата, принадлежащи към групата Paysafe, които имат различни търговски наименования в различните територии, а списъкът на дружествата на Paysafe, които събират или обработват лични данни съгласно тази декларация, може да бъде намерен в края на този документ. Препратките към Paysafe (включително „ние“, „ни“ или „нас“) включва тези дружества и всички дружества, свързани с групата.

Препратките към „Вие“, „Вас“, „Ви“ в тази декларация се отнасят до физическото лице, което има достъп или прави заявка за използване на Услугите (както са дефинирани по-долу) от свое име или от името на бизнес. Във връзка с клиент или бъдещ клиент на Paysafe това включва всеки едноличен търговец и ръководител, включително управляващите и финансовите директори, други директори и служители, акционери, съдружници, партньори и бенефициарни собственици на клиента, както и всеки член на персонала, който осъществява достъп до или използва Услугите на Paysafe от името на клиента.

Paysafe се ангажира да пази Вашето право на неприкосновеност на личния живот и ще предприеме всички необходими мерки, за да гарантира, че Вашите лични данни се третират по сигурен начин и ще бъдат събирани, използвани, съхранявани и оповестявани в съответствие с тази декларация. Тази декларация (заедно с нашите условия за ползване, приложими за конкретни услуги, които можете да закупите или използвате) е приложима за:

 • функциите и услугите на уебсайта/портала, които Ви предоставяме, когато посещавате нашите уебсайтове, портали или панели за плащане, които нашите клиенти могат да използват на техните уебсайтове.
 • случаите, в които заявявате използване и/или използвате продукти и услуги на Paysafe (включително всякакви схеми за лоялност или награди, независимо дали са базирани на точки или нещо друго („Лоялност“), както и когато поискате промяна на услугите, които използвате;
 • използването от Ваша страна на софтуер, включително терминали, мобилни и настолни приложения, предоставен от Paysafe; и
 • имейли, други електронни съобщения, включително SMS, телефон, уебчат, уебсайт/портал и други начини за комуникация между Вас и Paysafe.

В настоящата декларация всички те заедно се наричат „Услуги“.

ДАННИ, КОИТО МОЖЕМ ДА СЪБИРАМЕ ОТ ВАС

Лични и нелични данни

Събираме и обработваме лични и нелични данни, свързани с Вас.

Личните данни са данни, които може да се използват за пряко или косвено еднозначно идентифициране на дадено лице.

Paysafe също така събира нелични данни или може да анонимизира личните данни с цел да ги направи нелични. Нелични данни са данни, които не позволяват, дадено лице да бъде идентифицирано пряко или косвено. Paysafe може да събира, създава, съхранява, използва и разкрива такива нелични данни за всякакви разумни бизнес цели. Paysafe може, напр. да използва обобщена информация за транзакции за търговски цели като анализ на тенденциите и използването на данните с цел правене на изводи и получаване на практическа информация относно моделите и използването на платежни транзакции.

Доколкото IP адресите (или подобни идентификатори) са ясно дефинирани като лични данни съгласно местен закон и когато този местен закон е приложим за Услугите на Paysafe, ние ще третираме тези идентификатори като лични данни.

Имайте предвид, че Paysafe предоставя услуги както на физически лица, така и на корпоративни клиенти. Тази декларация за поверителност е приложима и за двата случая, ето защо трябва да се чете и тълкува по съответния начин.

СЪБИРАНЕ НА ВАШИТЕ ДАННИ

Събираме посочените по-долу данни по следните начини:

Данни, които Вие ни предоставяте: Получаваме и съхраняваме всички лични данни (включително финансова информация), които ни предоставяте, включително когато Вие (или Вашият бизнес) се осведомявате или подадете заявка за Услугите; се регистрирате, за да използвате и/или използвате Услугите; качвате и/или съхранявате данни при нас с помощта на Услугите; и когато комуникирате с нас чрез имейл, SMS, уебсайта, портала, телефона или други електронни средства, напр. когато се свързвате с нас относно Вашата сметка или Вашите транзакции. Тези данни може да се отнасят или да са свързани с Вас или Вашите клиенти и да включват:

 • име, включително име и фамилия, дата на раждане, възраст, имейл адрес, адрес за фактуриране, потребителско име, парола и/или снимка, биометрични данни, адрес, професия, националност и държава на пребиваване, копие от Ваш документ за самоличност, като например шофьорска книжка или паспорт, социалноосигурителен номер и/или други данни за идентификация или регистрация пред държавата;
 • номер на картата към основната сметка, дата на изтичане на картата, CVC данни (код за сигурност на картата), номера на сметки, салда по сметки и времето, през което сте поддържали тези сметки, банкови данни и/или данни за издателя;
 • данни, свързани със закупени продукти, включително местоположението на покупката, стойността, времето и обратна връзка, която е била дадена във връзка с тази покупка, включително лични данни, свързани с пътуване, когато Вие или Вашият клиент извършвате транзакции за купуване на самолетни билети или други услуги, свързани с пътуване;
 • данни за използването на Услугите, например данни за това колко често извършвате транзакции при нас, средният обем на Вашите транзакции, салдата по сметките, както и хората и търговците, на които изпращате и от които получавате пари;
 • точки или награди, спечелени или изплатени по програма за лоялност;
 • снимки и видеоклипове, направени по време на събития на Paysafe, за които сте се регистрирали, предназначени за разпространение сред участниците в събитието и в нашите рекламни материали за бъдещи събития; и
 • всички други данни, които Вие или Вашият клиент предоставяте или се генерират в контекста на използване на Услугите.

Данни за Вас, която събираме автоматично: Когато взаимодействате с Paysafe, независимо дали откривате сметка или извършвате транзакция при нас, Paysafe получава и съхранява автоматично определени данни; например чрез „бисквитки“ или друга подобна технология. Получаваме определени данни и когато Вашия уеб браузър осъществява достъп до Услугите, рекламите или друго съдържание, предоставено от или от името на Paysafe на други уеб сайтове, или когато кликате върху имейли. Събирането на тези данни ни позволява да разберем по-добре потребителите и клиентите, които използват и взаимодействат с Paysafe, откъде идват и как използват услугите ни. Използваме тези данни за целите на анализа и за да подобрим качеството и уместността на нашите услуги за нашите потребители и клиенти. Тези данни включват:

 • технически данни, включително IP адреса, използван за свързване на Вашия компютър или Вашето устройство с интернет, Вашите идентификационни данни, тип и версия на браузъра, тип на оборудването, настройка на часови зони, видове и версии на приставките за браузъра, операционна система, честота и продължителност на посещенията и на какви връзки кликвате;
 • данни за Вашето посещение или дали сте отворили имейл, включително Вашата геолокация, пълна история на посетените URL адреси до и от нашия сайт (включително дата и час); продукти или услуги, които сте преглеждали или търсили; време за отговор на страниците, грешки при изтегляне, продължителност на посещенията на определени страници, данни за взаимодействието със страници (като превъртане, кликване и задържане на курсора на мишката) и методите, използвани за напускане на страницата, както и всеки телефонен номер, използван за обаждане до нашия номер за обслужване на клиенти.

Данни, събирани чрез нашите приложения: Ако сте изтеглили или използвате мобилни или настолни приложения, предоставени от Paysafe, може да получаваме данни за Вашето местоположение, устройство или услугата, която използвате (включително откъде се извършва дадена платежна транзакция). Някои устройства дават на приложенията достъп до данни за местоположението в реално време (напр. GPS). Нашите мобилни и настолни приложения може да събират такива данни от Вашето мобилно устройство или компютър по всяко време, докато изтегляте или използвате нашите приложения, ако на устройството Ви е активиран достъпът до данни за местоположението в реално време. Когато е необходимо, винаги ще се стремим да Ви уведомяваме, ако имаме намерение да събираме данни за местоположението в реално време и също така ще получим Вашето съгласие, когато това се изисква от закона. Можем да използваме тези данни за регулаторни цели, наши собствени комплексни проверки, управление на измамите и риска, както и за да разберем по-добре моделите на транзакциите и да оптимизираме Вашето потребителско изживяване.

Имейл и други средства за комуникация: Може да получаваме данни за Вас и използването на Услугите на Paysafe от Ваша страна, когато комуникираме помежду си, включително когато отваряте съобщения от нас, и от използването на електронни идентификатори (понякога наричани „пръстови отпечатъци на устройството“), напр. IP адреси или телефонни номера.

Данни от други източници: Може да получаваме данни за Вас от други източници и да ги добавяме в информацията за акаунта, включително когато заявявате използване на Услугите. Работим в тясно сътрудничество и получаваме данни от трети страни, напр. бизнес партньори, банки и други финансови институции, търговци, подизпълнители в областта на техническите и платежните услуги, доставката, рекламни мрежи, доставчици на анализи, доставчици на данни за търсенето, официални списъци и бази данни, социални медии (включително публикации, направени от или за Вас или нас), агенции за кредитен рейтинг и предотвратяване на измами. Начинът на работа с агенциите за кредитен рейтинг и агенциите за предотвратяване на измами е описан по-долу. Може също така да преглеждаме публично достъпни коментари и мнения в социалните мрежи (напр. Facebook и Twitter) за по-добро разбиране на нашите клиенти и за по-добро предоставяне и разработване на Услугите.

Данни за други хора: Ако ни предоставяте данни за други хора, трябва да сте ги информирали предварително (напр. като им изпратите тази декларация за поверителност) и да сте се уверили, че имате право на това.

ЗА КАКВО ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Може да използваме и споделяме личните данни, които събираме, за следните цели:

 • Да предоставяме нашите услуги на Вас и Вашия бизнес, включително да изпълняваме задълженията на Paysafe към Вас или към финансови или други институции във връзка с Услугите, които предоставяме на Вас (и/или Вашия бизнес). В този контекст записваме и проследяваме детайли за транзакциите, които Вие (и/или Вашите клиенти) извършвате във връзка с Услугите; анализираме и отчитаме Вашето (и/или на Вашите клиенти) използване на всяка услуга за лоялност; улесняваме събирането или осребряването на точки или други награди във връзка с програми за лоялност; уведомяваме Ви за важни промени и обстоятелства около нашия уебсайт или нашите стоки и услуги.
 • Да подобряваме и развиваме нашия бизнес, включително, без ограничение, да оптимизираме нашите уебсайтове/портали, продукти и услуги. Това може да включва използването на данни, които въвеждате във формуляри, но не ни изпращате, напр. като използваме тези данни, за да оптимизираме нашите уебсайтове, и да се свързваме с Вас за целите на обслужването на клиенти във връзка с този формуляр. Също така може да използваме Вашите лични данни за разработване и тестване на нови продукти и услуги, включително в нашата сигурна и контролирана тестова среда или от време на време в тези на нашите доставчици.
 • Да управляваме и прилагаме нашите права, условия за ползване или други договори с Вас (и/или Вашия бизнес), включително за управление на обстоятелства, при които се оспорват транзакции, награди или точки; да управляваме, разследваме и разрешаваме жалби; или да възстановяваме дългове или във връзка с Вашата несъстоятелност;
 • Да управляваме и смекчаваме нашите кредитни рискове и търговски условия. Ако правите заявка за използване на някой от нашите финансови продукти, можем да направим оценка на Вашето финансово състояние (и/или Вашия бизнес), доколкото това е предвидено в приложимите условия за ползване. Тази кредитна проверка също ще обхване всички свързани страни като директори, акционери и ръководни лица. Можем да я направим, като получаваме и споделяме информация от и с агенции за кредитен рейтинг и агенции за предотвратяване на измами. Тази кредитна проверка ще обхване и всеки, с когото имате обща сметка или сходна финансова връзка. Ако става въпрос за обща заявка, а такава връзка все още не съществува, тогава тя може да бъде създадена. Тези връзки ще продължат да съществуват, докато не подадете „молба за прекъсване на връзка“ в агенциите за кредитен рейтинг, доколкото такова прекъсване е допустимо. За Ваше сведение, агенциите ще записват нашите запитвания, които могат да бъдат видени от други компании, които също извършват свои собствени кредитни запитвания; а на Вашето кредитно досие може да бъде сложен „отпечатък“, независимо дали сте одобрени или не за наш клиент. Ако сте директор, ще поискаме потвърждение от агенциите за кредитен рейтинг, че постоянният адрес, който сте предоставили, е същият като този, който се съхранява в регистъра на съответните компании (където е приложимо). Освен това, когато получавате услуги от нас, ще предоставяме информация за начина, по който управлявате сметките си на агенциите за кредитен рейтинг. Ако не изплащате дължимите от Вас суми в пълен размер и навреме, агенциите за кредитен рейтинг ще записват неизплатените задължения и може да споделят тази информация с други организации, които извършват проверки, подобни на нашите. Като цяло записите в архивите на тези агенции се пазят в продължение на 6 години след приключване на случаите, независимо дали сте уредили задълженията си или са останали неуредени, въпреки че периодът на съхранение може да се различава в различните агенции и територии. Ако желаете да получите допълнителна информация за услугите, които използваме от агенциите за кредитен рейтинг, свържете се с нас.
 • За предотвратяване и/или разкриване на измами, финансови престъпления, управление на риска и за по-добра защита на нас, нашите клиенти и целостта на финансовата система може да се наложи обработване и разкриване на чувствителни лични данни (понякога известни като специална категория лични данни), включително биометрични данни на трети страни, които ни помагат при управлението на такива рискове, включително проверка на самоличността. Това може да включва софтуер и услуги, които използваме, за да потвърдим Вашата самоличност/възраст, като определяме дали селфито, което сте си направили, съвпада със снимката във Вашия документ за самоличност.
 • По време на процеса на идентификация може да използваме процес на разпознаване на лица, за да сравним Вашето селфи с качения от Вас документ за самоличност. По време на този процес се генерират биометрични данни, като се създава дигитална карта на Вашето лице, за да може по-лесно да се сравни снимката от Вашата лична карта със селфито. Това помага за намаляване на измамите и следователно е от съществен обществен интерес. Генерираните биометрични данни се изтриват веднага, след като бъде установено съвпадение. Paysafe обикновено не съхранява и не пази биометрични данни, тъй като тези данни обикновено се генерират с помощта на защитени системи за борба с измамите на трети страни. Ако Вашите биометрични данни се съхраняват, пазят или използват по някакъв начин директно от Paysafe, ще бъдете уведомени на мястото, където те се събират. Ако искате да научите повече за нашите политики и процеси по отношение на Вашите биометрични данни или използването от нас на други чувствителни или специални категории лични данни, можете да се свържете с нас в раздела „Връзка с нас“.
 • За предотвратяване, разкриване и съдебно преследване на измами, други престъпления и злоупотреби с финансовата система или за подпомагане на другите в това начинание, включително неспазване на търговски условия, може да се наложи да споделяме подходяща или необходима информация, която сме събрали или извлекли от трети страни за такива цели. Paysafe участва в инициативи за борба с измамите, които включват оценка на Вас (и/или Вашите клиенти) и наблюдение на Вашите транзакции и/или местоположения за откриване на модели, изискващи разследване или друго профилиране, както и оценка на вероятността от възникване на измами или неспазване на нашите или други търговски условия. Можем да правим това, като използваме продукти и услуги на трети страни. Освен това, ако ни дадете фалшиви или неточни данни за Вас, или идентифицираме или подозираме, че е налице измама или престъпление, можем да предадем Вашите данни на агенциите/организациите за предотвратяване на измами и на правоприлагащите и аналогични органи или можем да решим да предприемем съдебни действия срещу Вас.
 • Да се свържем с Вас относно Вашия акаунт, да Ви предупредим за потенциални проблеми и да отговорим на Вашите въпроси към нас;
 • Да управляваме рисковете, напр. кредитни и валутни рискове, както и да предотвратяваме или намаляваме риска за информационната сигурност.
 • Да изпращаме маркетингови съобщения, да Ви предоставяме информация за продукти и услуги, които сте поискали или смятаме, че може да представляват интерес за Вас; да научим Вашето мнение за нашите стоки, услуги и уебсайтове;  можем да използваме Вашите лични данни във връзка с маркетинг, пазарно проучване и подобни дейности, независимо дали сте одобрени за клиент или продължавате да получавате Услуги. Ако вече не желаете да получавате маркетингова или промоционална информация от Paysafe, винаги може да се откажете. Повече информация за това ще намерите в раздел „Вашите права във връзка със защитата на данни“.
 • Да спазваме местните и националните закони.
 • Да изпълняваме искания от правоприлагащи и регулаторни органи на основание обществения интерес или от търговски организации, с които извършвате или сте извършвали сделки, да установяваме, упражняваме или защитаваме правни претенции, или да защитаваме Вашите жизненоважни интереси или тези на други лица, например да подпомагаме тези органи или други организации в борбата срещу престъпността и тероризма.
 • Да спазваме правилата на картовите платежни системи.

Ако предоставяте данни, които ще бъдат публикувани или показвани на публични места в уебсайта/портала, предадени на други потребители на уебсайта/портала или на трети страни, се съгласявате, че тези данни могат да бъдат използвани от трети страни, които имат достъп до информацията, за всякакви цели. Вие публикувате тези данни на свой собствен риск и трябва да спазвате условията за ползване на този сайт.

РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ДАННИ

Не разкриваме данни, които биха могли да доведат до идентифициране на самоличността Ви, на никого, с изключение на случаите и за целите, описани в настоящата декларация, както и когато това е разрешено или се изисква от закона, включително:

 • В рамките на групата Paysafe за подпомагане предоставянето на нашите услуги и за вътрешно управление на взаимоотношенията с клиенти, за целите на отчитането и анализа;
 • На получателите/наредителите на плащане в контекста на конкретната транзакция (обикновено данните са ограничени до пълно име и имейл адрес);
 • Агенциите за кредитен рейтинг (когато това е разрешено съгласно условията за ползване или друг договор), както е описано по-горе. Ако желаете да получите допълнителна информация за това какви услуги използваме от агенциите за кредитен рейтинг, свържете се с нас.
 • Агенциите за предотвратяване на измами, както е описано по-горе, включително агенции за борба с измамите и финансовите измами, Бюрото за финансови измами и други организации, които ни помагат в управлението на измамите и бизнес риска;
 • Кредитни и финансови институции – трети страни (когато това е разрешено съгласно условията на ползване или друг договор), включително кредитната институция, където наредителят или получателят (и съответно техният бизнес) поддържат своите банкови сметки, и картови схеми, регулиращи издаването и използването на кредитни, дебитни, таксуващи, покупни или други разплащателни карти, алтернативни схеми за разплащане и всякакви други финансови институции, които могат да обработват плащания и които не работят под контрола на Paysafe и за чиито действия или пропуски Paysafe не носи отговорност;
 • Когато предоставяме услуги чрез трети страни като банки и други организации, може да се наложи да разкрием Вашите данни (включително всяка информация от типа „познавай клиента си“ и „източник на богатство“) на тези организации, за да подпомогнем техните собствени регулаторни задължения или оценки на риска;
 • Доставчици на услуги – трети страни, включително доставчици, които ни помагат при предоставянето на Услугите, включително обработка и изпълнение на поръчки, обработка на плащания, управление на риска, свързан с кредити, сигурността, сектора и измамите, проверка на самоличността и маркетинг, пазарни проучвания и проучвания, извършени за от името на Paysafe. Понякога може да използваме услугите на доставчици – трети страни, за да подпомогнем предоставянето на услуги, което може да изисква използването на Вашите лични данни, включително за целите на тестване на данни на живо и за които ще бъдат приложени подходящи мерки за сигурност;
 • На трети страни, които не действат съгласно нашите инструкции като доставчик на услуги (но са задължени да действат според собствените си законови задължения за защита на данните), за да се улесни предоставянето на Услугите. Това са, напр. банки и организации, които улесняват търгуването с Вашите акции, крипто валути и други финансови инструменти;
 • За предотвратяване и/или разкриване на измами, финансови престъпления, управление на риска и за по-добра защита на нас и нашите клиенти може да се наложи да обработваме и разкриваме чувствителни лични данни (известни като специална категория лични данни) на трети страни, включително биометрични данни, които ни помагат при управлението на тези рискове, включително проверка на самоличността.
 • Когато от нас се изисква или ни е позволено да го правим по закон, от  Paysafe може да се изисква да предава данни за Вас на регулаторните и правоприлагащите органи по целия свят, или по друг начин можем да решим, че се налага или и необходимо да го направим. Тези искания за разкриване на данни може да включват искания от държавни и публични органи или търговски организации, с които може да сте имали взаимоотношения и които се стремят да минимизират измамите или кредитния риск или несъответствието с търговските условия, или за целите на съдебни спорове или процеси, националната сигурност или където преценим, че е налице национален или обществен интерес, както и когато по друг начин сме законово задължени да го направим. Paysafe няма да оспорва връчването на съдебни или подобни решения, изискващи разкриване на данни.
 • Бизнес трансфери. Paysafe може да купува или продава бизнес подразделения или свързани дружества. При тези обстоятелства данните на клиентите могат да бъдат прехвърлени или получени като бизнес актив. Без да се ограничава гореизложеното, ако нашият бизнес влезе в съвместно предприятие с или бъде продаден или обединен с друг бизнес субект, Вашите данни могат да бъдат разкрити на нашите нови бизнес партньори или собственици. При тези обстоятелства ще уведомим получателя, че Вашите данни трябва да се обработват в съответствие със стандартите, описани в настоящата декларация.
 • С Ваше съгласие, Вашите данни могат да се използват и за други цели, за които сте дали конкретното си съгласие.

Освен в случаите, в които е необходимо за изпълнението на услугите и съгласно описанието по-горе, Paysafe няма да продава, отдава под наем, споделя или разкрива по друг начин лични данни на своите клиенти на трети страни за техни собствени маркетингови цели, без да изпълнява законовите си задължения (напр. съгласие, отказ или както е разрешено по закон). В Закона за поверителността на потребителите в Калифорния дефиницията за „продажба на данни“ е много широка и жителите на Калифорния трябва да прочетат раздела „CCPA“ по-долу по отношение на продажбата на данни.

 

НАБЛЮДЕНИЕ

Може да наблюдаваме или записваме телефонни разговори, имейли, уебчатове или друга комуникация с Вас за регулаторни цели, за целите на сигурността, осигуряването на качество или обучението. При посещение в нашия офис е възможно да работят камери за видеонаблюдение, системи за контрол на достъпа и/или други системи за наблюдение от съображение за сигурност и за целите на управлението на здравето и сигурността.

КЪДЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние, нашите доставчици на услуги и другите страни, с които можем да споделяме Вашите лични данни (както е описано по-горе), може да обработваме Вашите лични данни на територии извън Европейското икономическо пространство („ЕИП“) или по друг начин извън територията, на която пребивавате. Също така те може да бъдат обработвани и от служители (наши или на нашите доставчици), работещи извън ЕИП или територията, на която са събрани. Тези служители могат да бъдат ангажирани, освен с други неща, и с изпълнение на нареждания, обработка на данни за плащания и оказване на помощ при предоставянето на Услугите. Стандартите за защита на данните в тези държави може да се различават (а в някои случаи да са и по-ниски) от тези на държавата, в която пребивавате.

При тези обстоятелства ще предприемем съответните стъпки за защита на Вашите лични данни в съответствие с тази декларация за поверителност и приложимите закони за защита на данните; включително чрез прилагането на подходящи предпазни мерки, изисквани от закона, за да се гарантира, че международното прехвърляне на данни е законосъобразно. Paysafe обикновено използва „набори от стандартни клаузи“, одобрени от Европейската комисия, когато се договаря с получатели на данни – трети страни извън ЕИП, които получават данни от ЕИП с цел обработка на лични данни, прехвърлени извън ЕИП.

КАК ГАРАНТИРАМЕ СИГУРНОСТТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Внедрили сме технически, физически и организационни/административни мерки, предназначени да защитят Вашите лични данни от случайна загуба и неразрешен достъп, използване, промяна и разкриване. Тези мерки включват:

•           Писмена програма за информационна сигурност;

•           Назначаване на директор по сигурността на информацията („CISO“), който наблюдава, внедрява и прилага програмата за информационна сигурност;

•           Назначаване на директор по поверителността („CPO“), който наблюдава, внедрява и прилага програмата за поверителност;

•           Непрекъснато оценяване и наблюдаване на уязвимостите;

•           Наличие на политики и процедури за управление на риска в областта на информационната сигурност;

•           Наличие на готов план за реагиране при инциденти;

•           Контрол на достъпа до информационни системи, предназначени да удостоверяват потребителите и да разрешават достъп само на упълномощени лица;

•           Даване на достъп до физически местоположения, съдържащи лични данни, само на упълномощени лица;

•           Защита на всички лични данни, които се предават, и тези, които са в покой;

•           Многофакторно удостоверяване за целия персонал, който има достъп до лични данни;

•           Поддържане на одитни пътеки, свързани с вътрешен и външен достъп до и модификации на лични данни;

•           Възприети практики за сигурна разработка на приложения, които се разработват вътрешно;

•           Извършване на проверка на информационната сигурност на трети страни доставчици на услуги;

•           Редовно провеждане на обучения за повишаване на осведомеността относно сигурността.

Безопасността и сигурността на Вашите данни зависят и от самите Вас. Ако сме Ви предоставили (или сте избрали) парола или код за достъп до определени части от нашия уебсайт/портал, мобилните приложения и други подобни, Вие носите отговорност за запазването на тази парола и/или кода за достъп в тайна. Не трябва да споделяте паролата и/или кода за достъп с никого. Трябва да гарантирате, че няма неразрешена употреба на  паролата/кода за достъп. Paysafe ще предприеме действия при получаване на инструкции и информация от всяко лице, което въвежда Вашето потребителско име и парола, а Вие разбирате, че ​сте изцяло отговорни за всяка употреба и всички действия, които могат да настъпят по време на използване на Вашия акаунт, освен ако законът не предвижда друго. Незабавно трябва да уведомите Paysafe за всички данни, която сте ни предоставили и са били променени.

Предаването на данни по интернет не винаги е напълно сигурно. Въпреки че ще направим всичко възможно, за да защитим Вашите лични данни, не можем да гарантираме тяхната сигурност, когато се предават към нашия сайт, освен ако не комуникирате с нас чрез сигурен канал, който е бил предоставен от нас. След като получим Вашите данни, ще използваме най-стриктни процедури и функции за сигурност, за да се опитаме да предотвратим неразрешен достъп.

КОЛКО ВРЕМЕ ПАЗИМ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Периодите, за които пазим Вашите лични данни, се определят въз основа на характера и вида на данните, Услугата на Paysafe и държавата, в която се предоставят, както и всички приложими местни законови или нормативни разпоредби. След като повече не са необходими за законни бизнес цели, Вашите данни ще бъдат изтрити. Също така можем да ги анонимизираме или обобщим с други данни, за да ги направим нелични.

Ако използвате Услугите, ще пазим личните Ви данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да Ви предоставяме избраните от Вас услуги, както и за всяка свързана законна бизнес цел. Обикновено това означава, че пазим Вашите лични данни, докато сте наш клиент (или подавате заявление да станете такъв) и за определен период от време след това. Това ще включва също използването и пазенето на Вашите лични данни, когато започнете да попълвате заявление за Услугите, независимо дали сте завършили този процес или сте били одобрени като клиент.

Периодът на съхранение може също да зависи от законовите и регулаторните изисквания на държавата, в която се намирате. Ще запазим личните Ви данни като доказателство за извършването на сделки с Вас (включително дали е имало или не финансови транзакции), за да управляваме запитвания или спорове, включително за защита или иницииране на правни искове. Ще пазим Вашите лични данни за времето, позволено от местното законодателство за завеждане на съдебни искове (т.нар. „давност“), или докато сме задължени съгласно съдебна заповед, или от правоприлагащи органи или нашите регулатори; или ако се изисква друго или е разрешено от закона (напр. запазването на KYC (Познавай клиента си) записи съгласно разпоредбите за борба с изпирането на пари или други подобни).

Може да продължим да Ви изпращаме съобщения за целите на традиционния и директния маркетинг, обект на местното законодателство, ако не сте се възразили срещу получаването на такива маркетингови съобщения.

ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЩИТАТА НА ДАННИ

Имате много права във връзка с Вашите лични данни, които можете да упражните. Тези права може да са приложими съгласно редица различни регламенти, напр. Общия регламент за защита на данните (GDPR), който обикновено е приложим за жителите на ЕИП, Законът за защита на потребителите в Калифорния (CCPA), който обикновено е приложим за жителите на Калифорния. Ако желаете, можете да получите достъп до, да коригирате или да актуализирате личните си данни. При определени обстоятелства може също да поискате от нас да изтрием личните Ви данни, да възразите срещу тяхната обработка или временно да ограничите обработката им, докато упражнявате другите си права. Освен това може да поискате да прехвърлите част от личните си данни при друг доставчик на услуги (т.нар. преносимост на данните). Имате право и да се „откажете“ от определени употреби на Вашите лични данни, включително да поискате от нас да ограничим споделянето на Вашите лични данни със свързани и несвързани трети страни. Законодателството за личните данни продължава да се развива и ако мислите или не сте сигурни, че определено право е приложимо за Вас, свържете се с нас, за да можем да преценим и да Ви дадем съвет.

Доколкото се прилага GDPR, когато ни давате съгласието си да използваме Вашите лични данни, имате право и да го оттеглите по всяко време. Оттеглянето на Вашето съгласие няма да засегне законосъобразността на всяка обработка, която е била извършена преди него, нито ще повлияе на обработката на Вашите лични данни, извършена въз основа на законосъобразни основания, различни от даденото от Вас съгласие. Можете да спрете, напр. получаването на маркетинговите съобщения, които Ви изпращаме, като кликнете на връзката „Отписване“ или „Отказване“ в съобщенията, които получавате, или като последвате инструкциите, които предоставяме всеки път. Въпреки това ние ще продължим да Ви изпращаме служебни съобщения или съобщения във връзка с Услугите, които използвате.

Имайте предвид, че не всички горепосочени права може да са приложими за Вас. Те зависят от държавата, от която използвате Услугите. Също така може да има случаи, в които тези права не могат да бъдат упражнявани: Не можете да възразите, че използваме Вашите лични данни, когато това се изисква по закон, или за управление на жалби; по същия начин не можете да поискате от нас да изтрием Вашите лични данни, ако искате да продължите да използвате нашите Услуги или когато тези данни са необходими за записване на договорните ни сделки по закон (напр. спазване на изисквания за идентифициране и предотвратяване на измами или „Познавай клиента си“) или с цел защита или отстояване на законни права и правни действия.

Винаги имате право да подадете жалба до органа за защита на данните относно събирането и използването на Вашите лични данни от наша страна. За повече информация се свържете с местния орган за защита на данните. Също така може да заведете съдебен иск и да поискате обезщетение за вреди или страдания, причинени от неспазването на законодателството за защита на данните от наша страна.

Ако искате да научите повече за Вашите права или искате да ги упражните, можете просто да попълните нашия правен формуляр.

АВТОМАТИЗИРАНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

В някои случаи използването на Вашите лични данни от наша страна може да доведе до автоматизирано вземане на решения (включително профилиране), които Ви засягат юридически или Ви засягат в значителна степен.

При този процес се вземат автоматично решения за Вас въз основа на компютърно определяне (с помощта на софтуерни алгоритми), без преглед от човек. Използваме автоматизираното вземане на решения за извършване на кредитни оценки, когато заявявате определени Услуги или за проверки в агенциите за борба с имамите, както е обяснено в раздел „За какво използваме Вашите лични данни“. Взехме мерки за защита на правата и интересите на лицата, чиито лични данни са обект на автоматизирано вземане на решения. Ако използвате Услугите в рамките на Европейското икономическо пространство, имате право да възразите срещу автоматизираното вземане на решения, да изразите гледната си точка и да поискате преглед на решението от човек. Можете да упражните това си право, като се свържете с нас на посочения по-долу адрес. Законодателството за личните данни продължава да се развива и ако мислите или не сте сигурни, че определено право е приложимо за Вас, свържете се с нас, за да можем да преценим и да Ви дадем съвет.

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТКАТА

Paysafe ще обработва личните Ви данни само в съответствие със закона. Тези закони варират за различните територии и при поискване можем да предоставим допълнително конкретна информация. Като цяло Paysafe ще обработва лични данни:

 • Въз основа на Вашето съгласие, напр. да Ви изпращаме маркетингови съобщения за продукти и услуги в съответствие с Вашите интереси и предпочитания, когато такова съгласие се изисква по закон;
 • Когато е необходимо за изпълнението или сключването на договор, който имаме с Вас, напр. за да Ви предоставим Услугите, за които сте се абонирали - в този контекст се нуждаем от тези данни, защото в противен случай не бихме могли да Ви предоставим Услугите. Ако от нас се изисква да потвърдим Вашата самоличност и не ни предоставите съответната информация, можем, напр. да не Ви открием акаунт.
 • Когато Paysafe има законен интерес да обработва данни, при условие че тази обработка не отменя Вашите собствени права и свободи при възражение срещу такава обработка. За да Ви информираме за използването, подобряването и развитието на Услугите, рекламиране онлайн или извършване на други маркетингови дейности, както и за управление и предявяване на всякакви искове;
 • Когато Paysafe има правно задължение да събира, използва и разкрива личните Ви данни или по друг начин се нуждае от личните Ви данни, за да защити Вашите жизненоважни интереси или тези на друго лице. Когато е необходимо, например за спазването на правилата, наложени от нашите или други регулатори.
 • По изключение можем да споделим Вашите лични данни с трета страна, когато това е от обществен интерес, напр. когато правоприлагащите органи или други трети страни, с които може да сте имали сделки, поискат информация за разследване на престъпление или нарушение по друг начин на общите търговски условия на трета страна.

Ако имате въпроси или Ви е необходима допълнителна информация във връзка с правното основание, въз основа на което събираме и използваме Вашите лични данни за определени дейности по обработката, свържете се с нас, като използвате данните от раздел Връзка с нас.

СИГНАЛИ ЗА НЕПРОСЛЕДЯВАНЕ

Някои уеб браузъри могат да изпращат сигнали за непроследяване. Понастоящем обаче не съществува индустриален стандарт за това какво трябва да правят уебсайтовете и други онлайн услуги при получаване на такива сигнали. Ако бъде разработен такъв стандарт, ще преразгледаме нашата политика, но за момента не предприемаме никакви действия при получаването на такива сигнали.

БИСКВИТКИ

Вижте нашата Политика за бисквитките за детайли относно това как събираме, използваме или разкриваме данни по отношение на бисквитките. В друг случай се свържете с нас.

ПРОМЕНИ В ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Периодично променяме декларацията си за поверителност. Ако извършим съществени промени във връзка с начина на третиране на Вашите данни, ще Ви уведомим чрез известие на този уебсайт/портал. Датата, на която декларацията за поверителност е била последно променена, е посочена в тази декларация. Посещавайте периодично нашия уебсайт/портал и тази декларация за поверителност, за да проверявате за промени. Ако сме задължени по закон да Ви уведомяваме предварително за промени в тази декларация за поверителност и/или да искаме Вашето съгласие за промени в начина на използване на Вашите лични данни, ние ще спазим това задължение.

ЛИНКОВЕ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Понякога нашият сайт може да съдържа ликове към и от уебсайтовете на нашите партньорски мрежи, рекламодатели и партньори. Ако отворите такъв линк, имайте предвид, че тези уебсайтове имат свои собствени политики за поверителност и бисквитки и че Paysafe не поема никаква отговорност или гаранция за уебсайтове на трети страни.

ГЛОБАЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ

Тази декларация е глобална, но няма за цел да заменя никакви законови права или забрани в която и да е територия, където са в сила такива права или забрани. В такъв случай правата и задълженията, изложени в тази декларация, ще са приложими и ще бъдат обект на изменения само съгласно приложимото местно законодателство, което има превес.

 

ПРЕДСТАВИТЕЛ В ЕС

Дружествата от групата Paysafe, които са със седалище извън ЕИП, избраха за свой представител в ЕС следния субект: Пейсейф България ЕООД, бул. Цариградско шосе № 90, София 1784, България. Можете да се свържете с представителя в ЕС на адреса, посочен в раздел "Връзка с нас".

ПРЕДСТАВИТЕЛ В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

До степента, изисквана от Закона за напускане на Европейския съюз от 2018 г. или друго законодателство по отношение на „Брекзит“, дружествата от групата Paysafe, базирани извън Обединеното кралство, са избрали за свой представител в Обединеното кралство следния субект: Skrill Holdings Limited، 1st floor, 2 Gresham Street, London, England, EC2V 7AD, United Kingdom. Можете да се свържете с представителя в Обединеното кралство на адреса, посочен в раздел "Връзка с нас".

ВРЪЗКА С НАС

ВРЪЗКА С НАС

Приветстваме всякакви коментари, въпроси и искания, свързани с Вашите лични данни, използвани от нас. Ако желаете да упражните правата си или да получите допълнителна информация, също и за дружествата от групата Paysafe, за които декларацията е приложима, пишете ни на адреса по-долу, отдел FAO Privacy Department или се свържете с нас.

Служителят по защита на личните данни на групата Paysafe е посочен по-долу. Можете да се свържете с него от линка Връзка с нас или на адреса по-долу:

Derek A Wynne

Paysafe, 1st Floor, 2 Gresham Street, London EC2V 7AD United Kingdom

Закон за поверителността на потребителите в Калифорния (CCPA)

Ако сте жител на Калифорния и използвате нашите потребителски услуги, Законът за поверителност на потребителите в Калифорния (CCPA) Ви дава определени права, които са описани по-долу.

КАКВИ ДАННИ СЪБИРАМЕ

През последните 12 месеца сме събирали следните лични данни:

 • Идентификатори като име, възраст, дата на раждане, адрес и други данни за контакт, копие от Вашия документ за самоличност (напр. шофьорска книжка или паспорт), както и социалноосигурителен номер и/или други данни за идентификация или регистрация пред държавата;
 • Професионална информация или информация, свързана със заетостта, например Вашата професия;
 • Активност в интернет, както е посочено в нашето известие за бисквитките, включваща историята на посещенията и взаимодействията с нашите Услуги, IP адрес, тип браузър, език на браузъра и други събрани автоматично данни;
 • Данни за геолокация, но в такава степен, че да потвърдим Вашето местоположение за регулаторни цели или за борба с измамите, в зависимост от предоставяните Услуги и как ги използвате (напр. някои закони може да изискват от нас да идентифицираме Вашето местоположение, ако използването на Услугите включва хазарт);
 • Търговска информация, напр. за Вашите взаимоотношения с банки, включително номера на сметки, номера на дебитни и кредитни карти, салда по сметки и времето, през което сте поддържали тези сметки.

Събираме тези лични данни, за да създадем и настроим Вашия акаунт и с цел да Ви предоставим нашите Услуги.

СПОДЕЛЯНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ С ТРЕТИ СТРАНИ

През последните 12 месеца сме споделяли с трети страни описаните по-горе данни за постигане на нашите бизнес цели, напр. с нашите свързани дружества или във връзка с използването на доставчици на услуги, които ни помагат да Ви предоставяме Услугите. Категориите на тези доставчици на услуги са описани в раздела „Разкриване на Вашите данни“.

Ние не „продаваме“ лични данни в традиционния смисъл, но продаваме лични данни съгласно употребата на този термин в CCPA. През последните 12 месеца сме продавали индивидуални идентификатори чрез използването на бисквитки и подобна технология за потребители, които не се отказват от използването на такива данни. Продаваме тези идентификатори на доставчици на рекламни технологии и рекламодатели, които предоставят насочен онлайн маркетинг. 

Можете да включвате или изключвате използването на бисквитките в таблото за онлайн съгласие, достъпно чрез връзката „Настройки на бисквитките“ на всички наши уебсайтове и портали.

Не продавай моите лични данни

ВАШИТЕ ПРАВА СЪГЛАСНО CCPA

Имате права във връзка с Вашите лични данни, които можете да упражните. По-специално това са:

 • Право на достъп: можете да поискате информация за категориите лични данни, която сме събрали за Вас, категориите източници, от които са събрани Вашите лични данни, бизнес или търговските цели, с които са събирани и продавани Вашите лични данни, категориите трети страни, с които можем да споделяме или на които продаваме Вашите лични данни, както и категориите лични данни, които са били предоставени на тези трети страни. Също така можете да поискате от нас копие от конкретните лични данни, които сме събрали за Вас, в машинно четим формат;
 • Право на изтриване: Имате право да поискате изтриване на Вашите лични данни.
 • In dem Maße, in dem wir Ihre persönlichen Daten verkaufen, haben Sie das Recht, uns aufzufordern, den Verkauf Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu stoppen, oder Sie können Ihre Настройки на бисквитките си тук (което ще има същия ефект като отказ от продажба на Вашите лични данни);
 • Право на недискриминация: Имате право да не бъдете дискриминирани, защото сте упражнили някое от потребителските права, изброени по-горе. С други думи, ние няма да Ви предоставяме различно качество на услугите, защото сте избрали да упражните някое от правата си.

Можете да упълномощите дадено лице да действа от Ваше име във връзка с упражняването на тези права, но може да се наложи да предприемем определени стъпки, за да проверим дали направеното искане е законно, т.е. че наистина идва от Вас и че е направено от Ваше име. Може да изискаме, напр. подписано от Вас разрешение, доказващо, че сте упълномощили посредника да подаде искането от Ваше име.

Обърнете внимание, че когато използваме и разкриваме лични данни за цели, свързани със сигурността, разкриването на измами и други подобни, някои от Вашите права могат да бъдат ограничени. Имайте предвид, че в този случай е възможно Вашето искане да не може да бъде изпълнено. Например CCPA разрешава да не се съобразяваме с искане за изтриване на Вашите лични данни, ако се нуждаем от тези данни за откриване на инциденти със сигурността или защита срещу злонамерени, измамни или незаконни дейности, когато тези данни са необходими за записване на договорните ни сделки или Вашите транзакции или когато това се изисква или е разрешено по друг начин от закона.

Ако искате да научите повече за Вашите права или искате да ги упражните, можете просто да попълните нашия правен формуляр.

 

ВРЪЗКА С НАС

Жителите на Калифорния могат да се свържат с нас на номер +1 855 719 2087 (безплатен номер с работно време от 9:00 до 17:00 часа, Северноамериканско източно време) или чрез раздел Връзка с нас.

 

Тази декларация е преразгледана последно на 27.12.2022 г.

Списък на публичните органи, които обработват лични данни

Paysafe Group включва Paysafe Group Holdings Limited заедно с нейните дъщерни дружества. По-долу ще намерите списък на дружествата на Paysafe Group, които обработват лични данни в рамките на глобалното известие за защита на личните данни на Paysafe Group:

 • cpt Dienstleistungen GmbH (Германия)
 • EcomAccess Inc (Канада)
 • Flagship Merchant Service LLC (Делауеър, САЩ)
 • Global Merchant Advisors LLC (Делауеър, САЩ)
 • IA Digital Marketing Inc. (Канада)
 • Income Access Limited (Обединено кралство)
 • Leaders Merchant Services LLC (Делауеър, САЩ)
 • MAC Limited (Гибралтар)
 • NT Services Limited (Албърта, Канада)
 • Openbucks Corp (Делауеър, САЩ)
 • Optimal Payments Services Inc (Делауеър, САЩ)
 • Pays Services India LLP (Индия)
 • Pays Services Italy S.r.l (Италия)
 • PAYS Services UK Limited (Обединено кралство)
 • Paysafe Bulgaria EOOD (България)
 • Paysafe Capital LLC (Делауеър, САЩ)
 • Paysafe Financial Services (Canada) Inc (Британска Колумбия, Канада)
 • Paysafe Financial Services Limited (Обединено кралство)
 • Paysafe Group Holdings Limited (Обединено кралство)
 • Paysafe Limited (Остров Ман)
 • Paysafe Holdings (US) Corp. (Делауеър, САЩ)
 • Paysafe Holdings UK Limited (Обединено кралство)
 • Paysafe Merchant Services Corp. (Делауеър, САЩ)
 • Paysafe Merchant Services Inc. / Services aux commerçants Paysafe Inc. (Канада)
 • Paysafe Direct LLC (Делауеър, САЩ)
 • Paysafe Payment Processing Solutions LLC (Делауеър, САЩ)
 • Paysafe Payment Solutions Limited (Ирландия)
 • Paysafe Prepaid Services Limited - Gibraltar Branch (Гибралтар)
 • Paysafe Prepaid Services Limited (Ирландия)
 • Paysafe Processing Limited (Обединено кралство)
 • Paysafe Services (Canada) Inc. / Services Paysafe (Canada) Inc. (Канада)
 • Paysafe Technologies Inc. / Technologies Paysafe Inc. (Канада)
 • Paysafe Technology Services Austria GmbH (Австрия)
 • paysafecard Ön Ödeme Servisleri Ltd. Şti. (Турция)
 • paysafecard.com Argentina S.R.L. (Аржентина)
 • paysafecard.com Deutschland (Zweigniederlassung der Prepaid Services Company Ltd) (Германия)
 • paysafecard.com MENA DMCC (ОАЕ)
 • paysafecard.com Mexico S.A. de C.V. (Мексико)
 • paysafecard.com Schweiz GmbH (Швейцария)
 • Paysafecard.com USA Inc (САЩ)
 • paysafecard.com Wertkarten GmbH (Австрия)
 • paysafecard.com Wertkarten UK (Обединено кралство)
 • paysafecard.com Wertkarten Vertriebs GmbH (Австрия)
 • Prepaid Services Company Limited (Обединено кралство)
 • Sentinel Bidco Ltd (Обединено кралство)
 • Skrill Limited (Обединено кралство)
 • Skrill New York, Inc (Делауеър, САЩ)
 • Skrill Services GmbH (Германия)
 • Skrill USA Inc (Делауеър, САЩ)

Имаш въпроси?

Тук ще намериш най-често задаваните въпроси и отговори за използването на Paysafecash.

Отиди към ЧЗВ