Ochrana údajov je pre nás dôležitá

Všetky informácie o ochrane osobných údajov tu v prehľade

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

ÚVOD

Prečítajte si pozorne túto informáciu o vašich osobných údajoch a o tom, ako s nimi zaobchádzame. Na prístup ku krátkej verzii kliknite tu. Obyvatelia Kalifornie si môžu pozrieť podrobnejšie informácie o Zákone o ochrane osobných údajov spotrebiteľov v Kalifornii (CCPA) a o ich právach v časti nižšie pod hlavičkou „CCPA”. Kontaktujte nás - údaje pre spätnú väzbu alebo akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov, ktoré môžete mať, sú uvedené na konci oznámenia.

Toto oznámenie sa týka spoločností patriacich do skupiny Paysafe Group, ktoré používajú rôzne obchodné mená v rôznych oblastiach. Zoznam spoločností Paysafe, ktoré zhromažďujú osobné údaje podľa tohto oznámenia, nájdete na konci tohto dokumentu. Odkaz na spoločnosť Paysafe (vrátane slov „my”, „nás/nám” alebo „náš/-a, -e”) zahŕňa tieto spoločnosti a všetky príslušné pobočky skupiny.

Referencia na „vás/vy” v tomto oznámení sa vzťahuje na osobu, ktorá má prístup alebo žiada o používanie služieb (ako je uvedené v definícii nižšie) vo vašom vlastnom mene alebo v mene podniku. To zahŕňa vo vzťahu k súčasnému alebo budúcemu zákazníkovi spoločnosti Paysafe akéhokoľvek živnostníka a akékoľvek vedúce osoby vrátane riadiacich a finančných riaditeľov, akýchkoľvek ďalších riaditeľov a úradníkov, akcionárov, partnerov a vlastníkov požitkov zákazníka, ako aj každého člena personálu, ktorí majú prístup alebo využívajú služby v mene zákazníka.

Spoločnosť Paysafe sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje a prijme všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa s vašimi osobnými údajmi zaobchádzalo bezpečne a aby boli zhromažďované, použité, uložené a zverejnené v súlade s týmto oznámením. Toto oznámenie (spolu s našimi zmluvnými podmienkami platnými pre akékoľvek konkrétne služby, ktoré môžete zakúpiť alebo používať) sa vzťahuje:

 • na funkcie internetových stránok/portálov a na služby, ktoré sú vám poskytnuté pri návšteve týchto internetových stránok, portálov alebo na platobné brány, ktoré naši zákazníci môžu využiť na týchto stránkach;
 • na prípady, keď požiadate o používanie a/alebo používate produkty a služby Paysafe (vrátane vernostných a odmeňovacích programov, založených na zbieraní bodov a iných systémov („Programy”), ako aj v prípade požiadania o zmenu služieb, ktoré používate;
 • na používanie softvéru vrátane terminálov, mobilných a desktopových aplikácií poskytovaných spoločnosťou Paysafe; a
 • na e-maily, iné elektronické správy vrátane SMS, telefonického rozhovoru, internetového četu, internetovej stránky/portálu a iných komunikácií medzi vami a spoločnosťou Paysafe.

Všetky spoločne sa označujú v tomto oznámení ako „služby”.

INFORMÁCIE, KTORÉ OD VÁS MÔŽEME ZHROMAŽĎOVAŤ

Osobné a iné ako osobné údaje

Zhromažďujeme a spracovávame osobné a neosobné údaje, ktoré sa vás týkajú.

Osobné údaje sú informácie, ktoré umožňujú identifikáciu konkrétnej osoby, či už priamo alebo nepriamo.

Spoločnosť Paysafe tiež zhromažďuje neosobné informácie alebo môže anonymizovať osobné údaje, aby sa stali neosobnými. Neosobné informácie sú informácie, ktoré neumožňujú identifikáciu konkrétnej osoby, či už priamo alebo nepriamo. Spoločnosť Paysafe môže zhromažďovať, vytvárať, ukladať, používať a zverejňovať takéto osobné údaje na akýkoľvek opodstatnený obchodný účel. Napríklad, spoločnosť Paysafe môže použiť agregované informácie o transakciách na obchodné zámery, ako sú analýza a použitie dátovej analýzy na získanie učenia a pochopenia vzorov a použitia v súvislosti s platobnými transakciami.

V rozsahu, v akom sú adresy IP (alebo podobné identifikátory) jasne definované ako osobné údaje podľa akéhokoľvek miestneho zákona a kde sa takéto miestne zákony vzťahujú na služby, spravujeme takéto identifikátory ako osobné údaje.

Upozorňujeme, že spoločnosť Paysafe poskytuje služby jednak individuálnym spotrebiteľom, jednak podnikateľským subjektom, pričom toto upozornenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na obidve osoby a má byť prečítané a interpretované.

ZHROMAŽĎOVANIE VAŠICH INFORMÁCIÍ

Nasledujúce informácie zhromažďujeme nasledovnými spôsobmi:

Informácie, ktoré nám poskytnete: získavame a ukladáme všetky osobné informácie (vrátane finančných informácií), ktoré nám poskytnete vy (alebo váš podnik) pri získavaní informácií o službách alebo podaní žiadosti na poskytnutie služieb; pri zaregistrovaní sa na používanie a/alebo používanie služieb, pri nahrávaní a/alebo ukladaní informácií u nás v súvislosti s používaním služieb; a keď s nami komunikujete prostredníctvom e-mailu, SMS, internetovej stránky alebo portálu alebo telefonicky alebo elektronickým spôsobom, t.j. v kontexte kontaktovania nás ohľadom vášho účtu alebo transakcií. Tieto informácie môžu odkazovať alebo vzťahovať sa na vás alebo vašich zákazníkov a obsahujú:

 • meno vrátane krstného mena a priezviska, dátum narodenia, vek, e-mailovú adresu, užívateľské meno, heslo a/alebo fotografiu, biometrické informácie, adresu, zamestnanie, národnosť a štátnu príslušnosť, kópiu vášho preukazu totožnosti, ako vodičský preukaz alebo pas, vaše rodné číslo a/alebo iné vládne identifikačné dokumenty alebo registračné údaje;
 • číslo účtu hlavného držiteľa karty, exspiračný dátum karty, bezpečnostný kód CVC (card security code), čísla účtov, zostatky na účtoch a obdobie, v ktorom ste tieto účty mali, údaje o banke a/alebo vydavateľovi karty;
 • informácie vzťahujúce sa na zakúpené položky, vrátane miesta nákupu, hodnoty, času a odozvy, ktorá bola daná v súvislosti s nákupom, a tiež osobné údaje spojené s cestovaním. keď vy alebo váš zákazník nakupuje letenky alebo iné služby súvisiace s cestovným ruchom;
 • informácie o používaní služieb, ako sú informácie o frekvencii vašich transakcií s nami, váš priemerný objem transakcií, zostatky na účte, a ľudia a predajcovia, ktorým posielate peniaze a od ktorých dostávate peniaze;
 • body alebo odmeny získané alebo odčerpané v ľubovoľnom vernostnom programe;
 • fotky a videá natočené počas podujatí spoločnosti Paysafe, na ktoré ste sa zaregistrovali, na účely distribuovania účastníkom podujatia a použitia v našich promočných materiáloch na budúce podujatia; a
 • akékoľvek ďalšie informácie, ktoré poskytnete vy alebo váš zákazník alebo ktoré sú vygenerované v kontexte používania služieb.

Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme automaticky: Spoločnosť Paysafe získava a ukladá určité informácie automaticky vždy, keď ste v interakcii s Paysafe, bez ohľadu na to, či máte alebo nemáte otvorený účet alebo uskutočníte s nami transakciu; napríklad prostredníctvom súborov cookie alebo podobných technológií. Taktiež získavame určité informácie, keď váš internetový prehliadač získava prístup k službám alebo inzercii a iným obsahom, ktorý je poskytovaný spoločnosťou Paysafe alebo v jej mene na iných internetových stránkach alebo klikaním na e-maily. Zhromažďovanie týchto informácií nám umožňuje lepšie porozumieť návštevníkom a zákazníkom, ktorí používajú a spolupracujú so spoločnosťou Paysafe, odkiaľ pochádzajú a ako využívajú naše služby. Tieto informácie používame na účely analýzy a na zlepšenie kvality a relevantnosti našich služieb pre návštevníkov a zákazníkov. Tieto informácie obsahujú:

 • technické informácie, vrátane adresy internetového protokolu (IP), ktorá je použitá na pripojenie vášho počítača alebo zariadenia k internetu, vaše prihlasovacie údaje, typ a verziu prehliadača, druh vybavenia, nastavenie časového pásma, typy a verzie pre plugin prehliadača, platformu operačného systému, frekvenciu a dĺžku návštev, a na ktoré odkazy klikáte;
 • informácie o vašich návštevách alebo či ste otvorili e-mail, vrátane vašej geografickej polohy, kompletných adries umiestnenia stránky (URL), cez ktoré prechádzate alebo z ktorých sa dostávate na našu stránku alebo z nej (vrátane dátumu a času); časovú odozvu stránky, chyby pri sťahovaní, dĺžku návštev určitých stránok, informácie o pohybe na stránke (ako rolovanie, klikanie a pohyb myšou) a metódy používané na odchod zo stránky a telefónne čísla, z ktorých voláte naše číslo zákazníckeho servisu.

Údaje zhromažďované cez naše aplikácie: ak si stiahnete alebo použijete aplikácie poskytované Paysafe na mobile alebo počítači, môžeme získať informácie o vašej polohe a vašom zariadení alebo o službe, ktorú používate (vrátane miesta, kde sa uskutočňuje platobná transakcia). Niektoré zariadenia umožňujú aplikáciám prístup k informáciám založeným na polohe v reálnom čase (napríklad GPS). Naše aplikácie pre mobilné zariadenia a počítače môžu kedykoľvek počas preberania alebo používania našich aplikácií z mobilného zariadenia zhromažďovať takéto informácie, ak má vaše zariadenie umožnený prístup k údajom v reálnom čase. Pokiaľ je to potrebné, budeme sa vás vždy snažiť upozorniť, či je naším cieľom zhromaždiť informácie o polohe v reálnom čase a takisto získať na to váš súhlas tam, kde to zákon vyžaduje. Tieto informácie môžeme používať na regulačné účely, naše vlastné kontroly náležitej starostlivosti, riadenie rizík a podvodov, na lepšie pochopenie vzorov transakcií a na optimalizáciu vašich skúseností.

E-mailová a iná komunikácia: môžeme získať informácie o vás a vašom používaní služieb, keď navzájom komunikujeme, a to aj keď otvárate naše správy a z použitia elektronických identifikátorov (niekedy označované ako „odtlačky prstov“), napríklad adresy internetového protokolu alebo telefónnych čísiel.

Informácie z iných zdrojov: môžeme získať informácie o vás z iných zdrojov a pridať ich do našich informácií o účte, vrátane tých, s ktorými žiadate používať služby. Napríklad úzko spolupracujeme a získavame informácie od tretích strán, ako sú obchodní partneri, finančné inštitúcie, obchodníci, subdodávatelia v technických, platobných a doručovateľských službách, reklamné siete, poskytovatelia analytických služieb, poskytovatelia vyhľadávacích informácií, vládne zoznamy a databázy, stránky sociálnych médií (vrátane uverejnenia príspevku vami alebo o vás alebo o nás), úverové referenčné agentúry a agentúry na predchádzanie podvodom. Použitie úverových referenčných agentúr a agentúr na predchádzanie podvodom je ďalej vysvetlené nižšie. Môžeme tiež skontrolovať verejné pripomienky a názory na internetových stránkach sociálnych sietí (napr. Facebook a Twitter), aby sme lepšie porozumeli našim zákazníkom a poskytovali a rozvíjali služby.

Informácie o druhých ľuďoch: ak nám dáte informácie o iných ľuďoch, musíte ich najprv o tom informovať (napríklad tak, že im poskytnete toto oznámenie) a musíte sa ubezpečiť, že máte na to právo.

NA ČO POUŽÍVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, môžeme používať a zdieľať na nasledujúce účely:

 • na poskytovanie služieb vám a vášmu podniku, vrátane spĺňania záväzkov Paysafe voči vám a finančným alebo iným inštitúciám v súvislosti so službami, ktoré vám poskytujeme (a/alebo vášmu podniku). V tomto kontexte zaznamenávame a sledujeme podrobnosti o transakciách, ktoré ste vy (a/alebo vaši zákazníci) vykonali vo vzťahu k službám; analyzujeme a podávame správy o vašom (a/alebo vášho zákazníka) využívaní ľubovoľnej vernostného programu; sprostredkúvame zhromažďovanie alebo spätné vyplatenie akýchkoľvek bodov alebo iných odmien v súvislosti s akýmkoľvek vernostným programom; upozorňujeme vás na dôležité zmeny alebo vývoj našich internetových stránok alebo našich tovarov a služieb;
 • na zlepšenie a vývoj nášho podnikania, vrátane optimalizácie našich internetových stránok/portálov, produktov a služieb, bez obmedzenia. Môže to zahŕňať použitie údajov, ktoré ste vložili do formulárov, ale nepredložili nám, napríklad tieto informácie využijeme na optimalizáciu našich internetových stránok a kontaktovanie vás s účelom poskytnutia služieb v súvislosti s týmto formulárom. Môžeme tiež použiť vaše osobné údaje na vývoj a testovanie nových produktov a služieb, aj v našom bezpečnom a kontrolovanom testovacom prostredí alebo príležitostne v prostredí našich dodávateľov;
 • na riadenie a vymáhanie našich práv, podmienok používania alebo iných zmlúv s vami (a/alebo s vaším podnikom), vrátane riadenia sporných okolností, čo sa týka transakcií, odmien alebo bodov; na riadenie, preskúmanie a vyriešenie sťažností alebo na vymáhanie dlhu; alebo v súvislosti s vašou insolventnosťou;
 • na riadenie a zmierňovanie našich kreditných rizík a podmienok obchodovania. Ak požiadate o jeden z našich finančných produktov, môžeme zhodnotiť vašu finančnú situáciu (a/alebo situáciu vášho podniku) v rámci toho, ako je to uvedené v platných podmienkach používania. Táto kontrola úveru bude mať vplyv aj na prepojené strany, ako sú riaditelia, akcionári a hlavné záujmové strany. Môžeme tak urobiť prostredníctvom prijímania a zdieľania informácií od úverových referenčných agentúr a agentúr na predchádzanie podvodom. Táto kontrola úveru bude mať vplyv aj na každého, s kým máte spoločný účet alebo podobné finančné združenie. Ak ide o spoločnú žiadosť a takýto odkaz ešte neexistuje, môže sa vytvoriť. Tieto prepojenia zostanú až dovtedy, kým neuvediete „oznámenie o disociácii“ v úverových referenčných agentúrach, ak je takáto disociácia povolená. Pre vašu informáciu - agentúry zaznamenajú naše dotazy, ktoré môžu vidieť aj iné spoločnosti, ktoré robia svoje vlastné úverové dotazy; a vo vašom úverovom spise môže byť zanechaná „stopa“, bez ohľadu na to, či ste prijatí ako náš zákazník. Ak ste riaditeľom, budeme sa snažiť získať potvrdenie od úverových referenčných agentúr o tom, že adresa bydliska, ktorú ste poskytli, je rovnaká ako tá, ktorú má registratúra príslušných spoločností (kde je to možné). Navyše, keď od nás odoberáte služby, poskytneme informácie o tom, ako spravujete svoje účty, úverovým referenčným agentúram. Ak nezaplatíte peniaze v plnej výške a včas, úverové referenčné agentúry zaznamenajú nesplatené dlhy a môžu tieto informácie zdieľať s inou organizáciou, ktorá vykonáva kontroly podobné našim. Záznamy zostávajú u takýchto agentúr uložené po dobu 6 rokov od uzavretia prípadov, či už vyriešených vami alebo prepadnutých, hoci retenčné obdobie sa môže v rôznych agentúrach a oblastiach líšiť. Ak by ste chceli získať ďalšie informácie o používaní úverových referenčných agentúr, kontaktujte nás;
 • na predchádzanie a/alebo zistenie podvodu, finančného trestného činu, riadenia rizík a lepšej ochrany pre nás, našich zákazníkov a integritu finančného systému môže byť nevyhnutné spracovať a sprístupniť citlivé osobné informácie (niekedy známe ako špeciálna kategória osobných údajov) vrátane biometrických údajov tretím stranám, ktoré nám pomáhajú takéto riziká viesť, vrátane overenia totožnosti. Do toho môže spadať softvér a služby, ktoré používame na overenie vašej totožnosti/veku určením, či je váš selfie zhodný s fotkou vo vašom preukaze;
 • Počas identifikačného procesu môžeme použiť systém rozoznávania čŕt tváre, aby sme porovnali váš selfie s nahraným dokladom totožnosti. Počas tohto postupu sú biometrické údaje vytvorené na digitálnej mape vašej tváre, aby sa dala lepšie porovnať vaša fotka z preukazu so selfie. To pomáha zredukovať podvod a tým pádom je to v podstatnom verejnom záujme. Biometrické údaje, ktoré sa vytvorili, sú po porovnaní okamžite vymazané. Vo všeobecnosti Paysafe neukladá ani neuchováva biometrické údaje, pretože takéto informácie sú zväčša vytvorené použitím systémov na predchádzanie podvodom od tretích strán. Ak sú vaše biometrické údaje ukladané, uchovávané alebo použité spoločnosťou Paysafe, budete na to upozornení v čase ich zhromažďovania. Ak sa chcete dozvedieť viac o našich zásadách a procesoch v súvislosti s vašimi biometrickými údajmi alebo použitím iných citlivých údajov alebo osobných údajov v špeciálnej kategórii, kontaktné detaily sú uvedené v časti Kontaktujte nás;
 • na predchádzanie, zistenie, a stíhanie podvodov a iných trestných činov a zneužití nášho finančného systému alebo na pomoc druhým v tomto konaní, vrátane stíhania nesúladu z obchodnými podmienkami a môže zahŕňať zdieľanie všetkých relevantných alebo potrebných informácií, ktoré sme zhromaždili alebo poskytli tretím stranám na tieto účely. Paysafe sa zúčastňuje v iniciatívach proti podvodom, medzi ktoré patria hodnotenia vás (a/alebo vašich zákazníkov) a monitrorovanie vašich transakcií a/alebo miest, aby sa odhalili vzory, ktoré vyžadujú preskúmanie alebo iné profilovanie a odhadnutie možnosti výskytu podvodu alebo nesúladu s našimi alebo inými obchodnými podmienkami. Môžeme tak urobiť s využitím produktov a služieb od tretích strán. Okrem toho, ak nám poskytnete nepravdivé alebo nepresné údaje o vás, alebo my zistíme alebo máme podozrenie na podvod alebo trestný čin, môžeme poskytnúť vaše informácie agentúram na predchádzanie podvodom a orgánom činným v trestnom konaní a zvážime právne kroky proti vám;
 • na kontaktovanie vás v súvislosti s vaším účtom, na upozornenie o potenciálnych problémoch a na zodpovedanie vašich otázok;
 • na riadenie rizík, ako sú úverové riziká a riziká výmeny cudzej meny, ako aj na prevenciu a zmiernenie rizík bezpečnosti informácií;
 • na zacielenie marketingových správ, na poskytovanie informácií o produktoch a službách, ktoré ste si vyžiadali alebo o ktorých si myslíme, že máte o ne záujem; na získanie vašich názorov na naše produkty, služby a internetové stránky; v súvislosti s marketingovými a podobnými aktivitami a výskumom trhu, môžeme vaše osobné informácie použiť na tieto účely bez ohľadu na to, či ste prijatý ako zákazník alebo pokračujete v prijímaní služieb. Ak už nechcete dostávať marketingové alebo propagačné informácie od spoločnosti Paysafe, môžete ich príjem kedykoľvek zrušiť. Viac informácií môžete nájsť v časti „Vaše práva na ochranu osobných údajov“;
 • na dodržiavanie miestnych a štátnych zákonov;
 • na udržanie súladu s požiadavkami policajných a regulačných úradov na základe verejného záujmu alebo požiadaviek komerčných organizácií, s ktorými máte alebo ste mali obchodné vzťahy, na účely súdneho konania alebo obrany vašich životných záujmov alebo záujmov druhých ľudí, napríklad poskytnutím pomoci úradom alebo iným organizáciám v boji proti zločinu a terorizmu; a
 • na dodržiavanie pravidiel kartových schém alebo iných obchodných podmienok.

Ak poskytnete údaje, ktoré sa majú zverejniť alebo zobraziť vo verejných priestoroch internetových stránok/portálov, alebo ich odovzdáte iným používateľom internetovej stránky/portálu alebo tretím stranám, uvedomte si, že tieto údaje môžu používať všetky tretie strany, ktoré pristupujú k informáciám na akékoľvek účely. Tieto údaje uverejňujete na vlastné riziko a musíte dodržiavať podmienky používania týchto stránok.

ZVEREJŇOVANIE VAŠICH ÚDAJOV

Nezverejňujeme údaje, ktoré by vás mohli osobne identifikovať, nikomu okrem tých, ktorí sú uvedení v tomto oznámení, tak ako to právo dovoľuje alebo vyžaduje a/alebo na účely, uvedené v tomto oznámení, vrátane:

 • pomoci pri poskytovaní našich služieb v rámci skupiny Paysafe Group a pre naše riadenie interných zákazníckych vzťahov, na analytické a záznamové účely;
 • príjemcov/odosielateľov platby v kontexte špecifickej relevantnej transakcie (vo všeobecnosti je informácia obmedzená na celé meno a e-mailovú adresu);
 • úverových referenčných agentúr (kde je to povolené v rámci podmienok používania alebo inej zmluvy), ako sa uvádza vyššie. ak by ste chceli získať ďalšie informácie o tom, ako používame úverové referenčné agentúry, kontaktujte nás;
 • agentúr na predchádzanie podvodom, ako sa uvádza vyššie, vrátane iniciatívam a úradom zaoberajúcimi sa konaním proti podvodom, finančným podvodom a iným organizáciám, ktoré nám pomáhajú v riadení podvodu a obchodných rizík;
 • úverových a finančným inštitúcií - tretích strán (ak je to povolené v rámci podmienok používania alebo iných zmlúv), vrátane úverových inštitúcií v ktorých si zasielateľ alebo adresát (a jednotlivo ich podniky) udržujú bankové účty a kartové schémy, ktoré riadia vydávanie a používanie kreditných, debetných, dobíjacích, nákupných alebo iných platobných kariet, alternatívnych platobných schém a iných finančných inštitúcií, ktoré spracúvajú platby a ktoré sú mimo kontroly Paysafe a tie, za ktorých aktivity alebo chyby Paysafe nenesie zodpovednosť;
 • tam, kde poskytujeme služby prostredníctvom tretích strán ako sú banky a iné organizácie, môžeme byť vyzvaní na zverejnenie vašich informácií (vrátane bližších informácií o vás a o vašich majetkových zdrojoch) s týmito organizáciami s účelom asistencie pre ich vlastné regulačné záväzky alebo hodnotenia rizík;
 • poskytovateľov služieb - tretích strán, vrátane dodávateľov, ktorí nám pomáhajú pri obstarávaní služieb, zahrnujúc spracovanie objednávok, naplnenie objednávok, spracovanie platieb, riadenie úverových, bezpečnostných rizík a rizík sektora a podvodov, overovanie totožnosti, a marketingový výskum, výskum trhu a prieskumy vykonávané v mene Paysafe. Príležitostne môžeme použiť služby tretích strán pri asistencii obstarania služieb, ktoré môžu vyžadovať použitie vašich osobných údajov, vrátane účelov testovania životných údajov, pre ktoré bude zavedená vhodná bezpečnostná ochrana;
 • tretích strán, ktoré podľa našich inštrukcií nekonajú ako poskytovateľ služieb (ale budú podliehať ich vlastným zákonným záväzkom na udržanie dát v bezpečí), s účelom uľahčiť poskytovanie služieb. Napríklad, banky a organizácie, ktoré umožňujú obchodovanie s vašimi akciami, kryptomenami a inými finančnými nástrojmi;
 • s účelom predchádzania a/alebo zistenia podvodu, finančného zločinu, riadenia rizík a lepšej ochrany pre nás a našich zákazníkov môže byť nevyhnutné spracovať a sprístupniť citlivé osobné údaje (niekedy známe ako špeciálna kategória osobných údajov) vrátane biometrických údajov tretím stranám, ktoré nám pomáhajú takéto riziká viesť, vrátane overenia totožnosti.
 • tam, kde to vyžaduje alebo povoľuje zákon, môže byť Paysafe podľa zákona povinná sprostredkovať informácie o vás regulačným úradom a orgánom činných v trestnom konaní na celom svete, inak my môžeme určiť, či je tak vhodné alebo potrebné urobiť. Takéto zverejnenia môžu zahŕňať aj požiadavky vládnych alebo verejných orgánov alebo obchodných organizácií, s ktorými ste mohli mať obchodné vzťahy a ktoré sa snažia zmierniť riziko podvodu alebo kreditné riziko, alebo z príčiny nespĺňania obchodných podmienok, alebo na účely súdneho konania alebo súdneho procesu, národnej bezpečnosti alebo tam, kde to považujeme za národný alebo verejný záujem alebo sme inak oprávnený tak urobiť. Paysafe obyčajne nebude odporovať súdnym príkazom alebo podobným príkazom, ktoré vyžadujú zverejnenie údajov;
 • Prevody podnikov. Paysafe môže kúpiť alebo predať podnikové jednotky alebo pobočky. Za takých okolností môžeme previesť alebo získať údaje o zákazníkoch ako obchodné aktíva. Bez obmedzenia vyššie uvedeného, ak naše podnikanie vstúpi do spoločného podniku alebo sa predá alebo zlúči s iným obchodným subjektom, vaše informácie môžu byť zverejnené našim novým obchodným partnerom alebo vlastníkom. Za týchto okolností budeme informovať príjemcu, že s vašimi údajmi sa má zaobchádzať v súlade s normami opísanými v tomto oznámení; a
 • s vaším povolením môžu byť vaše informácie použité aj na iné účely, na ktoré dáte výslovný súhlas.

S výnimkou prípadov, keď je to potrebné pre výkon služieb a ako je uvedené vyššie, spoločnosť Paysafe nepredáva, nepožičiava, neposkytuje ani inak nezverejňuje osobné údaje o svojich zákazníkoch tretím stranám na ich komerčné účely bez toho, aby boli splnené potrebné zákonné povinnosti (napr. súhlas, nesúhlas alebo iné prostriedky povolené zákonmi). Zákon o ochrane osobných údajov spotrebiteľov v Kalifornii používa veľmi širokú definíciu údajov na „predaj” a obyvatelia Kalifornie by si mali o tom prečítať v časti nižšie pod hlavičkou „CCPA”.

MONITOROVANIE

Môžeme monitorovať alebo zaznamenávať telefonické hovory, e-maily, čet na internete alebo inú komunikáciu s vami na účely regulácie, bezpečnosti, zabezpečenia kvality alebo školení. Pri návšteve našich kancelárií môžu byť bezpečnostné kamery, systémy kontroly prístupu a/alebo iné monitorovacie systémy v prevádzke z bezpečnostných dôvodov a na účely riadenia kancelárie a bezpečnosti a ochrany zdravia.

KDE UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

My, naši poskytovatelia služieb a iné strany, s ktorými zdieľame vaše osobné údaje (ako je to opísané vyššie) môžeme spracúvať vaše osobné údaje na územiach, ktoré sa nachádzajú mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) alebo na inom území, ktorého nie ste obyvateľmi. Môžu byť spracované personálom (našim alebo našich dodávateľov), ktorý pracuje mimo EHP alebo územia, na ktorom boli osobné informácie zhromaždené. Tento personál môže, okrem iného, pracovať na splnení objednávok, spracovania údajov o platbe a podporných službách v súvislosti s poskytovaním služieb. Štandardy na ochranu údajov v týchto krajinách môžu byť odlišné od (a v niektorých prípadoch aj nižšej úrovne) tých na území, v ktorom máte bydlisko.

Za takých okolností urobíme potrebné kroky na ochranu vašich osobných údajov v súlade s týmto oznámením a platnými zákonmi na ochranu údajov; vrátane použitia príslušných ochranných opatrení vyžadovaných zákonom na zabezpečenie zákonnosti akýchkoľvek prevodov medzinárodných údajov. Paysafe vo všeobecnosti používa „vzorové doložky”, prijaté Európskou komisiou pre zmluvné vzťahy s príjemcami údajov u tretích strán mimo EHP, ktoré dostávajú údaje z EHP na účel spracovania osobných údajov prevedených mimo EHP.

AKO ZAISŤUJEME BEZPEČNOSŤ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zaviedli sme technologické, fyzické a organizačné/administratívne opatrenia určené na zabezpečenie vašich osobných údajov pred náhodnou stratou a neoprávneným prístupom, používaním, zmenami a zverejnením. Tieto opatrenia zahŕňajú:

•           spísaný program pre bezpečnosť informácií;

•           menovaný riaditeľ pre bezpečnosť informácií (‘CISO’) dohliada, implementuje a presadzuje program pre bezpečnosť informácií;

•           menovaný riaditeľ na ochranu informácií (‘CISO’) dohliada, implementuje a presadzuje program na ochranu informácií;

•           nepretržité prehodnocovanie exponovanosti a monitorovanie;

•           zavedenie zásad a postupov riadenia pre riziká informačnej bezpečnosti;

•           zavedený a overený plán reagovania na incidenty;

•           kontroly prístupu k informačným systémom, navrhnuté s účelom overiť totožnosť používateľov a povoliť prístup len autorizovaným osobám;

•           obmedzenie prístupu k fyzickým lokalitám, ktoré obsahujú osobné údaje, len pre autorizované osoby;

•           zabezpečenie všetkých osobných údajov, či v prevode alebo v pokoji;

•           viacnásobná autentifikácia pre všetok personál, ktorý má prístup k osobných údajom;

•           uchovanie revíznych záznamov súvisiacich s interným a externým prístupom a zmenám v osobných údajoch;

•           prijaté bezpečné postupy na vývoj interne vyvinutých aplikácií;

•           vykonávanie náležitej starostlivosti informačnej bezpečnosti u poskytovateľov služieb tretích strán;

•           vykonávanie pravidelných školení ohľadom povedomia o bezpečnosti.

Bezpečnosť a ochrana vašich informácií závisí aj od vás. Ak sme vám zadali heslo alebo prístupový kód (alebo ste si ho vybrali) pre prístup k určitým častiam našej internetovej stránky/portálu alebo mobilných aplikácií a podobne, ste zodpovední za zachovanie dôvernosti tohto hesla a prístupového kódu. Svoje heslo a/alebo prístupový kód nesmiete s nikým zdieľať. Musíte zabezpečiť, aby vaše heslo a prístupový kód neboli použité neoprávnene. Spoločnosť Paysafe bude konať podľa pokynov a informácií, ktoré dostane od akejkoľvek osoby, ktorá zadá vaše užívateľské meno a heslo a vy rozumiete tomu, že ste plne zodpovední za každé použitie a akékoľvek kroky, ktoré sa môžu vyskytnúť počas používania vášho účtu, pokiaľ to inak nevyplýva zo zákona. Musíte okamžite upozorniť spoločnosť Paysafe, ak sa zmenili vaše informácie, ktoré ste nám poskytli.

Prenos údajov cez internet nie je zabezpečený dokonale. Aj keď sa budeme snažiť chrániť vaše osobné údaje, nemôžeme zaručiť bezpečnosť vašich informácií prenášaných na našich stránkach, ak s nami nekomunikujete prostredníctvom bezpečného kanálu, ktorý sme poskytli. Keď dostaneme vaše informácie, použijeme prísne postupy a bezpečnostné prvky, aby sme sa pokúsili zabrániť neoprávnenému prístupu.

AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Lehoty, v ktorých uchovávame vaše osobné údaje, sú určené na základe charakteru a typu údajov, služby Paysafe a krajiny, v ktorej sú poskytované, ako aj v rámci všetkých príslušných miestnych právnych alebo regulačných ustanovení. Vo všeobecnosti, ak to už nie je potrebné na žiaden legitímny obchodný účel alebo dôvod, vaše údaje budú vymazané alebo môžeme ich anonymizovať alebo zoskupiť s inými informáciami, aby sa stali neosobnými.

Ak používate služby, uchovávame vaše osobné údaje tak dlho, ako je potrebné na poskytnutie služieb podľa vášho výberu a kvôli súvisiacim legitímnym obchodným zámerom. To vo všeobecnosti znamená, že si ponecháme vaše osobné údaje, pokiaľ ste našim zákazníkom (alebo ste požiadali o služby) a po určitú dobu potom. To tiež zahŕňa použitie a uchovanie vašich osobných údajov, keď začnete vypĺňať žiadosť o služby, bez ohľadu na to, či tento proces ukončíte alebo či budete prijatý za zákazníka.

Doba uchovávania môže takisto závisieť od zákonných a regulačných požiadaviek krajiny, kde sa nachádzate. Vaše osobné údaje uchováme ako dôkaz nášho jednania s vami (vrátane uskutočnenia alebo neuskutočnenia finančných transakcií), na spravovanie dotazov alebo sporov, vrátane obhajoby alebo iniciovania právnych nárokov. Vaše údaje budeme uchovávať napríklad po dobu, ktorá je miestnymi zákonmi povolená na začatie právneho nároku (tzv. „štatút premlčania“), alebo tak dlho, ako je to od nás požadované na základe súdneho príkazu alebo orgánmi presadzovania práva alebo našimi regulačnými orgánmi; alebo v iných prípadoch, keď to vyžaduje alebo povoľuje zákon (napríklad, uchovanie záznamov KYC /Know Your Customer/ v rámci pravidiel proti praniu špinavých peňazí a podobne).

Takisto môžeme pokračovať v marketingu a posielať vám priamy marketing, v súlade s miestnymi zákonmi a keď ste proti takémuto marketingu nevzniesli nesúhlas.

VAŠE PRÁVA TÝKAJÚCE SA OCHRANY ÚDAJOV

Máte veľa práv, ktoré sa dajú uplatniť v súvislosti s vašimi osobnými údajmi. Tieto práva môžu spadať pod rôzne predpisy, napríklad pod Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR), ktoré sa všeobecne vzťahuje na obyvateľov EHP a Zákon o ochrane osobných údajov spotrebiteľov v Kalifornii (CCPA), ktorý sa uplatňuje na obyvateľov Kalifornie. Ak chcete, môžete získať prístup, opraviť alebo aktualizovať svoje osobné údaje. Za určitých okolností môžete tiež požiadať, aby sme vymazali vaše osobné údaje, namietať proti ich spracovaniu alebo aby sme dočasne obmedzili ich spracovanie pri výkone vašich ďalších práv. Okrem toho môžete požiadať o prenos niektorých vašich osobných údajov na iného poskytovateľa služieb (tzv. prenosnosť údajov). Máte tiež právo „nesúhlasiť“ s niektorými spôsobmi použitia vašich osobných údajov, vrátane požiadania nás o obmedzenie zdieľania vašich osobných údajov s pridruženými a nepridruženými tretími stranami. Zákony na ochranu údajov sa stále vyvíjajú a ak si myslíte alebo nie ste si istý, či sa niektoré právo uplatňuje na vás, kontaktujte nás, aby sme vám mohli poradiť.

V rozsahu, v akom sa uplatňuje GDPR, ak nám dáte súhlas s používaním vašich osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať. Stiahnutie vášho súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť akéhokoľvek spracovania, ktoré sme vykonali pred odobratím, ani nebude mať vplyv na spracovanie vašich osobných údajov vykonávaných na základe iných zákonných dôvodov spracovania ako súhlas. Môžete napríklad pozastaviť marketingovú komunikáciu, ktorú vám zasielame, kliknutím na odkaz „odhlásiť sa“ alebo „nesúhlasiť“ v korešpondencii, ktorú dostávate alebo podľa inštrukcií, ktoré ju zakaždým sprevádzajú, ale naďalej vám budeme posielať správy o prevádzke alebo službách súvisiacich s vašimi službami.

Upozorňujeme, že v závislosti na krajine, v ktorej služby používate, vám nemusia byť dostupné všetky vyššie uvedené práva. Môžu sa vyskytnúť aj prípady, kedy sa tieto práva nedajú presadiť: napríklad, nemôžete namietať proti tomu, že používame vaše údaje, keď to vyžaduje zákon, alebo pri spravovaní sťažnosti; podobne nemôžete nás požiadať o vymazanie vašich informácií, ak chcete pokračovať v používaní našich služieb alebo tam, kde sú tieto údaje potrebné na záznam zmluvných rokovaní, vyžadované zákonom (napríklad, na splnenie požiadaviek na predchádzanie podvodom alebo overenia totožnosti ako „know your customer“), alebo na účel obhajoby alebo uplatnenia zákonných práv a právnych úkonov.

Máte vždy právo sťažovať sa orgánu na ochranu údajov o našom zhromažďovaní a používaní vašich osobných údajov. Ďalšie informácie získate od miestneho orgánu na ochranu údajov. Tiež môžete začať súdnu žalobu na náhradu škody alebo núdze spôsobenej nedodržaním právnych predpisov o ochrane údajov.

Ak sa o svojich právach chcete dozvedieť viac alebo ich chcete využiť, vyplňte náš právny formulár.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE

V niektorých prípadoch môže naše používanie vašich osobných informácií viesť k automatizovanému rozhodnutiu (vrátane profilovania), ktoré sa vás právne dotýka, alebo vás podobne významne ovplyvňuje.

Automatizované rozhodovanie znamená, že rozhodnutie, ktoré sa vás týka, je urobené automaticky na základe počítačového rozhodnutia (použitím softvérových algoritmov), bez ľudského zásahu. Napríklad, automatizované rozhodovanie používame na ukončenie úverového hodnotenia pre vás, keď žiadate o určité služby alebo na vykonanie kontroly proti podvodu, ako je to vysvetlené v časti „Ako používame vaše osobné údaje“. Zaviedli sme opatrenia na ochranu práv a záujmov jednotlivcov, ktorých osobné údaje podliehajú automatizovanému rozhodovaniu. Okrem toho, ak používate služby v EHP, keď o vás rozhodneme automatizovaným spôsobom, máte právo napadnúť rozhodnutie, vyjadriť svoj názor a vyžadovať, aby sa vykonala ľudská kontrola tohto rozhodnutia. Toto právo môžete uplatniť tak, že nás budete kontaktovať spôsobmi uvedenými nižšie. Zákony na ochranu údajov sa stále vyvíjajú a ak si myslíte alebo nie ste si istý, či sa toto právo uplatňuje na vás, kontaktujte nás, aby sme vám mohli poradiť.

PRÁVNY ZÁKLAD PRE SPRACOVANIE

Spoločnosť Paysafe bude spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade so zákonmi. Takéto zákony sa líšia v rôznych oblastiach a na požiadanie sú k dispozícii ďalšie špecifické informácie. Vo všeobecnosti spoločnosť Paysafe vykoná spracovanie:

 • na základe vášho súhlasu, ak je takýto súhlas právne vyžadovaný, napríklad na zasielanie marketingových správ o produktov a službách podľa vašich záujmov a preferencií;
 • ak je to potrebné pre splnenie alebo vstup do akejkoľvek zmluvy s vami, napríklad s cieľom poskytnúť vám služby, ktoré ste si objednali – v tomto kontexte potrebujeme tieto údaje, pretože inak by sme neboli schopní poskytnúť vám služby. Napríklad ak sme povinný overiť vašu totožnosť a vy nám neposkytnete relevantné informácie, je možné, že vám nebudem môcť otvoriť účet;
 • v prípade, že má spoločnosť Paysafe oprávnený záujem na spracovanie údajov, pričom toto spracovanie nepresiahne rámec vašich vlastných práv a slobody na uvedenie námietok proti tomuto spracovaniu. Napríklad, na informovanie o vašom používaní služieb, na zlepšenie a vývoj služieb, na vykonávanie online inzercie a iných marketingových aktivít, ako aj na riadenie a presadzovanie akýchkoľvek nárokov;
 • v prípade, ak má spoločnosť Paysafe právnu povinnosť zhromažďovať, používať a/alebo zverejňovať vaše osobné informácie alebo inak potrebuje vaše osobné informácie na ochranu vašich životných záujmov alebo záujmov inej osoby. Napríklad v prípade potreby dodržiavať pravidlá uložené našimi alebo inými regulačnými orgánmi; alebo
 • výnimočne môžeme vaše informácie zdieľať s treťou stranou, ak je to potrebné vo verejnom záujme, napríklad keď agentúry na presadzovanie práva alebo tretie strany, s ktorými ste mali obchodné vzťahy požadujú informácie na vyšetrenie trestného činu alebo porušenia obchodných podmienok tretích strán.

Ak máte otázky alebo potrebujete ďalšie informácie týkajúce sa právneho základu, na ktorom zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje pre akúkoľvek konkrétnu spracovateľskú činnosť, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie v časti Kontaktujte nás.

NESLEDOVANIE

Niektoré prehliadače môžu vysielať signály na „nesledovanie“. Avšak momentálne neexistuje štandard odvetvia, ktorý by definoval, čo majú robiť internetové stránky a iné online služby pri prijatí takýchto signálov. Ak sa takýto štandard zavedie, budeme naše zásady aktualizovať, ale momentálne nekonáme pri prijatí takýchto signálov.

SÚBORY COOKIE

Pozrite si naše Zásady používania súborov cookie pre podrobnosti o tom, ako zhromažďujeme, používame alebo zverejňujeme informácie v súvislosti so súbormi cookie. Alebo nás môžete kontaktovať.

ZMENY V OZNÁMENÍ O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Z času na čas môžeme pozmeniť naše oznámenie o ochrane osobných údajov. Ak dôjde k významným zmenám v tom, ako zaobchádzame s vašimi údajmi, upozorníme vás na to prostredníctvom oznámenia na tejto internetovej stránke/portáli. Dátum posledného modifikovania oznámenia o ochrane osobných údajov je uvedený v tomto oznámení. Zabezpečte, že pravidelne navštívite našu internetovú stránku/portál a toto oznámenie o ochrane osobných údajov, aby ste skontrolovali akékoľvek zmeny. Ak sme podľa zákonov povinní informovať vás vopred o akýchkoľvek zmenách v tomto oznámení a/alebo potrebujeme váš súhlas k zmenám nášho používania vašich osobných údajov, urobíme to.

ODKAZY NA STRÁNKY TRETÍCH STRÁN

Naša stránka môže z času na čas obsahovať odkazy na internetové stránky našich partnerských sietí, inzerentov a pridružených spoločností. Ak takýto odkaz nasledujete, buďte si vedomí, že tieto internetové stránky majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookie a spoločnosť Paysafe nenesie žiadnu zodpovednosť alebo zodpovednosť za tieto internetové stránky tretích strán.

GLOBÁLNE OZNÁMENIE

Toto oznámenie má celosvetovú pôsobnosť, ale nie je určené na náhradu akýchkoľvek zákonných práv alebo zákazov na území, kde majú takéto práva alebo zákazy prevahu. V takom prípade sa uplatnia práva a povinnosti uvedené v tomto oznámení, s výhradou zmeny a doplnenia podľa akéhokoľvek platného miestneho práva, ktoré má prednosť.

ZÁSTUPCA EÚ

Spoločnosti skupiny Paysafe Group, ktoré sú založené mimo EHP, si zvolili za svojho zástupcu EÚ nasledovnú právnickú osobu: Paysafe Bulgaria EOOD, 90, Tsarigradsko shose blvd, Sofia, 1784, BULHARSKO. Zástupcu EÚ môžete kontaktovať podľa kontaktných údajov poskytnutých v časti nižšie Kontaktujte nás.

 

ZÁSTUPCA UK

V rámci Zákona 2018 Európskej únie (Vystúpenie) alebo inej legislatívy súvisiacej s „Brexitom“ si spoločnosti skupiny Paysafe Group, ktoré sú založené mimo EHP, zvolili za svojho zástupcu EÚ nasledovnú právnickú osobu: Skrill Holdings Limited, 1st floor, 2 Gresham Street, London, England, EC2V 7AD, United Kingdom. Zástupcu UK môžete kontaktovať podľa kontaktných údajov poskytnutých v časti nižšie Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

KONTAKTUJTE NÁS

Uvítame všetky komentáre, otázky a požiadavky vzťahujúce sa na naše používanie vašich údajov. Ak chcete uplatniť akékoľvek vaše práva alebo získať ďalšie informácie o príslušných spoločnostiach skupiny Paysafe, na ktoré sa toto oznámenie vzťahuje, mali by ste napísať na nižšie uvedenú adresu označenú ako oddelenie ochrany súkromia FAO alebo Kontaktujte nás.

Pracovník pre ochranu údajov Skupiny Paysafe je uvedený nižšie a je možné ho kontaktovať prostredníctvom odkazu Kontaktujte nás vyššie alebo na nižšie uvedenej adrese:

Pán Derek A Wynne

Paysafe, 1st Floor, 2 Gresham Street, London EC2V 7AD United Kingdom

Zákon o ochrane osobných údajov spotrebiteľov v Kalifornii (CCPA)

Ak ste obyvateľom Kalifornie a používate naše služby pre zákazníkov, môžu sa na vás vzťahovať určité práva v rámci Zákona o ochrane osobných údajov spotrebiteľov v Kalifornii (CCPA), ktoré sú opísané nižšie.

AKÉ INFORMÁCIE ZHROMAŽĎUJEME

Za posledných 12 mesiacov sme zhromaždili nasledovné osobné údaje:

 • identifikátory, ako je vaše meno, dátum narodenia, adresa a iné kontaktné údaje, kópiu vášho preukazu totožnosti (ako vodičský preukaz alebo pas), ako aj vaše rodné číslo a/alebo iné vládne identifikačné dokumenty alebo registračné údaje;
 • informácie týkajúce sa vašej profesie alebo zamestnania, ako je vaše povolanie;
 • aktivita na internete, ako je definovaná v Oznámení o súboroch cookie, ale vrátane histórie návštev a interakcie s našimi službami, IP adresa, typ prehliadača, jazyk prehliadača a iné informácie zhromaždené automaticky;
 • údaje o geografickej polohe do rozsahu, v akom ju potrebujeme overiť kvôli regulačným účelom a predchádzaniu podvodom v závislosti na poskytovaných službách a vašom používaní (napríklad niektoré zákony môžu od nás vyžadovať identifikáciu vašej polohy, ak používate služby, ktoré zahrňujú hazardné hry);
 • komerčné informácie, ako informácie o vašich vzťahoch s bankami, vrátane čísiel účtov, čísla debetných a kreditných kariet, zostatky na účtoch a obdobie, v ktorom ste tieto účty mali.

Tieto osobné údaje zhromažďujeme na podporu a založenie vášho účtu a na účely poskytovania služieb pre vás.

ZDIEĽANIE VAŠICH OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ S TRETÍMI STRANAMI

Za posledných 12 mesiacov sme zdieľali s tretími stranami informácie spomenuté vyššie na obchodné účely, t.j. s našimi pobočkami alebo v súvislosti s využitím poskytovateľa služieb, ktorý nám pomáha poskytovať služby pre vás. Kategórie takýchto poskytovateľov služieb sú popísané v časti Zverejnenie vašich údajov.

„Nepredávame“ osobné údaje v tradičnom zmysle, ale predávame osobné údaje podľa toho, ako je tento výraz použitý v zákone CCPA. Za posledných 12 mesiacov sme predali jednotlivé identifikátory prostredníctvom použitia súborov cookie alebo podobných technológií tých používateľov, ktorí nevyjadrili nesúhlas na takéto používanie údajov. Tieto identifikátory predávame poskytovateľom technologickej inzercie a inzerentom, ktorí poskytujú cielený online marketing. 

Nastavenie „on“ alebo „off“ pre používanie súborov cookie môžete prepnúť v paneli elektronického súhlasu, ktorý je dostupný na všetkých našich internetových stránkach a portáloch v odkaze Nastavenia súborov cookie.

Nepredávať moje osobné informácie

VAŠE PRÁVA NA OCHRANU ÚDAJOV PODĽA CCPA

Máte práva, ktoré môžete uplatniť vo vzťahu k vašim osobným údajom. Konkrétne:

 • právo na prístup: môžete žiadať informácie o kategóriách osobných údajov, ktoré sme o vás zhromaždili, o kategóriách zdrojov, z ktorých boli vaše osobné údaje zhromaždené, obchodný alebo komerčný účel na zhromažďovanie alebo predávanie vašich osobných údajov, ako aj o kategóriách tretích strán, s ktorými môžeme zdieľať alebo ktorým predávame vaše osobné informácie a kategórie osobných informácií, ktoré boli takýmto tretím stranám poskytnuté. Môžete nás tiež požiadať o kópiu špecifických častí osobných údajov, ktoré sme o vás zhromaždili v strojovo čitateľnom formáte;
 • právo na vymazanie: Máte právo požiadať o vymazanie vašich osobných údajov;
 • do rozsahu, v ktorom vaše osobné informácie predávame, máte právo požiadať nás o pozastavenie predaja vašich osobných informácií tretím stranám alebo si môžete nastaviť súbory cookie v nastaveniach na „vypnuté“ tu (čo bude mať rovnaký účinok ako uvedenie nesúhlasu s predajov vašich osobných informácií);
 • právo nediskriminovať: Máte právo nebyť diskriminovaný, ak ste uplatnili niektoré z vašich spotrebiteľských práv uvedených vyššie. Inými slovami, nebudeme vám poskytovať inú kvalitu služieb len preto, že ste sa rozhodli uplatniť si svoje práva.

Na uplatnenie týchto práv môžete splnomocniť inú osobu, ktorá bude konať vo vašom mene, ale bude možné, že uskutočníme určité kroky na overenie toho, že je požiadavka legitímna, totiž či naozaj pochádza od vás a že je urobená vo vašom mene. Napríklad môžeme od vás vyžadovať podpísané povolenie, ktoré uvádza, že ste splnomocnili zástupcu na podanie žiadosti vo vašom mene.

Upozorňujeme, že keď používame vaše osobné údaje na účely súvisiace s bezpečnosťou, zisťovaním podvodov a iných podobných účelov, niektoré vaše práva môžu byť obmedzené. Z toho dôvodu sa môžu vyskytnúť prípady, kedy vašej žiadosti nebudeme môcť vyhovieť. Podľa toho, ako je to povolené zákonom CCPA, je napríklad možné, že nebudeme môcť vyhovieť žiadosti na vymazanie vašich osobných údajov, ak tieto údaje potrebujeme na účely odhaľovania bezpečnostných incidentov alebo ochrany proti zákerným, zavádzajúcim, podvodným alebo nelegálnym aktivitám, kde sú tieto údaje potrebné na zaznamenanie našich zmluvných rokovaní alebo vašich transakcií alebo kde je to inak právne povolené.

Ak sa o svojich právach chcete dozvedieť viac alebo ich chcete využiť, vyplňte náš právny formulár.

 

KONTAKTUJTE NÁS

Obyvatelia Kalifornie nám tiež môžu volať na +1 855 719 2087 (bezplatné číslo, dostupné 9-19 hod., UTC-5) alebo spôsobom v časti Kontaktujte nás uvedenými vyššie.

 

Toto oznámenie bolo naposledy revidované 27. decembra 2022.

Zoznam úradov, ktoré spracúvajú osobné údaje

Skupina Paysafe zahŕňa Paysafe Group Holdings Limited spoločne s jej dcérskymi spoločnosťami. Ďalej nájdete zoznam spoločností skupiny Paysafe Group, ktoré spracúvajú osobné údaje v rámci globálneho oznámenia o ochrane osobných údajov skupiny Paysafe Group:

 • cpt Dienstleistungen GmbH (Nemecko)
 • EcomAccess Inc (Kanada)
 • Flagship Merchant Service LLC (Delaware, USA)
 • Global Merchant Advisors LLC (Delaware, USA)
 • IA Digital Marketing Inc. (Kanada)
 • Income Access Limited (UK)
 • Leaders Merchant Services LLC (Delaware, USA)
 • MAC Limited (Gibraltár)
 • NT Services Limited (Alberta, Kanada)
 • Openbucks Corp (Delaware, USA)
 • Optimal Payments Services Inc (Delaware, USA)
 • Pays Services India LLP (India)
 • Pays Services Italy S.r.l (Taliansko)
 • PAYS Services UK Limited (UK)
 • Paysafe Bulgaria EOOD (Bulharsko)
 • Paysafe Capital LLC (Delaware, USA)
 • Paysafe Financial Services (Canada) Inc (British Columbia, Kanada)
 • Paysafe Financial Services Limited (UK)
 • Paysafe Group Holdings Limited (UK)
 • Paysafe Limited (ostrov Man)
 • Paysafe Holdings (US) Corp. (Delaware, USA)
 • Paysafe Holdings UK Limited (UK)
 • Paysafe Merchant Services Corp. (Delaware, USA)
 • Paysafe Merchant Services Inc. / Services aux commerçants Paysafe Inc. (Kanada)
 • Paysafe Direct LLC (Delaware, USA)
 • Paysafe Payment Processing Solutions LLC (Delaware, USA)
 • Paysafe Payment Solutions Limited (Írsko)
 • Paysafe Prepaid Services Limited - pobočka Gibraltár (Gibraltár)
 • Paysafe Prepaid Services Limited (Írsko)
 • Paysafe Processing Limited (UK)
 • Paysafe Services (Canada) Inc. / Services Paysafe (Canada) Inc. (Kanada)
 • Paysafe Technologies Inc. / Technologies Paysafe Inc. (Kanada)
 • Paysafe Technology Services Austria GmbH (Rakúsko)
 • paysafecard Ön Edema Servisleri Ltd. Şti. (Turecko)
 • paysafecard.com Argentina S.R.L. (Argentína)
 • paysafecard.com Nemecko (pobočka spoločnosti Prepaid Services Company Ltd) (Nemecko)
 • paysafecard.com MENA DMCC (SAE)
 • paysafecard.com Mexico S.A. de C.V (Mexiko)
 • paysafecard.com Schweiz GmbH (Švajčiarsko)
 • Paysafecard.com USA Inc (USA)
 • paysafecard.com Wertkarten GmbH (Rakúsko)
 • predplatené karty paysafecard.com UK (UK)
 • paysafecard.com Wertkarten Vertriebs GmbH (Rakúsko)
 • Prepaid Services Company Limited (UK)
 • Sentinel Bidco Ltd (UK)
 • Skrill Limited (UK)
 • Skrill New York, Inc (Delaware, USA)
 • Skrill Services GmbH (Nemecko)
 • Skrill USA Inc (Delaware, USA)