Η προστασία προσωπικών δεδομένων είναι σημαντική για εμάς

Δες όλες τις πληροφορίες σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων εδώ με μια ματιά

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε προσεκτικά την παρούσα δήλωση προκειμένου να κατανοήσετε τις πολιτικές και τις πρακτικές μας που αφορούν τις προσωπικές πληροφορίες σας και τον τρόπο με τον οποίο θα τις διαχειριζόμαστε. Για τη συνοπτική μορφή της δήλωσης, κάντε κλικ εδώ. Συγκεκριμένες πρόσθετες πληροφορίες για τους κατοίκους της Καλιφόρνιας σχετικά με τον νόμο για την προστασία των καταναλωτών της Καλιφόρνιας [California Consumer Privacy Act (CCPA)] και τα δικαιώματά τους διατίθενται στην ενότητα «CCPA» παρακάτω. Για τυχόν σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται στην ενότητα Επικοινωνήστε μαζί μας στο τέλος της δήλωσης.

Η παρούσα δήλωση ισχύει για τις εταιρείες που αποτελούν μέρος του Ομίλου Paysafe, οι οποίες δραστηριοποιούνται με διαφορετικές εμπορικές επωνυμίες σε διάφορες χώρες και ο κατάλογος των εταιρειών της Paysafe που συλλέγουν ή επεξεργάζονται προσωπικές πληροφορίες σύμφωνα με την παρούσα δήλωση παρατίθεται στο τέλος του παρόντος εγγράφου. Κάθε αναφορά στην Paysafe (καθώς και οι όροι «εμείς», «εμάς» ή «μας») περιλαμβάνει αυτές τις εταιρείες και κάθε σχετική συνδεδεμένη εταιρεία του ομίλου.

Ως «εσείς» στην παρούσα δήλωση νοείται κάθε πρόσωπο που αποκτά πρόσβαση ή υποβάλλει αίτηση για τη χρήση των Υπηρεσιών (όπως ορίζονται παρακάτω) για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό μιας επιχείρησης. Περιλαμβάνονται, σε σχέση με κάθε πελάτη ή υποψήφιο πελάτη της Paysafe, κάθε μεμονωμένος έμπορος και κάθε εντολέας, οι γενικοί και οικονομικοί διευθυντές, κάθε άλλος διευθυντής και στέλεχος, οι μέτοχοι, οι εταίροι και οι δικαιούχοι ενός πελάτη, καθώς και κάθε μέλος του προσωπικού τους που αποκτά πρόσβαση ή χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες για λογαριασμό ενός πελάτη.

Η Paysafe δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας και θα λαμβάνει κάθε κατάλληλο μέτρο προκειμένου να διασφαλίσει ότι η διαχείριση των προσωπικών πληροφοριών σας γίνεται με ασφαλή τρόπο, καθώς και ότι θα συλλέγονται, θα χρησιμοποιούνται, θα αποθηκεύονται και θα κοινοποιούνται σύμφωνα με την παρούσα δήλωση. Η παρούσα δήλωση (καθώς και οι όροι χρήσης της εταιρείας μας που ισχύουν για συγκεκριμένες υπηρεσίες που μπορεί να αγοράσετε ή να χρησιμοποιείτε) ισχύει:

 • για τις δυνατότητες και τις υπηρεσίες του ιστότοπου/της πύλης που σας παρέχονται όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπους, τις πύλες ή τα παράθυρα πληρωμής μας που ενδέχεται να χρησιμοποιούν οι πελάτες μας στους ιστότοπούς τους.
 • όταν υποβάλετε αίτηση για τη χρήση προϊόντων και υπηρεσιών της Paysafe ή/και χρησιμοποιείτε τα εν λόγω προϊόντα και τις υπηρεσίες [συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε προγραμμάτων πιστών πελατών και επιβράβευσης βάσει πόντων ή άλλως («Επιβράβευση πιστών πελατών»), καθώς και όταν υποβάλετε αίτημα τροποποίησης των υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε,
 • τη χρήση λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων των τερματικών και εφαρμογών για κινητές συσκευές και ηλεκτρονικούς υπολογιστές που παρέχει η Paysafe και
 • μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, άλλα ηλεκτρονικά μηνύματα, όπως SMS, επικοινωνία μέσω τηλεφώνου, συνομιλία μέσω διαδικτύου (web chat), επικοινωνία μέσω ιστότοπου/πύλης και κάθε άλλη μορφή επικοινωνίας ανάμεσα σε εσάς και την Paysafe.

Συλλογικά, τα ανωτέρω αναφέρονται στην παρούσα δήλωση ως «Υπηρεσίες»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΕΣΑΣ

Προσωπικές και μη προσωπικές πληροφορίες

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικές και μη προσωπικές πληροφορίες που σας αφορούν.

Οι προσωπικές πληροφορίες είναι πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ακριβή ταυτοποίηση ενός συγκεκριμένου προσώπου, άμεσα ή έμμεσα.

Η Paysafe συλλέγει επίσης μη προσωπικές πληροφορίες ή μπορεί να προβαίνει σε ανωνυμοποίηση προσωπικών πληροφοριών προκειμένου να καθίστανται μη προσωπικές. Οι μη προσωπικές πληροφορίες είναι πληροφορίες οι οποίες δεν καθιστούν δυνατή την ταυτοποίηση ενός συγκεκριμένου προσώπου, άμεσα ή έμμεσα. Η Paysafe μπορεί να συλλέγει, να δημιουργεί, να αποθηκεύει, να χρησιμοποιεί και να κοινοποιεί τις εν λόγω μη προσωπικές πληροφορίες για κάθε εύλογο επιχειρηματικό σκοπό. Για παράδειγμα, η Paysafe μπορεί να χρησιμοποιεί συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με τις συναλλαγές για εμπορικούς σκοπούς, όπως αναλύσεις τάσεων και τη χρήση αναλύσεων δεδομένων προκειμένου να κατανοήσει και να σχηματίσει πλήρη εικόνα για τις πρακτικές και τις συνήθειες που αφορούν πράξεις πληρωμής.

Στον βαθμό που οι διευθύνσεις IP (ή παρόμοια αναγνωριστικά) ορίζονται σαφώς ως προσωπικές πληροφορίες σύμφωνα με οποιαδήποτε τοπική νομοθεσία και εφόσον η εν λόγω τοπική νομοθεσία ισχύει για τις Υπηρεσίες, θα διαχειριζόμαστε τα εν λόγω αναγνωριστικά ως προσωπικές πληροφορίες.

Επισημαίνεται ότι η Paysafe παρέχει υπηρεσίες τόσο σε ιδιώτες καταναλωτές όσο και σε επιχειρήσεις, καθώς και ότι η παρούσα δήλωση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ισχύει και στις δύο περιπτώσεις και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να διαβάζεται και να ερμηνεύεται αναλόγως.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑΣ

Προβαίνουμε στη συλλογή των ακόλουθων πληροφοριών με τους εξής τρόπους:

Δεδομένα που εσείς μας παρέχετε: λαμβάνουμε και αποθηκεύουμε κάθε προσωπική πληροφορία (συμπεριλαμβανομένων οικονομικών πληροφοριών) που μας παρέχετε, όπως όταν εσείς (ή η επιχείρησή σας) μας ζητάτε πληροφορίες ή υποβάλετε αίτηση για τις Υπηρεσίες, κάνετε εγγραφή για τη χρήση Υπηρεσιών ή/και χρησιμοποιείτε κάποιες Υπηρεσίες, όταν αποστέλλετε ή/και αποθηκεύετε πληροφορίες στις σελίδες μας κατά τη χρήση των Υπηρεσιών, καθώς και όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, SMS, ιστότοπου ή πύλης ή τηλεφώνου ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα, π.χ. όταν επικοινωνείτε μαζί μας σε σχέση με τον λογαριασμό ή τις συναλλαγές σας. Οι εν λόγω πληροφορίες ενδέχεται να αναφέρονται ή να σχετίζονται με εσάς ή τους πελάτες σας και περιλαμβάνουν:

 • το όνομα, συμπεριλαμβανομένου του μικρού ονόματος και του επωνύμου, την ημερομηνία γέννησης, την ηλικία, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη διεύθυνση χρέωσης, το όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης ή/και τη φωτογραφία, τις βιομετρικές πληροφορίες, τη διεύθυνση, το επάγγελμα, την εθνικότητα και τη χώρα διαμονής, αντίγραφο του εγγράφου ταυτοποίησής σας, όπως άδεια οδήγησης ή διαβατήριο, τον αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισής σας ή/και άλλα δεδομένα ταυτοποίησης ή εγγραφής σας σε μητρώα,
 • τον αριθμό του κύριου λογαριασμού της κάρτας, την ημερομηνία λήξης της κάρτας, τον κωδικό CVC (κωδικός ασφαλείας κάρτας), τους αριθμούς λογαριασμών, τα υπόλοιπα λογαριασμών και το χρονικό διάστημα που τηρείτε αυτούς τους λογαριασμούς, τα στοιχεία της τράπεζας ή/και του εκδότη της κάρτας,
 • στοιχεία σχετικά με οποιεσδήποτε αγορές ειδών, όπως ο τόπος αγοράς, η αξία, η ώρα, ο χρόνος και τυχόν σχόλια που υποβάλλονται σε σχέση με τις εν λόγω αγορές, όπως προσωπικές πληροφορίες που σχετίζονται με ταξίδια όταν εσείς ή ο πελάτης σας πραγματοποιείτε συναλλαγές για την αγορά αεροπορικών εισιτηρίων ή άλλων ταξιδιωτικών υπηρεσιών,
 • πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς, όπως πληροφορίες σχετικά με τη συχνότητα που πραγματοποιείτε συναλλαγές με εμάς, τον μέσο όγκο των συναλλαγών σας, τα υπόλοιπα λογαριασμών, καθώς και τα πρόσωπα και τους εμπόρους στους οποίους αποστέλλετε χρήματα και από τους οποίους λαμβάνετε χρήματα,
 • πόντους ή επιβραβεύσεις που αποκομίζονται ή εξαργυρώνονται σε οποιοδήποτε πρόγραμμα πιστών πελατών,
 • φωτογραφίες και βίντεο από εκδηλώσεις της Paysafe στις οποίες έχετε κάνει εγγραφή, για διανομή σε συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις, καθώς και δικό μας διαφημιστικό υλικό για μελλοντικές εκδηλώσεις και
 • κάθε άλλη πληροφορία που παρέχετε εσείς ή ο πελάτης σας ή η οποία παρέχεται στο πλαίσιο της χρήσης των Υπηρεσιών.

Πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα σχετικά με εσάς: Η Paysafe λαμβάνει και αποθηκεύει ορισμένες πληροφορίες αυτόματα όποτε συναλλάσσεστε με την Paysafe, είτε ανοίξετε λογαριασμό είτε όχι, είτε πραγματοποιείτε μια συναλλαγή μέσω της εταιρείας μας, για παράδειγμα, μέσω «cookies» ή παρόμοιων τεχνολογιών. Λαμβάνουμε επίσης ορισμένες πληροφορίες όταν το πρόγραμμα περιήγησής σας αποκτά πρόσβαση σε Υπηρεσίες ή διαφημίσεις και άλλο περιεχόμενο που παρέχεται από την Paysafe ή για λογαριασμό της σε άλλους ιστότοπους ή όταν κάνετε κλικ σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η συλλογή αυτών των πληροφοριών μας παρέχει τη δυνατότητα να γνωρίσουμε καλύτερα τους επισκέπτες και τους πελάτες που χρησιμοποιούν την Paysafe και συναλλάσσονται με αυτήν, από πού προέρχονται και πώς χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για αναλυτικούς σκοπούς και για να βελτιώνουμε την ποιότητα και τη συνάφεια των υπηρεσιών μας για τους επισκέπτες και τους πελάτες μας. Σε αυτές τις πληροφορίες περιλαμβάνονται:

 • Τεχνικές πληροφορίες, όπως η διεύθυνση ΙP που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του υπολογιστή ή της συσκευής σας στο διαδίκτυο, τα στοιχεία σύνδεσής σας, ο τύπος και η έκδοση του προγράμματος περιήγησής σας, ο τύπος εξοπλισμού, η ρύθμιση ζώνης ώρας, οι τύποι και οι εκδόσεις προσθηκών του προγράμματος περιήγησης, η πλατφόρμα του λειτουργικού συστήματος, η συχνότητα και η διάρκεια των επισκέψεων, καθώς και οι σύνδεσμοι στους οποίους κάνετε κλικ.
 • Πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας ή σχετικά με το αν ανοίξατε κάποιο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και τη γεωγραφική θέση σας, τους Ενιαίους Εντοπιστές Πόρων (URL) περιήγησής σας προς, μέσω και από τον ιστότοπό μας (συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας και ώρας), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που είδατε ή για τα οποία κάνατε αναζήτηση, τους χρόνους απόκρισης σελίδας, τα σφάλματα λήψης, τη διάρκεια των επισκέψεων σε συγκεκριμένες σελίδες, τις πληροφορίες αλληλεπίδρασης σελίδας [(όπως κύλιση, κλικ και περάσματα του ποντικιού (mouse-overs)] και τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για την έξοδο από τη σελίδα της τοποθεσίας και κάθε αριθμό τηλεφώνου που χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση κλήσεων στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας.

Πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των εφαρμογών μας: Αν κάνετε λήψη ή χρησιμοποιείτε εφαρμογές για κινητές συσκευές ή επιτραπέζιο υπολογιστή που παρέχει η Paysafe, ενδέχεται να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με τη θέση και τη συσκευή σας ή την υπηρεσία που χρησιμοποιείτε (όπως όταν πραγματοποιείται μια πράξη πληρωμής). Ορισμένες συσκευές επιτρέπουν την πρόσβαση των εφαρμογών σε πληροφορίες με βάση τη θέση σε πραγματικό χρόνο (για παράδειγμα εφαρμογές GPS) Οι εφαρμογές μας για κινητές συσκευές και ηλεκτρονικούς υπολογιστές ενδέχεται να συλλέγουν τις εν λόγω πληροφορίες από την κινητή συσκευή σας ή τον υπολογιστή σας ανά πάσα στιγμή όποτε κάνετε λήψη ή χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές μας, αν η πρόσβαση στα δεδομένα θέσης σε πραγματικό χρόνο είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας. Εφόσον απαιτείται, θα καταβάλλουμε πάντοτε κάθε δυνατή προσπάθεια να σας ενημερώνουμε αν σκοπεύουμε να συλλέξουμε πληροφορίες θέσης σε πραγματικό χρόνο καθώς και, όποτε απαιτείται από τη νομοθεσία, να εξασφαλίζουμε τη συγκατάθεσή σας. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για κανονιστικούς σκοπούς, για τους δικούς μας ελέγχους δέουσας επιμέλειας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τις συναλλακτικές πρακτικές, καθώς και για να βελτιστοποιήσουμε την εμπειρία σας.

Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και λοιπές ανακοινώσεις: ενδέχεται να λαμβάνουμε πληροφορίες που αφορούν εσάς και τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς όταν επικοινωνούμε μεταξύ μας, όπως όταν ανοίγετε μηνύματα που λαμβάνετε από εμάς καθώς και από τη χρήση ηλεκτρονικών αναγνωριστικών (ενίοτε γνωστά ως «αποτυπώματα συσκευής»), για παράδειγμα, διευθύνσεις ΙΡ ή αριθμούς τηλεφώνων.

Πληροφορίες από άλλες πηγές: ενδέχεται να λαμβάνουμε πληροφορίες που σας αφορούν από άλλες πηγές και να τις προσθέτουμε στις πληροφορίες του λογαριασμού μας, καθώς και όταν υποβάλετε αίτηση για τη χρήση των Υπηρεσιών. Για παράδειγμα, συνεργαζόμαστε στενά και λαμβάνουμε πληροφορίες από τρίτα μέρη όπως εταιρικούς συνεργάτες, τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εμπόρους και υπεργολάβους κατά την παροχή τεχνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πληρωμής και παράδοσης, διαφημιστικά δίκτυα, παρόχους αναλύσεων, παρόχους αναζήτησης πληροφοριών, κρατικούς καταλόγους και βάσεις δεδομένων, τοποθεσίες κοινωνικής δικτύωσης (συμπεριλαμβανομένων αναρτήσεων που κάνετε εσείς ή που αφορούν εσάς ή εμάς), οργανισμούς παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας και υπηρεσίες πρόληψης της απάτης. Η χρήση οργανισμών παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας και υπηρεσιών πρόληψης της απάτης περιγράφεται περαιτέρω παρακάτω. Ενδέχεται επίσης να παρακολουθούμε δημόσια σχόλια και γνώμες που αναρτώνται σε τοποθεσίες κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook και Twitter) προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα τους πελάτες μας καθώς και για την παροχή και την ανάπτυξη Υπηρεσιών.

Πληροφορίες σχετικά με άλλα πρόσωπα: Σε περίπτωση που μας παρέχετε πληροφορίες σχετικά με άλλα πρόσωπα, οφείλετε να τα έχετε ενημερώσει εκ των προτέρων (για παράδειγμα, κοινοποιώντας τους την παρούσα δήλωση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων) και να βεβαιώνεστε ότι έχετε το δικαίωμα να το πράξετε.

ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ

Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε και να κοινοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για να παρέχουμε σε εσάς και την επιχείρησή σας τις Υπηρεσίες, καθώς και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Paysafe προς εσάς ή προς χρηματοπιστωτικά ή άλλα ιδρύματα σε σχέση με τις Υπηρεσίες που παρέχουμε σε εσάς (ή/και την επιχείρησή σας). Σε αυτό το πλαίσιο καταγράφουμε και παρακολουθούμε τα λεπτομερή στοιχεία των συναλλαγών που πραγματοποιείτε εσείς (ή/και οι πελάτες σας) σε σχέση με τις Υπηρεσίες, για τη διενέργεια αναλύσεων και την κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας επιβράβευσης πιστών πελατών από εσάς (ή/και τους πελάτες σας), για να διευκολύνουμε τη συλλογή ή την εξαργύρωση οποιωνδήποτε πόντων ή άλλων επιβραβεύσεων που σχετίζονται με οποιοδήποτε πρόγραμμα επιβράβευσης πιστών πελατών, καθώς και για την ενημέρωσή σας σχετικά με σημαντικές αλλαγές ή προσθήκες στον ιστότοπο ή στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας,
 • Για τη βελτίωση και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας, όπως, ενδεικτικά, η βελτιστοποίηση των ιστότοπων/πυλών, των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση πληροφοριών που καταχωρίζετε σε φόρμες αλλά δεν τις υποβάλετε σε εμάς, για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας τις εν λόγω πληροφορίες για τη βελτιστοποίηση του/των ιστότοπου(-ών) μας και την επικοινωνία μαζί σας με σκοπό την παροχή υπηρεσιών πελατών που σχετίζονται με τις εν λόγω φόρμες. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας για την ανάπτυξη και τη δοκιμή νέων προϊόντων και υπηρεσιών στο ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον δοκιμών μας ή, περιστασιακά, στο περιβάλλον των προμηθευτών μας,
 • Για τη διαχείριση και την προάσπιση των δικαιωμάτων μας, την εφαρμογή των όρων χρήσης ή άλλων συμβάσεων που έχουμε συνάψει με εσάς (ή/και την επιχείρησή σας), καθώς και τη διαχείριση περιστατικών αμφισβήτησης συναλλαγών, επιβραβεύσεων ή πόντων, τη διαχείριση, τη διερεύνηση και την επίλυση καταγγελιών ή την είσπραξη οφειλών ή σε περίπτωση οικονομικής σας δυσχέρειας,
 • Για τη διαχείριση και τον περιορισμό των πιστωτικών κινδύνων μας και των όρων συναλλαγών μας. Σε περίπτωση που υποβάλετε αίτηση για ένα από τα χρηματοοικονομικά προϊόντα μας, ενδέχεται να προβούμε σε αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής σας κατάστασης (ή/και αυτής της επιχείρησής σας), στον βαθμό που αυτό προβλέπεται στους ισχύοντες όρους χρήσης. Αυτός ο έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας θα επηρεάζει επίσης κάθε συνδεδεμένο μέρος, όπως τα μέλη του ΔΣ, τους μετόχους και τους εντολείς. Αυτός ο έλεγχος μπορεί να πραγματοποιείται λαμβάνοντας και ανταλλάσσοντας πληροφορίες από και με οργανισμούς παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας και υπηρεσίες πρόληψης της απάτης Επίσης, ο εν λόγω έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας θα επηρεάζει κάθε πρόσωπο με το οποίο κατέχετε κοινό λογαριασμό ή έχετε παρόμοια οικονομική σχέση. Αν πρόκειται για αίτηση που υποβάλλεται από κοινού και δεν υφίσταται ήδη η εν λόγω σχέση, τότε αυτή θα δημιουργείται στη συνέχεια. Αυτές οι σχέσεις θα παραμένουν σε ισχύ μέχρι να υποβάλετε μια «γνωστοποίηση αποσύνδεσης» στους οργανισμούς παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας. Πληροφοριακά, αυτοί οι οργανισμοί θα καταγράφουν τις αναζητήσεις πληροφοριών από εμάς, τις οποίες θα μπορούν να βλέπουν και άλλες εταιρείες που διεξάγουν τις δικές τους αναζητήσεις πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας, και στο αρχείο πιστοληπτικού ιστορικού σας θα τίθεται ένα «διακριτικό», είτε γίνετε δεκτός ως πελάτης είτε όχι. Αν είστε Μέλος του ΔΣ, θα ζητάμε από τους οργανισμούς παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας να επιβεβαιώσουν ότι η διεύθυνση κατοικίας που μας δηλώσατε είναι ίδια με εκείνη που είναι καταχωρισμένη στο σχετικό μητρώο εταιρειών (κατά περίπτωση). Επιπλέον, όταν λαμβάνετε υπηρεσίες από εμάς, θα παρέχουμε στους εν λόγω οργανισμούς παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που διαχειρίζεστε τους λογαριασμούς σας. Σε περίπτωση μη ολοσχερούς ή έγκαιρης εξόφλησης των οφειλών σας, οι οργανισμοί παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας θα καταχωρίζουν την ανεξόφλητη οφειλή σας και ενδέχεται να ανταλλάσσουν αυτές τις πληροφορίες με άλλους οργανισμούς που διενεργούν ελέγχους παρόμοιους με τους δικούς μας. Τα στοιχεία παραμένουν στα αρχεία των εν λόγω οργανισμών επί 6 έτη μετά το κλείσιμό τους, ανεξάρτητα από το αν έχουν διακανονιστεί ή όχι, αν και η περίοδος διατήρησης μπορεί να διαφέρει ανά οργανισμό και χώρα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των οργανισμών παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας από εμάς, επικοινωνήστε μαζί μας,
 • Για την πρόληψη ή/και την ανίχνευση περιστατικών απάτης, οικονομικών εγκλημάτων, τη διαχείριση κινδύνων και την καλύτερη προστασία της εταιρείας μας και των πελατών μας, καθώς και την ακεραιότητα των οικονομικών συστημάτων, μπορεί να χρειαστεί να προβούμε στην επεξεργασία και την κοινοποίηση ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών (ενίοτε γνωστές ως ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων) συμπεριλαμβανομένων βιομετρικών δεδομένων σε τρίτα μέρη που μας συνδράμουν στη διαχείριση κινδύνων αυτού του είδους, καθώς και στην επαλήθευση ταυτότητας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει το λογισμικό και υπηρεσίες που χρησιμοποιούμε για την επαλήθευση της ταυτότητας/ηλικίας σας εξετάζοντας αν μια σέλφι που τραβήξατε αντιστοιχεί στη φωτογραφία στην ταυτότητά σας.
 • Στη διάρκεια της διαδικασίας ταυτοποίησης μπορεί να χρησιμοποιήσουμε μια διαδικασία αναγνώρισης προσώπου για να συγκρίνουμε τη σέλφι σας με τη φωτογραφία στην ταυτότητα που μας αποστείλατε. Στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, παράγονται βιομετρικά δεδομένα με τη δημιουργία ενός ψηφιακού χάρτη του προσώπου σας ώστε να συγκρίνουμε καλύτερα τη φωτογραφία στην ταυτότητά σας με τη σέλφι σας. Αυτή η σύγκριση συμβάλλει στη μείωση των περιστατικών απάτης και είναι, συνεπώς, εξυπηρετεί σημαντικά το δημόσιο συμφέρον. Όμως, κάθε βιομετρικό δεδομένο που παράγεται διαγράφεται αμέσως μετά την αντιστοίχιση. Γενικά, η Paysafe δεν αποθηκεύει ούτε διατηρεί η ίδια βιομετρικά δεδομένα, καθώς τα εν λόγω δεδομένα παράγονται γενικά χρησιμοποιώντας ασφαλή συστήματα καταπολέμησης της απάτης τρίτων μερών. Αν τα βιομετρικά δεδομένα σας αποθηκεύονται, διατηρούνται ή χρησιμοποιούνται απευθείας από την Paysafe με οποιονδήποτε τρόπο, θα ενημερώνεστε στο σημείο συλλογής τους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και τις διαδικασίες μας που αφορούν τα βιομετρικά δεδομένα σας ή τη χρήση άλλων ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων ή ειδική κατηγορία προσωπικών δεδομένων από εμάς, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται στην ενότητα «Επικοινωνήστε μαζί μας».
 • Για την πρόληψη, την ανίχνευση και τη δίωξη περιστατικών απάτης και άλλων οικονομικών εγκλημάτων και παραβιάσεων του χρηματοοικονομικού συστήματος ή προκειμένου να συνδράμουμε άλλους στη διενέργεια παρόμοιων ελέγχων, συμπεριλαμβανομένης της μη συμμόρφωσης με οποιουσδήποτε όρους συναλλαγών, οι οποίοι ενδέχεται να περιλαμβάνουν την ανταλλαγή με τρίτα μέρη τυχόν σχετικών ή απαραίτητων πληροφοριών που έχουμε συλλέξει ή που έχουμε συμπεράνει. Η Paysafe συμμετέχει σε πρωτοβουλίες καταπολέμησης της απάτης, οι οποίες περιλαμβάνουν την αξιολόγησή σας (ή/και των πελατών σας) καθώς και την παρακολούθηση των συναλλαγών ή/και των τοποθεσιών σας, για τον εντοπισμό επαναλαμβανόμενων πράξεων που απαιτούν διερεύνηση ή, εναλλακτικά, για την ανάλυση και την εκτίμηση της πιθανότητας να προκύψει περιστατικό απάτης ή μη συμμόρφωσης με τους όρους συναλλαγών της εταιρείας μας ή άλλων προσώπων. Αυτό μπορεί να επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων μερών. Επιπροσθέτως, σε περίπτωση που μας παρέχετε ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με εσάς ή αν εντοπίσουμε ή υποπτευτούμε περιστατικό απάτης ή αξιόποινη πράξη, ενδέχεται να διαβιβάσουμε τις εν λόγω πληροφορίες σε φορείς και οργανισμούς πρόληψης της απάτης, και σε διωκτικές αρχές, καθώς και να αποφασίσουμε να κινήσουμε νομικές διαδικασίες εναντίον σας.
 • Για να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τον λογαριασμό σας, για να προειδοποιήσουμε για ενδεχόμενα προβλήματα και για να απαντήσουμε σε ερωτήματα που μας αποστέλλετε.
 • Για τη διαχείριση κινδύνων, όπως ο πιστωτικός και ο συναλλαγματικός κίνδυνος, καθώς και για την πρόληψη ή τον περιορισμό του κινδύνου ασφάλειας των πληροφοριών.
 • Για την αποστολή μηνυμάτων εμπορικής προώθησης (μάρκετινγκ), την παροχή πληροφοριών σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που έχετε ζητήσει ή που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν, για να ζητήσουμε την άποψή σας σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τον/τους ιστότοπο(-ούς) μας και ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας για σκοπούς εμπορικής προώθησης, έρευνας αγοράς και παρόμοιων δραστηριοτήτων, είτε έχετε γίνει δεκτός ως πελάτης είτε όχι, είτε εξακολουθείτε να λαμβάνετε Υπηρεσίες είτε όχι. Αν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε πληροφορίες μάρκετινγκ ή εμπορικής προώθησης από την Paysafe, μπορείτε πάντα να ζητήσετε τη διακοπή της αποστολής των εν λόγω μηνυμάτων. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες παρατίθενται στην ενότητα «Τα δικαιώματα προστασίας των δεδομένων σας»,
 • Για λόγους συμμόρφωσης με κάθε τοπική και εθνική νομοθεσία,
 • Για λόγους συμμόρφωσης με αιτήματα αρχών επιβολής του νόμου και ρυθμιστικών αρχών για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή από εμπορικούς οργανισμούς με τους οποίους έχετε ή είχατε συναλλαγές, για την εδραίωση, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας ή εκείνων άλλων προσώπων, για παράδειγμα για τη συνδρομή των εν λόγω αρχών στην καταπολέμηση του εγκλήματος και της τρομοκρατίας και
 • Για λόγους συμμόρφωσης με τους κανόνες συστημάτων καρτών ή οποιωνδήποτε όρων συναλλαγών.

Σε περίπτωση που παρέχετε πληροφορίες για δημοσίευση ή προβολή σε περιοχές του ιστότοπου/της πύλης προσβάσιμες στο κοινό ή που διαβιβάζονται σε άλλους χρήστες του ιστότοπου/της πύλης ή σε τρίτα μέρη, αντιλαμβάνεστε ότι οι εν λόγω πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κάθε τρίτο μέρος το οποίο έχει πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες για οποιουσδήποτε σκοπούς. Αυτές οι πληροφορίες δημοσιεύονται από εσάς με δική σας ευθύνη και οφείλετε να συμμορφώνεστε με τους όρους χρήσης του εν λόγω ιστότοπου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑΣ

Δεν κοινοποιούμε σε κανένα πρόσωπο πληροφορίες που θα μπορούσαν να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά πλην όσων αναφέρονται στην παρούσα δήλωση, όπως επιτρέπεται ή απαιτείται από τη νομοθεσία ή/και για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση, όπως:

 • Εταιρείες του Ομίλου Paysafe προκειμένου να μας βοηθήσουν στην παροχή των υπηρεσιών μας και για τη διαχείριση των σχέσεων με τους εσωτερικούς μας πελάτες, καθώς και για αναλυτικούς και ενημερωτικούς σκοπούς,
 • Σε παραλήπτες/αποστολείς μιας πληρωμής στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης σχετικής συναλλαγής (οι πληροφορίες περιορίζονται γενικά στο πλήρες ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου),
 • Οργανισμούς παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας (εφόσον επιτρέπεται από οποιουσδήποτε όρους χρήσης ή άλλη σύμβαση) σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τους οργανισμούς παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας, επικοινωνήστε μαζί μας.
 • Σε υπηρεσίες πρόληψης της απάτης σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών ομάδων δράσης για την πρόληψη της απάτης και της οικονομικής απάτης «Action Fraud», «Financial Fraud Action» και «Financial Fraud Bureau» και σε άλλους οργανισμούς που μας συνδράμουν στη διαχείριση της απάτης και των επιχειρηματικών κινδύνων,
 • Σε τρίτα πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (εφόσον επιτρέπεται σύμφωνα με οποιουσδήποτε όρους χρήσης ή άλλη σύμβαση), συμπεριλαμβανομένου του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο ο αποστολέας ή ο παραλήπτης (ή οι επιχειρήσεις τους, αντίστοιχα) τηρεί τον/τους τραπεζικό(-ούς) λογαριασμό(-ούς) του/τους) και τα συστήματα πληρωμών με κάρτα που διέπουν την έκδοση και τη χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, καρτών χρέωσης, αγοράς ή άλλων καρτών πληρωμών, εναλλακτικά συστήματα πληρωμών, καθώς και κάθε άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο μπορεί να διεκπεραιώνει πληρωμές και δεν υπόκειται στον έλεγχο της Paysafe και για τις πράξεις ή τις παραλείψεις του οποίου η Paysafe δεν φέρει ευθύνη.
 • Όποτε παρέχουμε υπηρεσίες μέσω τρίτων μερών όπως τράπεζες και άλλους οργανισμούς, ενδέχεται να απαιτηθεί να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας [συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών ελέγχου του πελάτη («know your customer») και πληροφοριών σχετικά με την πηγή του πλούτου] σε αυτούς τους οργανισμούς προκειμένου να τους συνδράμουμε στην εκπλήρωση των δικών τους κανονιστικών υποχρεώσεων ή αξιολογήσεων των κινδύνων,
 • Σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών, όπως προμηθευτές που μας συνδράμουν στην παροχή των Υπηρεσιών, στην επεξεργασία παραγγελιών, την εκτέλεση παραγγελιών, τη διεκπεραίωση πληρωμών, τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, του κινδύνου ασφάλειας, του κινδύνου τομέα και απάτης, καθώς και σε δραστηριότητες επαλήθευσης και εμπορικής προώθησης, έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεις που πραγματοποιούνται για λογαριασμό της Paysafe. Περιστασιακά, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες τρίτων παρόχων που μας συνδράμουν στην παροχή υπηρεσιών οι οποίες μπορεί να απαιτούν τη χρήση των προσωπικών πληροφοριών σας, όπως με σκοπό τον έλεγχο δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και στις οποίες θα εφαρμόζονται κατάλληλες ρυθμίσεις για την ασφάλεια,
 • Σε τρίτα μέρη τα οποία δεν ενεργούν με βάση τις οδηγίες μας ως πάροχοι υπηρεσιών (αλλά τα οποία θα υπόκεινται στις δικές τους νομικές υποχρεώσεις για την τήρηση της ασφάλειας των δεδομένων), προκειμένου να διευκολύνεται η παροχή των Υπηρεσιών. Για παράδειγμα, τράπεζες και οργανισμούς που προωθούν τη διαπραγμάτευση των μετοχών μας, κρυπτονομισμάτων και άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων,
 • Για την πρόληψη ή/και την ανίχνευση περιστατικών απάτης, οικονομικών εγκλημάτων, τη διαχείριση κινδύνων και την καλύτερη προστασία της εταιρείας μας και των πελατών μας, μπορεί να χρειαστεί να προβούμε στην επεξεργασία και την κοινοποίηση ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών (ενίοτε γνωστές ως ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων) συμπεριλαμβανομένων βιομετρικών δεδομένων σε τρίτα μέρη που μας συνδράμουν στη διαχείριση κινδύνων αυτού του είδους, καθώς και στην επαλήθευση ταυτότητας.
 • Όποτε αυτή η κοινοποίηση απαιτείται ή επιτρέπεται από τη νομοθεσία , η Paysafe ενδέχεται να υποχρεούται από τη νομοθεσία να διαβιβάζει πληροφορίες που σας αφορούν σε ρυθμιστικές αρχές και φορείς επιβολής του νόμου παγκοσμίως ή όταν αποφασίζουμε άλλως ότι ενδείκνυται ή κρίνεται απαραίτητη αυτή η κοινοποίηση. Οι εν λόγω κοινοποιήσεις μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν αιτήματα κρατικών ή δημόσιων αρχών ή από εμπορικούς οργανισμούς με τους οποίους μπορεί να είχατε συναλλαγές και οι οποίοι επιδιώκουν να περιορίσουν τον κίνδυνο απάτης ή τον πιστωτικό κίνδυνο ή για λόγους μη συμμόρφωσης με όρους συναλλαγών ή για σκοπούς επίλυσης διαφορών ή νομικών διαδικασιών, για λόγους εθνικής ασφάλειας ή όποτε κρίνουμε ότι η εν λόγω κοινοποίηση είναι προς το εθνικό ή το δημόσιο συμφέρον. Συνήθως, η Paysafe δεν θα εγείρει ενστάσεις κατά της επίδοσης δικαστικών ή παρόμοιων εντολών που απαιτούν την κοινοποίηση,
 • Μεταβιβάσεις επιχειρήσεων. Η Paysafe μπορεί να προβαίνει στην αγορά ή την πώληση επιχειρηματικών μονάδων ή συνδεδεμένων εταιρειών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ενδέχεται να διαβιβάζουμε ή να λαμβάνουμε πληροφορίες πελατών ως περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης. Χωρίς περιορισμό ως προς τα προαναφερόμενα, εάν η επιχείρησή μας συνάψει συμφωνία σύστασης κοινοπραξίας με άλλη επιχείρηση ή εάν πωληθεί ή συγχωνευτεί με άλλη επιχειρηματική οντότητα, οι πληροφορίες σας ενδέχεται να γνωστοποιηθούν στους νέους επιχειρηματικούς εταίρους μας ή τους νέους ιδιοκτήτες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα ενημερώνουμε τον παραλήπτη ότι οι πληροφορίες σας πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τα πρότυπα που παρατίθενται στην παρούσα δήλωση και
 • Με την άδειά σας, οι πληροφορίες σας ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς για τους οποίους παρέχετε τη ρητή σας συγκατάθεση.

Εκτός από τις περιπτώσεις που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των υπηρεσιών της και όπως περιγράφεται παραπάνω, η Paysafe δεν πωλεί, μισθώνει, ανταλλάσσει ή άλλως κοινοποιεί προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες της σε τρίτα μέρη προς χρήση για τους δικούς τους σκοπούς μάρκετινγκ αν δεν πληρούν κάθε απαραίτητη νομική υποχρέωση (π.χ. συγκατάθεση, άρνηση ή όπως άλλως επιτρέπεται από τη νομοθεσία). Ο νόμος για την προστασία των καταναλωτών της Καλιφόρνιας χρησιμοποιεί έναν ευρύ ορισμό για την «πώληση» δεδομένων και οι κάτοικοι της Καλιφόρνιας οφείλουν να διαβάσουν την ενότητα «CCPA» παρακάτω αναφορικά με την πώληση δεδομένων.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Ενδέχεται να παρακολουθούμε ή να καταγράφουμε τηλεφωνικές κλήσεις, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συζητήσεις μέσω διαδικτύου ή άλλες μορφές επικοινωνίας μαζί σας για κανονιστικούς σκοπούς, σκοπούς ασφάλειας, εξυπηρέτησης πελατών ή εκπαιδευτικούς σκοπούς. Κατά τις επισκέψεις σας στα γραφεία μας, ενδέχεται να λειτουργούν συστήματα τηλεόρασης κλειστού κυκλώματος (CCTV), ελέγχου πρόσβασης ή/και άλλα συστήματα παρακολούθησης για λόγους ασφάλειας καθώς και για σκοπούς διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας και των γραφείων.

ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ

Εμείς, οι πάροχοι υπηρεσιών μας και άλλα μέρη με τα οποία ενδέχεται να ανταλλάσσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας (όπως περιγράφεται παραπάνω) ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες σας σε περιοχές εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ») ή άλλως εκτός της περιοχής στην οποία κατοικείτε. Ενδέχεται επίσης να υποβάλλονται σε επεξεργασία από προσωπικό (της εταιρείας μας ή των προμηθευτών μας) που εργάζεται εκτός του ΕΟΧ ή της περιοχής στην οποία συλλέχθηκαν οι προσωπικές πληροφορίες. Το εν λόγω προσωπικό μπορεί να απασχολείται, μεταξύ άλλων, στην εκτέλεση παραγγελιών, στην επεξεργασία στοιχείων πληρωμής και στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης κατά την παροχή των Υπηρεσιών. Τα πρότυπα προστασίας δεδομένων των χωρών αυτών μπορεί να διαφέρουν (και σε κάποιες περιπτώσεις να είναι χαλαρότερα) από εκείνα της χώρας στην οποία κατοικείτε.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα λαμβάνουμε κάθε κατάλληλο μέτρο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας σύμφωνα με την παρούσα δήλωση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης κάθε ενδεδειγμένου μέτρου διασφάλισης που απαιτείται από τη νομοθεσία προκειμένου να διασφαλίζεται ότι κάθε διεθνής διαβίβαση δεδομένων είναι νόμιμη. Γενικά, η Paysafe χρησιμοποιεί «Τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες» εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όποτε συνάπτει συμφωνίες με τρίτους παραλήπτες δεδομένων εκτός του ΕΟΧ που λαμβάνουν δεδομένα από τον ΕΟΧ με σκοπό την επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών που διαβιβάζονται εκτός του ΕΟΧ.

ΠΩΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Έχουμε θέσει σε εφαρμογή τεχνικά, φυσικά και οργανωτικά/διοικητικά μέτρα, σκοπός των οποίων είναι η προστασία των προσωπικών πληροφοριών σας από τυχαία απώλεια και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, μεταβολή και κοινοποίηση. Σε αυτά τα μέτρα περιλαμβάνονται:

•           Προγράμματα ασφαλείας γραπτών πληροφοριών,

•           Ο διορισμός Υπεύθυνου Ασφάλειας των Πληροφοριών («CISO») για την επίβλεψη, την εφαρμογή και την επιβολή του προγράμματος ασφάλειας των πληροφοριών,

•           Ο διορισμός Υπεύθυνου Απορρήτου των Πληροφοριών («CPO») για την επίβλεψη, την εφαρμογή και την επιβολή του προγράμματος απορρήτου των πληροφοριών,

•           Η συνεχής αξιολόγηση και παρακολούθηση κενών ασφαλείας,

•           Η θέσπιση πολιτικών και διαδικασιών διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών,

•           Η καθιέρωση σχεδίου αντιμετώπισης συμβάντων,

•           Οι έλεγχοι πρόσβασης στα πληροφοριακά συστήματα, με σκοπό τον έλεγχο ταυτότητας των χρηστών και την παροχή πρόσβασης μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα,

•           Ο περιορισμός της πρόσβασης σε φυσικές τοποθεσίες που περιέχουν προσωπικές πληροφορίες μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα,

•           Η προστασία όλων των προσωπικών πληροφοριών, τόσο κατά τη διαβίβαση όσο και στον τόπο αποθήκευσης,

•           Ο έλεγχος ταυτότητας όλου του προσωπικού που αποκτά πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες,

•           Η διατήρηση διαδρομών ελέγχου που σχετίζονται με την εσωτερική και εξωτερική πρόσβαση και την τροποποίηση προσωπικών πληροφοριών,

•           Η υιοθέτηση ασφαλών πρακτικών ανάπτυξης σε σχέση με εφαρμογές που αναπτύσσονται ενδοεπιχειρησιακά,

•           Η διενέργεια ελέγχων δέουσας επιμέλειας της ασφάλειας των πληροφοριών σε σχέση με τρίτους παρόχους υπηρεσιών,

•           Η παροχή εκπαίδευσης ευαισθητοποίησης σε θέματα ασφάλειας.

Η ασφάλεια και η προστασία των δεδομένων σας εξαρτάται επίσης από εσάς. Εάν σας έχουμε δώσει (ή αν έχετε επιλέξει) κάποιον κωδικό πρόσβασης σε ορισμένα σημεία του ιστότοπου/ της πύλης μας ή σε εφαρμογές για κινητές και παρόμοιες συσκευές, οφείλετε να τηρείτε αυτόν τον κωδικό πρόσβασης απόρρητο. Δεν πρέπει να γνωστοποιείτε τον κωδικό πρόσβασής σας σε άλλα πρόσωπα. Οφείλετε να διασφαλίσετε ότι δεν γίνεται μη εξουσιοδοτημένη χρήση του συνθηματικού κωδικού και του κωδικού πρόσβασής σας. Η Paysafe θα ενεργεί σύμφωνα με τις εντολές και τις πληροφορίες που λαμβάνει από οποιοδήποτε πρόσωπο εισάγει το αναγνωριστικό χρήστη και τον συνθηματικό κωδικό σας και κατανοείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για κάθε χρήση και κάθε ενέργεια που μπορεί να γίνεται κατά τη διάρκεια της χρήσης του λογαριασμού σας, εκτός αν ορίζεται άλλως από τη νομοθεσία. Συμφωνείτε επίσης να γνωστοποιείτε αμέσως στην Paysafe κάθε μεταβολή των πληροφοριών που μας έχετε παράσχει και οι οποίες έχουν αλλάξει.

Η διαβίβαση δεδομένων μέσω του διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής. Παρόλο που καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών σας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πληροφοριών σας που διαβιβάζονται στον ιστότοπό μας παρά μόνο αν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ασφαλούς καναλιού που εμείς παρέχουμε. Μετά τη λήψη των πληροφοριών σας, θα χρησιμοποιούμε αυστηρές διαδικασίες και χαρακτηριστικά ασφαλείας για την αποτροπή κάθε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ

Η χρονική περίοδος που διατηρούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας καθορίζεται με βάση τη φύση και το είδος των πληροφοριών, την Υπηρεσία Paysafe και τη χώρα στην οποία παρέχονται, καθώς και κάθε εφαρμοστέα τοπική, νομική ή κανονιστική διάταξη. Γενικά, όταν δεν είναι πλέον απαραίτητες για νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς ή λόγους, οι πληροφορίες σας θα διαγράφονται ή ενδέχεται να ανωνυμοποιούνται ή να ομαδοποιούνται με άλλες πληροφορίες ώστε να καθίστανται μη προσωπικές.

Αν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες, θα διατηρούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας για όσο διάστημα απαιτείται προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που έχετε επιλέξει, καθώς και για κάθε σχετικό νόμιμο επιχειρηματικό σκοπό. Αυτό σημαίνει γενικά ότι διατηρούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας για όσο διάστημα είστε πελάτες μας (ή ξεκινάτε την εν λόγω χρήση) και για μια πρόσθετη χρονική περίοδο στη συνέχεια. Αυτό περιλαμβάνει επίσης τη χρήση και τη διατήρηση των προσωπικών πληροφοριών σας όταν αρχίζετε να συμπληρώνετε μια αίτηση για Υπηρεσίες, ανεξάρτητα από το αν ολοκληρώσετε τη διαδικασία υποβολής της εν λόγω αίτησης ή γίνετε δεκτός ως πελάτης.

Η περίοδος διατήρησης μπορεί επίσης να εξαρτάται από τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις της χώρας στην οποία βρίσκεστε. Θα διατηρούμε τις προσωπικές πληροφορίες ως αποδεικτικό στοιχείο των συναλλαγών μας με εσάς (ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν ή όχι χρηματοοικονομικές συναλλαγές) για τη διαχείριση τυχόν ερωτημάτων ή διαφορών, καθώς και για την υπεράσπιση ή την έγερση τυχόν νομικών αξιώσεων. Για παράδειγμα, θα διατηρούμε τις πληροφορίες σας για το χρονικό διάστημα που επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία για την άσκηση νομικής διαδικασίας (η επονομαζόμενη «περίοδος παραγραφής») ή για όσο διάστημα απαιτείται δυνάμει απόφασης που εκδίδεται από τα δικαστήρια ή τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου ή τη ρυθμιστική αρχή μας ή όπως άλλως απαιτείται ή επιτρέπεται από τη νομοθεσία (για παράδειγμα, η διατήρηση των αρχείων KYC/Ελέγχου πελατών σύμφωνα με τους κανονισμούς σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή παρόμοιους κανονισμούς).

Ενδέχεται επίσης να συνεχίσουμε να σας αποστέλλουμε μηνύματα μάρκετινγκ και άμεσης εμπορικής προώθησης, με την επιφύλαξη της τοπικής νομοθεσίας και όταν δεν έχετε εναντιωθεί στη λήψη των εν λόγω μηνυμάτων.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Έχετε πολλά δικαιώματα τα οποία μπορείτε να ασκήσετε σε σχέση με τις προσωπικές πληροφορίες σας. Αυτά τα δικαιώματα μπορεί να ισχύουν στο πλαίσιο διαφόρων κανονισμών, για παράδειγμα, βάσει του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ) και του νόμου για την προστασία των καταναλωτών της Καλιφόρνιας (CCPA), ο οποίος ισχύει γενικά για τους κατοίκους της Καλιφόρνιας. Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση, να διορθώσετε ή να επικαιροποιήσετε τις προσωπικές πληροφορίες σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε επίσης να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας, να εναντιωθείτε στην επεξεργασία τους ή να περιορίσετε προσωρινά την επεξεργασία τους ενώ ασκείτε τα υπόλοιπα δικαιώματά σας. Επιπλέον, μπορείτε να ζητήσετε τη μεταφορά ορισμένων προσωπικών πληροφοριών σας σε άλλον πάροχο υπηρεσιών (η αποκαλούμενη «φορητότητα των δεδομένων»). Ενδέχεται επίσης να έχετε το δικαίωμα «άρνησης» ορισμένων χρήσεων των προσωπικών πληροφοριών σας, καθώς και να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την ανταλλαγή των προσωπικών πληροφοριών σας με συνδεδεμένα ή μη συνδεδεμένα τρίτα μέρη. Η νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων εξακολουθεί να αναπτύσσεται και εάν πιστεύετε ή δεν είστε βέβαιοι αν κάποιο δικαίωμα ισχύει για εσάς, επικοινωνήστε μαζί μας προκειμένου να προβούμε σε αξιολόγηση και να σας παράσχουμε σχετικές συμβουλές.

Στον βαθμό που εφαρμόζεται ο ΓΚΠΔ, όταν μας παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών πληροφοριών σας, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θα επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την εν λόγω ανάκληση, ούτε θα επηρεάζει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας που πραγματοποιείται για νόμιμους λόγους και όχι βάσει συγκατάθεσης. Για παράδειγμα, μπορείτε να μας ζητήσετε να διακόψουμε την αποστολή μηνυμάτων εμπορικής προώθησης  κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο «Διαγραφή» ή «Κατάργηση» στα μηνύματα που λαμβάνετε ή σύμφωνα με τις οδηγίες που σας παρέχουμε κάθε φορά. Ωστόσο, θα συνεχίσουμε να σας αποστέλλουμε επιχειρησιακά ή υπηρεσιακά μηνύματα σχετικά τις Υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε.

Έχετε υπόψη ότι, ανάλογα με τη χώρα από την οποία χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες, ενδέχεται να μην έχετε στη διάθεσή σας το σύνολο των παραπάνω δικαιωμάτων. Επίσης, μπορεί να ανακύψουν περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατή η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων: για παράδειγμα, δεν μπορείτε να εναντιωθείτε στη χρήση των πληροφοριών σας όταν απαιτείται από τη νομοθεσία ή για τη διαχείριση μιας καταγγελίας. Ομοίως, δεν μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τις πληροφορίες σας εάν θέλετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας ή όταν οι εν λόγω πληροφορίες απαιτούνται από τη νομοθεσία για την καταγραφή των μεταξύ μας συμβατικών σχέσεων (για παράδειγμα, τις απαιτήσεις εντοπισμού και επαλήθευσης περιστατικών καταπολέμησης της απάτης ή «ελέγχου πελατών») ή με σκοπό την υπεράσπιση ή τη διεκδίκηση νομικών δικαιωμάτων και νομικών ενεργειών.

Έχετε πάντοτε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε οποιαδήποτε αρχή προστασίας δεδομένων σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών πληροφοριών σας από εμάς. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την τοπική σας αρχή προστασίας δεδομένων. Επίσης, μπορείτε να κινήσετε δικαστική διαδικασία για να ζητήσετε αποζημίωση της ζημίας ή της δυσχέρειας που προκλήθηκε από την αδυναμία συμμόρφωσής μας με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα δικαιώματά σας ή θα θέλατε να τα ασκήσετε, μπορείτε απλώς να συμπληρώσετε τη νομική μας φόρμα.

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η χρήση των προσωπικών πληροφοριών σας από εμάς μπορεί να οδηγήσει στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ), οι οποίες έχουν νομικές επιπτώσεις ή παρόμοιες σημαντικές επιπτώσεις για εσάς.

«Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων» σημαίνει ότι μια απόφαση που σας αφορά λαμβάνεται με αυτοματοποιημένο τρόπο με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (χρησιμοποιώντας αλγόριθμους λογισμικού), χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε αποφάσεις που λαμβάνονται αυτόματα για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής σας ικανότητας όταν υποβάλετε αίτηση για ορισμένες Υπηρεσίες ή για τη διενέργεια ελέγχων για την καταπολέμηση της απάτης, όπως αναφέρεται στην ενότητα «Για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας». Εφαρμόζουμε μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων προσώπων των οποίων οι προσωπικές πληροφορίες υπόκεινται σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων. Επιπλέον, εάν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, όταν λαμβάνουμε μια αυτοματοποιημένη απόφαση που σας αφορά, έχετε το δικαίωμα να αμφισβητήσετε την απόφαση, να εκφράσετε την άποψή σας και να ζητήσετε την επανεξέτασή της με ανθρώπινη παρέμβαση. Μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται παρακάτω. Η νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων εξακολουθεί να αναπτύσσεται και εάν πιστεύετε ή δεν είστε βέβαιοι κατά πόσο το εν λόγω δικαίωμα μπορεί να ισχύει για εσάς, επικοινωνήστε μαζί μας προκειμένου να προβούμε σε αξιολόγηση και να σας παράσχουμε σχετικές συμβουλές.

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Η Paysafe θα επεξεργάζεται τις προσωπικές πληροφορίες σας σύμφωνα με τη νομοθεσία. Η σχετική νομοθεσία διαφέρει μεταξύ διάφορων περιοχών και περαιτέρω συγκεκριμένες πληροφορίες διατίθενται κατόπιν αιτήματος. Γενικά, η Paysafe θα προβαίνει στην επεξεργασία:

 • Με βάση τη συγκατάθεσή σας, για παράδειγμα, για την αποστολή μηνυμάτων εμπορικής προώθησης σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας, όταν η εν λόγω συγκατάθεση απαιτείται από τη νομοθεσία,
 • Όταν απαιτείται για την εκτέλεση ή τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης μεταξύ μας, για παράδειγμα, προκειμένου να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες για τις οποίες έχετε κάνει εγγραφή. Σε αυτό το πλαίσιο, χρειαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες επειδή, διαφορετικά, δεν θα είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες. Για παράδειγμα, εάν απαιτείται να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας και δεν μας παρέχετε τις σχετικές πληροφορίες, μπορεί να μην είμαστε σε θέση να ανοίξουμε έναν λογαριασμό για εσάς.
 • Όταν η Paysafe έχει έννομο συμφέρον να επεξεργάζεται δεδομένα, με την επιφύλαξη ότι η εν λόγω επεξεργασία δεν υπερισχύει των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας όσον αφορά την άσκηση του δικαιώματος ένστασης κατά της εν λόγω επεξεργασίας. Για παράδειγμα, προκειμένου να σας ενημερώνουμε σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς, για τη βελτίωση και την ανάπτυξη των Υπηρεσιών μας, τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών διαφημιστικών ή άλλων δραστηριοτήτων μάρκετινγκ, καθώς και για τη διαχείριση και την ικανοποίηση κάθε απαίτησης.
 • Όταν η Paysafe έχει νομική υποχρέωση να συλλέγει, να χρησιμοποιεί ή/και να κοινοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες σας ή χρειάζεται άλλως τις προσωπικές πληροφορίες σας για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας ή εκείνων κάποιου άλλου προσώπου. Για παράδειγμα, όταν απαιτείται για τη συμμόρφωση με τους κανόνες που επιβάλλει η δική μας ή άλλη αρμόδια ρυθμιστική αρχή ή
 • Κατ' εξαίρεση, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε τρίτα μέρη όταν απαιτείται για λόγους δημόσιου συμφέροντος, για παράδειγμα, όταν οι διωκτικές αρχές ή άλλα τρίτα μέρη με τα οποία μπορεί να συναλλάσσεστε ζητούν πληροφορίες για τη διερεύνηση ή άλλη παραβίαση των όρων συναλλαγών τρίτων μερών.

Για τυχόν ερωτήσεις ή αν χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά τη νομική βάση στην οποία συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας για οποιαδήποτε συγκεκριμένη δραστηριότητα επεξεργασίας, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται στην ενότητα «Επικοινωνήστε μαζί μας» παρακάτω.

ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Ορισμένα προγράμματα περιήγησης ενδέχεται να αποστέλλουν σήματα «Χωρίς παρακολούθηση». Ωστόσο, δεν υπάρχει προς το παρόν καθορισμένο πρότυπο του κλάδου ως το προς τι πρέπει να κάνουν οι ιστότοποι και άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες όταν λαμβάνουν τα εν λόγω σήματα. Σε περίπτωση ανάπτυξης ενός τέτοιου προτύπου, η εταιρεία μας θα προβεί σε επανεξέταση της πολιτικής μας. Ωστόσο, προς το παρόν, δεν προβαίνουμε σε καμία ενέργεια κατά τη λήψη των εν λόγω σημάτων.

COOKIES

Επίσης, για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε ή κοινοποιούμε πληροφορίες ως προς τα cookie, ανατρέξτε στην Πολιτική σχετικά με τα cookie της εταιρείας μας. Διαφορετικά, επικοινωνήστε μαζί μας.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κατά καιρούς, ενδέχεται να προβαίνουμε σε αλλαγές στη δήλωσή μας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αν προβούμε σε ουσιώδεις αλλαγές σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας, θα σας ενημερώσουμε δημοσιεύοντας σχετική ανακοίνωση στον παρόντα ιστότοπο/στην παρούσα πύλη. Η ημερομηνία κατά την οποία τροποποιήθηκε τελευταία φορά η δήλωση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων αναγράφεται στην παρούσα δήλωση. Οφείλετε να ανατρέχετε περιοδικά στον ιστότοπο/ την πύλη μας, καθώς και στην παρούσα δήλωση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων για να ελέγχετε αν υπάρχουν αλλαγές. Ωστόσο, εάν απαιτείται από τη νομοθεσία να σας αποστέλλουμε εκ των προτέρων κοινοποίηση σχετικά με τυχόν αλλαγές στην παρούσα δήλωση ή/και να ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας για τυχόν αλλαγές στον τρόπο που χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας, τότε θα προβαίνουμε στην εν λόγω κοινοποίηση.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Ο ιστότοπός μας μπορεί, κατά καιρούς, να περιλαμβάνει συνδέσμους από και προς τους ιστότοπους των δικτύων των τρίτων συνεργατών, των διαφημιστών και των συνδεδεμένων εταιρειών μας. Αν ακολουθήσετε κάποιον από τους εν λόγω συνδέσμους, έχετε υπ’ όψιν ότι οι εν λόγω ιστότοποι έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και cookies και η Paysafe δεν αναλαμβάνει ούτε φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά τους εν λόγω ιστότοπους τρίτων μερών.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ

Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας δήλωσης είναι παγκόσμιο, αλλά δεν έχει αποσκοπεί στην κατάργηση τυχόν νομικών δικαιωμάτων ή απαγορεύσεων σε κάθε επικράτεια στην οποία υπερισχύουν τα εν λόγω δικαιώματα ή οι απαγορεύσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα ισχύουν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που καθορίζονται στην παρούσα δήλωση, με την επιφύλαξη μόνο τυχόν τροποποιήσεων σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία που έχει προβάδισμα.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ

Οι εταιρείες του Ομίλου Paysafe που εδρεύουν εκτός του ΕΟΧ έχουν επιλέξει ως αντιπρόσωπό τους στην ΕΕ την εξής οντότητα: Paysafe Bulgaria EOOD, 90, Tsarigradsko shose blvd, Sofia, 1784, Βουλγαρία. Με τον αντιπρόσωπο στην ΕΕ μπορείτε να επικοινωνήσετε χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται στην ενότητα Επικοινωνήστε μαζί μας παρακάτω.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Στον βαθμό που επιτρέπεται από την πράξη (περί αποχώρησης) από την Ευρωπαϊκή Ένωση του 2018 ή άλλη νομοθεσία σχετικά με το «Brexit», οι εταιρείες του Ομίλου Paysafe που εδρεύουν εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν επιλέξει ως αντιπρόσωπό τους στο Ηνωμένο Βασίλειο την εξής οντότητα: Skrill Holdings Limited, 1st floor, 2 Gresham Street, London, England, EC2V 7AD, Ηνωμένο Βασίλειο. Με τον αντιπρόσωπο στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορείτε να επικοινωνήσετε χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται στην ενότητα Επικοινωνήστε μαζί μας παρακάτω.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Κάθε σχόλιο, ερώτηση και αίτημα σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας είναι ευπρόσδεκτο. Αν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματά σας ή να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με εταιρείες του ομίλου Paysafe για τις οποίες ισχύει η παρούσα δήλωση, θα πρέπει να μας αποστείλετε επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση με την επισήμανση «Υπ’ όψιν του Τμήματος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» ή μέσω του συνδέσμου Επικοινωνήστε μαζί μας.

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων του Ομίλου Paysafe είναι το πρόσωπο που καθορίζεται παρακάτω και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του μέσω του συνδέσμου «Επικοινωνήστε μαζί μας» ή στην παρακάτω διεύθυνση:

κ. Derek A Wynne

Paysafe, 1st Floor, 2 Gresham Street, London EC2V 7AD United Kingdom

Νόμος για την προστασία των καταναλωτών της Καλιφόρνιας (CCPA)

Αν είστε κάτοικος Καλιφόρνιας και χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες καταναλωτών μας, μπορεί να έχετε ορισμένα δικαιώματα βάσει του νόμου για την προστασία των καταναλωτών της Καλιφόρνιας (CCPA), τα οποία περιγράφονται στη συνέχεια.

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Κατά τους τελευταίους 12 μήνες, συλλέξαμε τις ακόλουθες προσωπικές πληροφορίες:

 • Αναγνωριστικά, όπως το όνομα, την ηλικία, την ημερομηνία γέννησης, τη διεύθυνση και άλλα στοιχεία επικοινωνίας, ένα αντίγραφο του εγγράφου ταυτοποίησής σας (όπως η άδεια οδήγησης ή το διαβατήριό σας), καθώς και τον αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης ή/και άλλα κρατικά στοιχεία ταυτοποίησης ή καταχωρήσεις σε μητρώα,
 • Επαγγελματικές ή σχετικές με την απασχόληση πληροφορίες, όπως η επαγγελματική σας δραστηριότητα σας,
 • Τις δραστηριότητες σας στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πολιτική σχετικά με τα cookie, καθώς και το ιστορικό επισκέψεων και αλληλεπίδρασης με τις Υπηρεσίες μας, τη διεύθυνση IP, τον τύπο και τη γλώσσα του προγράμματος περιήγησης και άλλες πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα,
 • Δεδομένα προσδιορισμού γεωγραφικής θέσης, στον βαθμό που απαιτείται για την επαλήθευση της θέσης σας για κανονιστικούς σκοπούς και σκοπούς καταπολέμησης της απάτης, ανάλογα με τις παρεχόμενες Υπηρεσίες και τη χρήση τους από εσάς (για παράδειγμα, ορισμένοι νόμοι μπορεί να απαιτούν την επαλήθευση της θέσης σας εάν η χρήση των Υπηρεσιών περιλαμβάνει τυχερά παιχνίδια),
 • Εμπορικές πληροφορίες, όπως πληροφορίες σχετικά με τις σχέσεις σας με τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών τραπεζικών λογαριασμών, χρεωστικών και πιστωτικών καρτών, υπολοίπων λογαριασμών και του χρονικού διαστήματος που τηρείτε αυτούς τους λογαριασμούς.

Συλλέγουμε αυτές τις προσωπικές πληροφορίες για την έγκριση και τη δημιουργία του λογαριασμού σας, καθώς και για την παροχή των Υπηρεσιών σε εσάς.

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ

Κατά τους τελευταίους 12 μήνες, προβήκαμε στην ανταλλαγή με τρίτα μέρη των πληροφοριών που περιγράφονται παραπάνω για επιχειρηματικούς σκοπούς μας, π.χ. με τις συνδεδεμένες εταιρείες μας ή σε σχέση με τη χρήση ενός παρόχου υπηρεσιών προκειμένου να μας συνδράμει στην παροχή των Υπηρεσιών σε εσάς. Οι κατηγορίες των εν λόγω παρόχων υπηρεσιών περιγράφονται στην ενότητα «Κοινοποίηση των πληροφοριών σας».

Δεν «πωλούμε» προσωπικές πληροφορίες με την παραδοσιακή έννοια, αλλά πωλούμε προσωπικές πληροφορίες όπως αυτός ο όρος χρησιμοποιείται στον CCPA. Κατά τους τελευταίους 12 μήνες, πωλήσαμε ατομικά αναγνωριστικά με τη χρήση cookies και παρόμοιων τεχνολογιών για χρήστες που δεν έχουν αρνηθεί τη χρήση των εν λόγω δεδομένων. Πωλούμε τα αναγνωριστικά αυτά σε παρόχους διαφημιστικών υπηρεσιών στο διαδίκτυο (adtech) και διαφημιστές που παρέχουν στοχευμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες μάρκετινγκ. 

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookie στον πίνακα εργαλείων συγκατάθεσης που διατίθεται μέσω του συνδέσμου «Ρυθμίσεις cookie» σε όλους τους ιστότοπους και τις πύλες μας.

Απαγόρευση πώλησης των προσωπικών πληροφοριών μου.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ CCPA

Έχετε πολλά δικαιώματα τα οποία μπορείτε να ασκήσετε σε σχέση με τις προσωπικές πληροφορίες σας. Ειδικότερα:

 • Δικαίωμα στην πρόσβαση: μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών που έχουμε συλλέξει σχετικά με εσάς, τις κατηγορίες πηγών από τις οποίες συλλέχθηκαν οι προσωπικές πληροφορίες σας, τον επιχειρηματικό ή εμπορικό σκοπό για τη συλλογή ή την πώληση των προσωπικών πληροφοριών σας, καθώς και τις κατηγορίες τρίτων μερών με τα οποία ανταλλάσσουμε ή στα οποία πωλούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας και τις κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών που έχουν παρασχεθεί στα εν λόγω τρίτα μέρη. Μπορείτε επίσης να μας ζητήσετε αντίγραφο των συγκεκριμένων προσωπικών πληροφοριών που έχουμε συλλέξει σχετικά με εσάς σε  αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή.
 • Δικαίωμα στη διαγραφή: έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών πληροφοριών σας.
 • Εφόσον πωλούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας, έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να σταματήσουμε την πώληση προσωπικών πληροφοριών που σας αφορούν σε τρίτα μέρη ή μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις σας για τα cookie εδώ (ενέργεια η οποία θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα με την απενεργοποίηση της πώλησης των προσωπικών πληροφοριών σας).
 • Δικαίωμα στη μη διακριτική μεταχείριση: έχετε το δικαίωμα να μην υποστείτε διακριτική μεταχείριση λόγω της άσκησης τυχόν δικαιώματος καταναλωτή που αναφέρεται παραπάνω. Με άλλα λόγια, δεν θα σας παρέχουμε υπηρεσίες διαφορετικής ποιότητας επειδή έχετε επιλέξει να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματά σας.

Μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε κάποιο πρόσωπο να ενεργεί για λογαριασμό σας σε σχέση με την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων. Ωστόσο, ενδέχεται να χρειαστεί να προβούμε σε συγκεκριμένες ενέργειες για την επαλήθευση της γνησιότητας του αιτήματος, δηλαδή, ότι όντως προέρχεται από εσάς και ότι υποβάλλεται για λογαριασμό σας. Για παράδειγμα, ενδέχεται να ζητήσουμε την ενυπόγραφη άδειά σας που αποδεικνύει ότι έχετε εξουσιοδοτήσει τον εντολοδόχο να υποβάλει το αίτημα για λογαριασμό σας.

Επισημαίνεται ότι, όποτε χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε προσωπικές πληροφορίες για σκοπούς σχετικούς με την ασφάλεια, την ανίχνευση απάτης και άλλους παρεμφερείς σκοπούς, ορισμένα από τα δικαιώματά σας μπορεί να είναι περιορισμένα. Ως εκ τούτου, έχετε υπ’ όψιν ότι μπορεί να ανακύψουν περιπτώσεις στις οποίες το αίτημά σας δεν μπορεί να ικανοποιηθεί. Για παράδειγμα, στον βαθμό που επιτρέπεται από τον CCPA, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε το αίτημα διαγραφής των προσωπικών πληροφοριών σας αν χρειαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες για λόγους ανίχνευσης συμβάντων ασφαλείας ή προστασίας από κακόβουλες, παραπλανητικές, αθέμιτες ή παράνομες δραστηριότητες, όπου οι εν λόγω πληροφορίες είναι απαραίτητες για την καταγραφή των μεταξύ μας συμβατικών σχέσεων ή των συναλλαγών σας ή όταν απαιτείται ή άλλως επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα δικαιώματά σας ή θα θέλατε να τα ασκήσετε, μπορείτε απλώς να συμπληρώσετε τη νομική μας φόρμα.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Οι κάτοικοι Καλιφόρνιας μπορούν επίσης να μας καλέσουν στο +1 855 719 2087 [αριθμός χωρίς χρέωση, ώρες λειτουργίας 9 πμ-7μμ ώρα Βόρειας Αμερικής (EST)] χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται στην ενότητα Επικοινωνήστε μαζί μας παραπάνω.

 

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης της παρούσας δήλωσης: 27/12/2022

Κατάλογος φορέων που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα

Ο όμιλος Paysafe περιλαμβάνει τον όμιλο Paysafe Group Holdings Limited μαζί με τις θυγατρικές του εταιρείες. Στη συνέχεια θα βρεις έναν κατάλογο εταιρειών του ομίλου Paysafe που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο της γενικής Δήλωσης περί προστασίας προσωπικών δεδομένων του ομίλου Paysafe:

 • cpt Dienstleistungen GmbH (Γερμανία)
 • EcomAccess Inc (Καναδάς)
 • Flagship Merchant Service LLC (Delaware, Η.Π.Α.)
 • Global Merchant Advisors LLC (Delaware, Η.Π.Α.)
 • IA Digital Marketing Inc. (Καναδάς)
 • Income Access Limited (Ηνωμένο Βασίλειο)
 • Leaders Merchant Services LLC (Delaware, Η.Π.Α.)
 • MAC Limited (Γιβραλτάρ)
 • NT Services Limited (Αλμπέρτα, Καναδάς)
 • Openbucks Corp (Delaware, Η.Π.Α.)
 • Optimal Payments Services Inc (Delaware, Η.Π.Α.)
 • Pays Services India LLP (Ινδία)
 • Pays Services Italy S.r.l (Ιταλία)
 • PAYS Services UK Limited (Ηνωμένο Βασίλειο)
 • Paysafe Bulgaria EOOD (Βουλγαρία)
 • Paysafe Capital LLC (Delaware, Η.Π.Α.)
 • Paysafe Financial Services (Canada) Inc (Βρετανική Κολούμπια, Καναδάς)
 • Paysafe Financial Services Limited (Ηνωμένο Βασίλειο)
 • Paysafe Group Holdings Limited (Ηνωμένο Βασίλειο)
 • Paysafe Limited (Νήσος Μαν)
 • Paysafe Holdings (US) Corp. (Delaware, Η.Π.Α.)
 • Paysafe Holdings UK Limited (Ηνωμένο Βασίλειο)
 • Paysafe Merchant Services Corp. (Delaware, Η.Π.Α.)
 • Paysafe Merchant Services Inc. / Services aux commerçants Paysafe Inc. (Καναδάς)
 • Paysafe Direct LLC (Delaware, Η.Π.Α)
 • Paysafe Payment Processing Solutions LLC (Delaware, Η.Π.Α)
 • Paysafe Payment Solutions Limited (Ιρλανδία)
 • Paysafe Prepaid Services Limited - Υποκατάστημα Γιβραλτάρ (Γιβραλτάρ)
 • Paysafe Prepaid Services Limited (Ιρλανδία)
 • Paysafe Processing Limited (Ηνωμένο Βασίλειο)
 • Paysafe Services (Canada) Inc. / Services Paysafe (Canada) Inc. (Καναδάς)
 • Paysafe Technologies Inc. / Technologies Paysafe Inc. (Καναδάς)
 • Paysafe Technology Services Austria GmbH (Αυστρία)
 • paysafecard Ön Ödeme Servisleri Ltd. Şti. (Τουρκία)
 • paysafecard.com Argentina S.R.L. (Αργεντινή)
 • paysafecard.com Deutschland (υποκατάστημα της Prepaid Services Company Ltd) (Γερμανία)
 • paysafecard.com MENA DMCC (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα)
 • paysafecard.com Mexico S.A. de C.V. (Μεξικό)
 • paysafecard.com Schweiz GmbH (Ελβετία)
 • Paysafecard.com USA Inc (Η.Π.Α.)
 • paysafecard.com Wertkarten GmbH (Αυστρία)
 • paysafecard.com Wertkarten UK (Ηνωμένο Βασίλειο)
 • paysafecard.com Wertkarten Vertriebs GmbH (Αυστρία)
 • Prepaid Services Company Limited (Ηνωμένο Βασίλειο)
 • Sentinel Bidco Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο)
 • Skrill Limited (Ηνωμένο Βασίλειο)
 • Skrill New York, Inc (Delaware, Η.Π.Α)
 • Skrill Services GmbH (Γερμανία)
 • Skrill USA Inc (Delaware, Η.Π.Α)

Έχεις ερωτήσεις;

Εδώ θα βρεις συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη χρήση του Paysafecash.

Μετάβαση στις συχνές ερωτήσεις