page_title

27-paysafecash-user-behaviour-survey

promotion.name

Paysafecash User Behaviour Survey

Ich bin …

Jsem...

Männlich

muž

Weiblich

žena

Anderes

Jiné

Keine Angabe

Žádná odpověď

Bitte verrate uns dein Alter:

Prozraď nám prosím svůj věk:

Unter 18 Jahre

Méně než 18 let

18-25

18–25

26-35

26–35

36-45

36–45

46-55

46–55

Älter als 55 Jahre

Starší než 55 let

Wie würdest du deine derzeitige Wohnsituation beschreiben?

Jak bys popsal(a) své současné bydlení?

Städtisch

Ve městě

In der Nähe einer Stadt

Poblíž města

Ländlich

Na venkově

Welches ist die höchste Ausbildungsstufe, die du abgeschlossen hast?

Jaký je nejvyšší stupeň vzdělání, které jsi ukončil(a)?

Keine abgeschlossene Schulbildung

Bez ukončeného vzdělání

Pflichtschule

Povinná školní docházka

Gymnasium oder ähnliches

Gymnázium nebo podobné

Universitätsabschluss oder ähnliches

Vysokoškolský diplom nebo podobné

Sonstiges

Jiné

Welche der folgenden Kategorien beschreibt deinen Beschäftigungsstatus am besten? (Mehrfachnennungen möglich)

Která z následujících kategorií nejlépe vystihuje tvůj pracovní poměr? (možno více odpovědí)

Beschäftigt (Teilzeit)

Pracující (na částečný úvazek)

Beschäftigt (Vollzeit)

Pracující (na plný úvazek)

Selbstständig / freiberuflich

OSVČ / na volné noze

Arbeitslos

Nezaměstnaný (-á)

Im Ruhestand

V důchodu

Student/Schüler

Student(ka)/žák(yně)

Wie viel gibst du normalerweise pro Monat für Online-Einkäufe aus?

Kolik obvykle utrácíš měsíčně za online nákupy?

0 - 25 EUR

0–25 EUR

25 - 100 EUR

25–100 EUR

100 - 250 EUR

100–250 EUR

250 - 500 EUR

250–500 EUR

Mehr als 500 EUR

Více než 500 EUR

Wie würdest du deine bisherigen Erfahrungen mit Paysafecash bewerten?

Jak bys hodnotil(a) své dosavadní zkušenosti s Paysafecash?

Sehr negativ

Velmi negativně

Sehr positiv

Velmi pozitivně

Wie bist du zum ersten Mal auf Paysafecash aufmerksam geworden?

Jak jsi se poprvé dozvěděl(a) o Paysafecash?

Durch eine Anzeige/Werbung in sozialen Medien

Prostřednictvím komerčního sdělení/reklamy na sociálních médiích

Über eine Suchmaschine

Prostřednictvím vyhledávače

Ich sah Paysafecash als Zahlungsoption auf der Website des Webshops

Viděl(a) jsem Paysafecash jako platební možnost na internetové stránce e-shopu

Durch eine Offline-Anzeige

Prostřednictvím offline reklamy

Von Freunden/Familie gehört

Slyšel(a) jsem o něm od přátel/rodiny

Sonstiges (bitte angeben)

Jinak (prosím uveďte jak)

Für welche Dienstleistungen kannst du dir vorstellen, Paysafecash einzusetzen? (Mehrfachnennungen möglich)

Pro které služby si dokážeš představit, že použiješ Paysafecash? (možno více odpovědí)

Online-Einkäufe

Online nákupy

Um meine Rechnungen/Steuern oder Ähnliches zu bezahlen

Pro placení mých faktur/daní apod.

Um mein Amazon Gutschein-Guthaben aufzuladen

Využití finančních služeb (vklady na bankovních účtech, splátky půjček, ...)

Um mein Skrill/Neteller Konto aufzuladen

K dobití mého účtu na Skrill/Neteller

Andere Dienstleistungen (bitte angeben)

Jiné služby (prosím uveďte, jaké)

Andere Dienstleistungen

Jiné služby

Warum verwendest du Paysafecash? (Mehrfachnennungen möglich)

Proč používáš Paysafecash? (možno více odpovědí)

Ich weiß, dass ich damit zuverlässig bezahlen kann.

Vím, že s ním mohu spolehlivě zaplatit.

Mir gefällt der einfach Zahlungsprozess.

Líbí se mi tento jednoduchý platební proces.

Ich ziehe es generell vor in bar zu bezahlen.

Obecně dávám přednost platbám v hotovosti.

Ich habe keine Möglichkeit mit anderen Zahlungsmitteln zu bezahlen.

Nemám možnost platit jinými platebními prostředky.

Ich traue anderen Zahlungsmethoden nicht.

Jiným platebním metodám nedůvěřuji.

Was sind die größten Schwächen von Paysafecash, die wir verbessern sollten? (Mehrfachnennungen möglich)

Jaké jsou nejslabší stránky Paysafecash, které bychom měli zlepšit? (možno více odpovědí)

Es gibt nicht genug Webshops zum Bezahlen.

Neexistuje dostatek e-shopů, kde se s ním dá platit.

Es befindet sich keine Partnerfilialen in meiner Nähe.

V mojí blízkosti se nenachází žádná partnerská pobočka.

Die Mitarbeiter in der Partnerfiliale kennen Paysafecash nicht.

Zaměstnanci na partnerské pobočce neznají Paysafecash.

Die Partnerfiliale akzeptiert den Barcode nicht.

Partnerská pobočka neakceptuje čárový kód.

Mangelnder Kundenservice

Nevyhovující zákaznický servis

Ich hatte technische Probleme.

Měl(a) jsem technické problémy.

Keine, ich bin mit Paysafecash zufrieden.

Žádné, s Paysafecash jsem spokojený (-á).

Wie oft hast du mit Paysafecash in den letzten sechs Monaten bezahlt?

Jak často jsi platil(a) s Paysafecash v posledních šesti měsících?

Einmal

Jednou

2-3 Mal

2–3krát

4-5 Mal

4–5krát

Mehr als 5 Mal

Více než 5krát

Wie hast du in der Partnerfiliale/den Mitarbeiter nach einer Paysafecash Zahlung gefragt?

Jak jsi se na partnerské pobočce ptal(a) obsluhy na platbu Paysafecash?

Ich möchte mit Paysafecash bezahlen.

Chtěl(a) bych platit s Paysafecash.

Ich möchte meinen Paysafecash Barcode einlösen.

Chtěl(a) bych uplatnit čárový kód Paysafecash.

Ich möchte eine Paysafecash Transaktion durchführen.

Chtěl(a) bych provést transakci prostřednictvím Paysafecash.

Ich zeige ihnen nur den Barcode, der Mitarbeiter der Partnerfiliale weiß dann, was zu tun ist.

Ukážu jí pouze čárový kód, obsluha partnerské pobočky pak ví, co má dělat.

Ich habe den Paysafecash Barcode an einem Selbstbedienungsterminal eingelöst.

Čárový kód Paysafecash jsem uplatnil(a) sám/sama na samoobslužném terminálu.

Welche weiteren Zahlungsmittel hast du in den letzten sechs Monaten mindestens einmal für Online-Einkäufe verwendet? (Mehrfachnennungen möglich)

Jaké další platební prostředky jsi alespoň jednou použil(a) pro online nákupy v posledních šesti měsících? (možno více odpovědí)

Kreditkarte

Kreditní kartu

Debitkarte / Banküberweisung (Klarna, Sofortüberweisung, etc.)

Debetní kartu / bankovní převod (Klarna, okamžitý převod apod.)

Zahlung auf Rechnung

Platbu na fakturu

Wallets (Paypal, Skrill/Neteller usw.)

Peněženky (Paypal, Skrill/Neteller atd.)

paysafecard

paysafecard

Ich habe keine anderen Zahlungsmittel benutzt.

Nepoužil(a) jsem žádné jiné platební prostředky.

Wie wahrscheinlich ist es, dass du Paysafecash in Zukunft wiederverwendest?

Nakolik je pravděpodobné, že v budoucnu opět použiješ Paysafecash?

Sehr unwahrscheinlich

Velmi nepravděpodobné

Sehr wahrscheinlich

Velmi pravděpodobné

Wie wahrscheinlich ist es, dass du Paysafecash weiterempfiehlst?

Nakolik je pravděpodobné, že někomu doporučíš Paysafecash?

terms_conditions

terms_conditions