Ochrana údajov je pre nás dôležitá

Všetky informácie o ochrane osobných údajov tu v prehľade

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto zásady ochrany osobných údajov boli naposledy aktualizované 1.10.2019.

Tieto zásady sa vzťahujú na firmy patriace do skupiny Paysafe Group, ktoré sú niekedy uvádzané pod obchodnými menami Paysafe, paysafecard, Paysafe Pay Later, Skrill a NETELLER (spolu „Paysafe“ alebo „my“ alebo „náš/a/e“).

Ku dňu vydania týchto zásad ochrany osobných údajov bolo zmluvne dohodnuté, že firma Skrill USA, Inc., registrovaná v Delaware so sídlom podnikania na adrese 100 N Biscayne Blvd., Suite 2120, Miami, Florida 33132, Spojené štáty americké, bude odkúpená spoločnosťou Paysafe. Paysafe poskytuje spoločnosti Skrill USA, Inc. a jej klientom služby spracovania údajov a iné služby. Preto spoločnosť Paysafe dostane k dispozícii od spoločnosti Skrill USA, Inc. a bude s ňou zdieľať informácie v rozsahu nevyhnutnom na fungovanie spoločnosti Paysafe a na správu transakcií a údajov.

Tieto zásady sú dôkazom nášho úsilia o dodržiavanie vašich práv na ochranu údajov. Tvoria základ, podľa ktorého sa riadime pri spracovaní osobných údajov, ktoré sme od vás získali alebo ktoré ste nám poskytli. Týkajú sa:

  • Funkcií a služieb, ktoré sú vám poskytované pri návšteve našich webových stránok/portálov alebo platobných brán, ktoré naši klienti môžu používať na svojich webových stránkach;
  • Vašej snahy o používanie produktov a služieb spoločnosti Paysafe alebo o ich skutočné využívanie (vrátane akýchkoľvek vernostných alebo prémiových programov, či už založených na zbieraní bodov alebo iných);
  • Vášho používania softvéru, ktorý dala k dispozícii spoločnosť Paysafe, vrátane aplikácií pre terminály, mobilné telefóny alebo počítače;
  • E-mailov a iných elektronických správ vrátane komunikácie prostredníctvom správ SMS, telefónu, internetového četu, internetovej stránky/portálu a inej komunikácie medzi vami a spoločnosťou Paysafe.

Všetky spoločne sa v týchto zásadách označujú ako „služby Paysafe“.

Prosím, pozorne si prečítajte nasledujúci text, v ktorom vás oboznámime s našimi metódami a praktikami spracovania vašich osobných údajov a so spôsobom, akým s nimi nakladáme.

Spoločnosť Paysafe prijíma „vrstvený prístup“ na vysvetlenie svojich postupov ochrany osobných údajov, ako to odporúčajú regulačné orgány. To znamená, že na začiatku vám zašleme najdôležitejšie informácie o ochrane údajov vo forme týchto zásad ochrany osobných údajov v „skrátenej verzii“. Ak si chcete prečítať zásady ochrany osobných údajov v úplnom znení, kliknite sem. Kontaktné údaje pre poskytnutie spätnej väzby alebo položenie otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov sú uvedené na konci tohto dokumentu.

INFORMÁCIE, KTORÉ OD VÁS MÔŽEME ZÍSKAVAŤ

Môžete nám poskytnúť informácie, napríklad keď nám pošlete otázku alebo žiadosť o služby Paysafe, zaregistrujete sa alebo použijete služby Paysafe, vyplníte formuláre na jednej z našich webových stránok, zúčastníte sa na jednej z našich vernostných alebo propagačných akcií alebo s nami komunikujete telefonicky, prostredníctvom e-mailu, internetového četu alebo iným spôsobom. Niektoré z týchto informácií môžeme získať automaticky, napr. prostredníctvom súborov cookie, keď navštívite naše webové stránky. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac, prečítajte si našu Smernicu o súboroch cookie. Údaje o vás môžeme získať aj od tretích strán, ako napríklad od úverových ratingových agentúr alebo agentúr na predchádzanie podvodom.

POUŽITIE ÚDAJOV

Údaje, ktoré o vás získavame, využívame na to, aby sme vás mohli informovať o ponuke a zmenách našich produktov a aby sme mohli neustále zvyšovať kvalitu nami ponúkaných produktov. Okrem toho tieto údaje využívame na to, aby sme vás mohli informovať o našich ďalších produktoch alebo o produktoch vybraných poskytovateľov, ktoré sú podobné tým, ktoré ste využili alebo ste si prezerali, alebo o ktorých predpokladáme, že by vás mohli zaujímať. Ak používate niektorý z našich finančných produktov, využijeme vaše údaje aj na posúdenie vašej finančnej situácie a na odhalenie a stíhanie prípadných podvodov.

ZVEREJNENIE VAŠICH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnym ďalším stranám okrem tých, ktoré sú uvedené v tomto dokumente.

Vyhradzujeme si právo poskytnúť vaše osobné údaje každej firme, ktorá je členom skupiny Paysafe Group. V súvislosti s práve prebiehajúcou kúpou spoločnosti Skrill USA Inc. spoločnosťou Paysafe môžu byť údaje príležitostne poskytované aj tejto firme, v rozsahu primeranom a nevyhnutnom na vykonávanie transakcií pre klientov spoločnosti Skrill Ltd. (alebo iných firiem skupiny Paysafe Group) v súvislosti s nákupom tovaru a služieb od maloobchodných a iných predajcov, ktorí sú zmluvne viazaní na spoločnosť Skrill USA Inc. (alebo inú príslušnú firmu skupiny Paysafe). Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Skrill USA Inc. sú dostupné prostredníctvom kontaktných odkazov alebo na nižšie uvedenej adrese.

Vyhradzujeme si právo poskytnúť vaše osobné údaje tretím stranám, aby sme vás mohli informovať o ponuke našich produktov; k týmto tretím stranám patria poskytovatelia služieb, úverové ratingové agentúry a úverové inštitúcie. Ďalej si vyhradzujeme právo poskytnúť vaše osobné údaje tretím stranám s cieľom zabrániť trestnej činnosti a minimalizovať riziká v prípadoch, kedy nás k takémuto konaniu zaväzuje zákon alebo to považujeme za žiaduce, a tiež pri riešení súdnych sporov a ochrane vlastníckych práv spoločnosti Paysafe, našich klientov alebo iných subjektov.

ÚLOŽISKÁ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV; BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV

Údaje, ktoré nám poskytnete, môžu byť odovzdané, archivované a spracúvané príjemcami v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). V týchto krajinách môžu platiť normy na ochranu údajov, ktoré sa líšia od noriem platných vo vašej krajine (v niektorých prípadoch sú benevolentnejšie). Podnikneme všetky nevyhnutné kroky, aby sme zabezpečili, že príjemcovia budú používať a chrániť vaše údaje rovnakým spôsobom ako my.

Ak sme vám poskytli heslo, prístupový kód alebo iný zabezpečovací údaj, prístup alebo oprávnenie, ktoré vám umožňuje prístup do vybraných sekcií našich internetových stránok, nesiete zodpovednosť za ochranu tohto údaja pred zneužitím a za jeho využívanie v súlade s našimi pokynmi. To platí aj pre prístupové údaje, ktoré ste si sami vytvorili. Nie je dovolené poskytovať prihlasovacie údaje tretím osobám. Týmto udeľujete Paysafe právo plniť pokyny akejkoľvek osoby, ktorá sa prihlási vo vašom mene.

Prenos údajov cez internet nie je dokonale zabezpečený. Aj keď sa snažíme chrániť vaše osobné údaje, nemôžeme zaručiť bezpečnosť vašich údajov prenášaných na našich stránkach, pokiaľ s nami nekomunikujete prostredníctvom nami vopred poskytnutého bezpečného kanálu. Aby sme zamedzili akýkoľvek neoprávnený prístup k vašim údajom, uplatňujeme prísne postupy a bezpečnostné funkcie.

VAŠE PRÁVA

V prípade potreby máte podľa zákona o ochrane osobných údajov isté práva, a to právo na prístup, opravu, aktualizáciu alebo vymazanie svojich osobných údajov, na nesúhlas s ich spracovaním alebo obmedzenie ich spracovania, na žiadosť o poskytnutie určitých osobných údajov iným poskytovateľom služieb (tzv. prenosnosť údajov) alebo právo odvolať svoj súhlas.

Upozorňujeme však, že na tieto práva sa vzťahujú výnimky. Úplné vysvetlenie práv nájdete v úplnom znení zásad ochrany osobných údajov.

AUTOMATICKÉ ROZHODNUTIA

Automatické rozhodnutia sú automatizované vami uskutočnené rozhodnutia, ktoré vykoná počítač (pomocou softvérových algoritmov) bez účasti človeka.

Automatické rozhodnutia sa používajú napr. na vystavenie úverového ratingu, ak ste požiadali o finančné služby spoločnosti Paysafe, alebo na overenie vašich vykonaných transakcií. Ak ste však na území Európskej únie, máte právo odmietnuť automatické rozhodnutie a požiadať o manuálnu kontrolu, pri ktorej môžu byť zohľadnené aj vami dodatočne poskytnuté údaje.

Ak chcete uplatniť svoje právo, kontaktujte nás na nižšie uvedených kontaktných údajoch.

PRÁVNY ZÁKLAD PRE SPRACOVANIE

Vaše osobné údaje spracovávame na základe splnenia aspoň jednej z nasledujúcich podmienok:

  • Na základe vášho súhlasu, napr. na zasielanie propagačných informácií, pokiaľ na to zákon vyžaduje súhlas.
  • Pokiaľ je to potrebné na uzatvorenie zmluvy a plnenie v nej stanovených povinností.
  • Pokiaľ je to v našom oprávnenom záujme a táto činnosť neporušuje vaše práva a slobody.
  • Ak máme zákonnú povinnosť zhromažďovať vaše osobné údaje alebo ak sú vaše osobné údaje potrebné na ochranu vašich dôležitých záujmov alebo záujmov inej osoby.
  • Pokiaľ je to nutné výnimočne vo verejnom záujme, napríklad keď orgány činné v trestnom konaní požadujú informácie potrebné na vyšetrenie trestného činu.

ZMENY DOKUMENTU ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všetky budúce zmeny v dokumentácii o ochrane osobných údajov uverejníme na tejto internetovej stránke a vhodným spôsobom vás o nich budeme informovať prostredníctvom e-mailu. Prosím, pravidelne sa informujte o prípadných aktualizáciách alebo zmenách našej dokumentácie k zásadám ochrany osobných údajov.

KONTAKTUJTE NÁS

Sme vďační za všetky vaše pripomienky, otázky a žiadosti týkajúce sa využívania vašich údajov našou spoločnosťou. Ak si chcete uplatniť ktorékoľvek z vašich práv alebo získať ďalšie informácie o skupine Paysafe, na ktorú sa vzťahuje tento dokument, pošlite, prosím, správu na nasledujúcu adresu (s označením „FAO Privacy Department“ na obálke) alebo nás kontaktuje na Kontakt.

Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov v spoločnosti Paysafe je uvedená nižšie a môžete sa na ňu obrátiť prostredníctvom vyššie uvedeného odkazu „Kontakt‟ alebo na nasledujúcej adrese:

Pán Derek A Wynne
Paysafe, Floor 27, 25 Canada Square, London, E17 4AU, GB

Máš otázky?

Tu nájdeš najčastejšie otázky a odpovede k používaniu Paysafecash.

Tu prejdeš k často kladeným otázkam